نمونه سوال به تعداد: 33

ز

1398/6/10

زبان عربی2   درس اول

سال هشتم   عمومی884

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی2  خرداد 97

سال هشتم   عمومی864

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی2  خرداد 97

سال هشتم   عمومی828

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی2  خرداد 97

سال هشتم   عمومی776

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی958

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی926

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی819

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی2  دیماه 98 -99

سال هشتم   عمومی810

ادامه مطلب

م

1398/10/29

معارف اسلامی 2   دیماه - 98-99

سال هشتم   عمومی724

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 2   دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی700

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی827

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی772

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی765

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن2   دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی747

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی790

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی886

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی795

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی775

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی766

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی760

ادامه مطلب

ع

1398/10/29

علوم تجربی 2   دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی830

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 2  خرداد 97

سال هشتم   عمومی792

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی955

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی802

ادامه مطلب

ر

1398/10/1

ریاضیات 2   فصل 1 تا 5

سال هشتم   عمومی733

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 2  خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی845

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 2  خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی845

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 2  خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی798

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 2  فصل 1 تا 5

سال هشتم   عمومی707

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 2  فصل 4 با پاسخ

سال هشتم   عمومی766

ادامه مطلب

ت

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی 2  خرداد 96

سال هشتم   عمومی813

ادامه مطلب

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی 2  خرداد 96

سال هشتم   عمومی817

ادامه مطلب

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی 2  خرداد 96

سال هشتم   عمومی787

ادامه مطلب