نمونه سوال به تعداد: 33

ز

1398/6/10

زبان عربی2   درس اول

سال هشتم   عمومی527

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی2  خرداد 97

سال هشتم   عمومی521

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی2  خرداد 97

سال هشتم   عمومی513

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی2  خرداد 97

سال هشتم   عمومی477

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی647

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی569

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی505

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی2  دیماه 98 -99

سال هشتم   عمومی507

ادامه مطلب

م

1398/10/29

معارف اسلامی 2   دیماه - 98-99

سال هشتم   عمومی442

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 2   دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی404

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی529

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی457

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی465

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن2   دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی461

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی485

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی547

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی485

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی487

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی469

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی459

ادامه مطلب

ع

1398/10/29

علوم تجربی 2   دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی484

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 2  خرداد 97

سال هشتم   عمومی493

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی630

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی502

ادامه مطلب

ر

1398/10/1

ریاضیات 2   فصل 1 تا 5

سال هشتم   عمومی430

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 2  خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی526

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 2  خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی517

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 2  خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی498

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 2  فصل 1 تا 5

سال هشتم   عمومی409

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 2  فصل 4 با پاسخ

سال هشتم   عمومی444

ادامه مطلب

ت

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی 2  خرداد 96

سال هشتم   عمومی510

ادامه مطلب

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی 2  خرداد 96

سال هشتم   عمومی478

ادامه مطلب

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی 2  خرداد 96

سال هشتم   عمومی492

ادامه مطلب