نمونه سوال به تعداد: 43

م

1398/10/29

معارف اسلامی 3   دیماه - 98-99

سال نهم   عمومی770

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی705

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی1148

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی800

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی784

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی769

ادامه مطلب

1399/10/20

معارف اسلامی 3  دیماه 99-1400

سال نهم   عمومی484

ادامه مطلب

ع

1398/6/10

علوم تجربی 3   دیماه 96

سال نهم   عمومی904

ادامه مطلب

1398/10/29

علوم تجربی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی698

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی926

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی783

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی835

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی798

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی773

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی795

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی759

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی731

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه 98

سال نهم   عمومی816

ادامه مطلب

1399/10/16

قرآن 3  دیماه 99 همراه با جواب

سال نهم   عمومی485

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه97

سال نهم   عمومی792

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  فارسی-دیماه 98

سال نهم   عمومی816

ادامه مطلب

آ

1398/10/29

آموزش آمادگی دفاعی   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی711

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی1188

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی834

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی783

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی778

ادامه مطلب

ر

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول

سال نهم   عمومی750

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول 95

سال نهم   عمومی694

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی828

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی782

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی793

ادامه مطلب

1399/10/21

ریاضیات 3  دیماه 99-400

سال نهم   عمومی485

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول

سال نهم   عمومی704

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی814

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی750

ادامه مطلب

ز

1398/6/10

زبان خارجه 3  اخرداد 98

سال نهم   عمومی811

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی845

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی770

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی850

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1128

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی765

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی842

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی 3  دیماه 98-99

سال نهم   عمومی680

ادامه مطلب