نمونه سوال به تعداد: 33

ز

1398/6/10

زبان عربی2   درس اول

سال هشتم   عمومی2418

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی2  خرداد 97

سال هشتم   عمومی2256

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی2  خرداد 97

سال هشتم   عمومی2312

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی2  خرداد 97

سال هشتم   عمومی2083

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی2421

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی2547

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی2327

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی2  دیماه 98 -99

سال هشتم   عمومی2097

ادامه مطلب

م

1398/10/29

معارف اسلامی 2   دیماه - 98-99

سال هشتم   عمومی1958

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 2   دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی2189

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی2132

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی2132

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی2055

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن2   دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی2042

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی2222

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی2355

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی2253

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی1981

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی2205

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی2129

ادامه مطلب

ع

1398/10/29

علوم تجربی 2   دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی2052

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 2  خرداد 97

سال هشتم   عمومی2298

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی2487

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی2151

ادامه مطلب

ر

1398/10/1

ریاضیات 2   فصل 1 تا 5

سال هشتم   عمومی2132

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 2  خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی2265

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 2  خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی2253

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 2  خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی2285

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 2  فصل 1 تا 5

سال هشتم   عمومی2091

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 2  فصل 4 با پاسخ

سال هشتم   عمومی2182

ادامه مطلب

ت

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی 2  خرداد 96

سال هشتم   عمومی2216

ادامه مطلب

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی 2  خرداد 96

سال هشتم   عمومی2181

ادامه مطلب

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی 2  خرداد 96

سال هشتم   عمومی2116

ادامه مطلب