نمونه سوال به تعداد: 43

م

1398/10/29

معارف اسلامی 3   دیماه - 98-99

سال نهم   عمومی1056

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی969

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی1897

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1113

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1102

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1060

ادامه مطلب

1399/10/20

معارف اسلامی 3  دیماه 99-1400

سال نهم   عمومی1128

ادامه مطلب

ع

1398/6/10

علوم تجربی 3   دیماه 96

سال نهم   عمومی1236

ادامه مطلب

1398/10/29

علوم تجربی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی1054

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی1291

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1107

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1207

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1102

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی1043

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1116

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1012

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی986

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه 98

سال نهم   عمومی1133

ادامه مطلب

1399/10/16

قرآن 3  دیماه 99 همراه با جواب

سال نهم   عمومی1178

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه97

سال نهم   عمومی1120

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  فارسی-دیماه 98

سال نهم   عمومی1095

ادامه مطلب

آ

1398/10/29

آموزش آمادگی دفاعی   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی990

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی1906

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی1091

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی1075

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی1078

ادامه مطلب

ر

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول

سال نهم   عمومی1107

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول 95

سال نهم   عمومی961

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی1161

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی1091

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی1103

ادامه مطلب

1399/10/21

ریاضیات 3  دیماه 99-400

سال نهم   عمومی1246

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول

سال نهم   عمومی983

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی1049

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی1064

ادامه مطلب

ز

1398/6/10

زبان خارجه 3  اخرداد 98

سال نهم   عمومی1121

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی1199

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1104

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1145

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1580

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1050

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1142

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی 3  دیماه 98-99

سال نهم   عمومی1007

ادامه مطلب