نمونه سوال به تعداد: 40

م

1398/10/29

معارف اسلامی 3   دیماه - 98-99

سال نهم   عمومی439

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی396

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی355

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی481

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی463

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی462

ادامه مطلب

ع

1398/6/10

علوم تجربی 3   دیماه 96

سال نهم   عمومی530

ادامه مطلب

1398/10/29

علوم تجربی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی356

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی377

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی459

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی515

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی469

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی430

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی462

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی448

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی422

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه 98

سال نهم   عمومی475

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه97

سال نهم   عمومی445

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  فارسی-دیماه 98

سال نهم   عمومی443

ادامه مطلب

آ

1398/10/29

آموزش آمادگی دفاعی   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی382

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی386

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی507

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی498

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی484

ادامه مطلب

ر

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول

سال نهم   عمومی395

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول 95

سال نهم   عمومی388

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی482

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی471

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی476

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول

سال نهم   عمومی412

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی504

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی424

ادامه مطلب

ز

1398/6/10

زبان خارجه 3  اخرداد 98

سال نهم   عمومی479

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی329

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی464

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی519

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی739

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی455

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی516

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی 3  دیماه 98-99

سال نهم   عمومی366

ادامه مطلب