نمونه سوال به تعداد: 43

م

1398/10/29

معارف اسلامی 3   دیماه - 98-99

سال نهم   عمومی2198

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2062

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی3765

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2274

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2289

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2158

ادامه مطلب

1399/10/20

معارف اسلامی 3  دیماه 99-1400

سال نهم   عمومی2710

ادامه مطلب

ع

1398/6/10

علوم تجربی 3   دیماه 96

سال نهم   عمومی2342

ادامه مطلب

1398/10/29

علوم تجربی 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2262

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی2602

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2278

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2325

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2193

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن 3   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2097

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2347

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2136

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2090

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه 98

سال نهم   عمومی2332

ادامه مطلب

1399/10/16

قرآن 3  دیماه 99 همراه با جواب

سال نهم   عمومی2913

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  دیماه97

سال نهم   عمومی2254

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 3  فارسی-دیماه 98

سال نهم   عمومی2315

ادامه مطلب

آ

1398/10/29

آموزش آمادگی دفاعی   دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2122

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی3829

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی2138

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی2214

ادامه مطلب

1398/6/10

آموزش آمادگی دفاعی  خرداد 98

سال نهم   عمومی2249

ادامه مطلب

ر

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول

سال نهم   عمومی2331

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3   نوبت اول 95

سال نهم   عمومی2102

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی2434

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی2270

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 3  خرداد ماه 98

سال نهم   عمومی2235

ادامه مطلب

1399/10/21

ریاضیات 3  دیماه 99-400

سال نهم   عمومی2966

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول

سال نهم   عمومی2076

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی2067

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 3  نوبت اول 97

سال نهم   عمومی2184

ادامه مطلب

ز

1398/6/10

زبان خارجه 3  اخرداد 98

سال نهم   عمومی2205

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3  تابستان 98-99

سال نهم   عمومی2581

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2206

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2292

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2989

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2158

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 3  خرداد 98

سال نهم   عمومی2329

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی 3  دیماه 98-99

سال نهم   عمومی2156

ادامه مطلب