نمونه سوال به تعداد: 43

م

1398/10/29

معارف اسلامی 3   دیماه - 98-99

سال نهم   عمومی1285

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی1180

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی2313

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1335

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1341

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1273

ادامه مطلب

1399/10/20

معارف اسلامی 3  دیماه 99-1400

سال نهم   عمومی1437

ادامه مطلب

ع

1398/6/10

علوم تجربی 3   دیماه 96

سال نهم   عمومی1454

ادامه مطلب

1398/10/29

علوم تجربی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی1296

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی1543

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1344

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1447

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1313

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی1261

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1376

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1225

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1203

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه 98

سال نهم   عمومی1399

ادامه مطلب

1399/10/16

قرآن 3  دیماه 99 همراه با جواب

سال نهم   عمومی1549

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه97

سال نهم   عمومی1348

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  فارسی-دیماه 98

سال نهم   عمومی1323

ادامه مطلب

آ

1398/10/29

آموزش آمادگی دفاعی   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی1231

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی2368

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی1285

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی1306

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی1321

ادامه مطلب

ر

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول

سال نهم   عمومی1363

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول 95

سال نهم   عمومی1192

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی1446

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی1318

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی1323

ادامه مطلب

1399/10/21

ریاضیات 3  دیماه 99-400

سال نهم   عمومی1602

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول

سال نهم   عمومی1194

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی1249

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی1293

ادامه مطلب

ز

1398/6/10

زبان خارجه 3  اخرداد 98

سال نهم   عمومی1373

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی1458

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1325

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1401

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1905

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1274

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی1391

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی 3  دیماه 98-99

سال نهم   عمومی1238

ادامه مطلب