نمونه سوال به تعداد: 33

ز

1398/6/10

زبان عربی2   درس اول

سال هشتم   عمومی705

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی2  خرداد 97

سال هشتم   عمومی695

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی2  خرداد 97

سال هشتم   عمومی662

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی2  خرداد 97

سال هشتم   عمومی607

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی794

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی721

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان خارجه 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی638

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی2  دیماه 98 -99

سال هشتم   عمومی648

ادامه مطلب

م

1398/10/29

معارف اسلامی 2   دیماه - 98-99

سال هشتم   عمومی573

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 2   دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی538

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی662

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی597

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی597

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن2   دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی587

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی620

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی717

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی623

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی621

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی602

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی587

ادامه مطلب

ع

1398/10/29

علوم تجربی 2   دیماه 98-99

سال هشتم   عمومی644

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 2  خرداد 97

سال هشتم   عمومی628

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی783

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 2  خرداد 98

سال هشتم   عمومی642

ادامه مطلب

ر

1398/10/1

ریاضیات 2   فصل 1 تا 5

سال هشتم   عمومی562

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 2  خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی673

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 2  خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی665

ادامه مطلب

1398/6/10

ریاضیات 2  خرداد ماه 98

سال هشتم   عمومی633

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 2  فصل 1 تا 5

سال هشتم   عمومی536

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 2  فصل 4 با پاسخ

سال هشتم   عمومی583

ادامه مطلب

ت

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی 2  خرداد 96

سال هشتم   عمومی641

ادامه مطلب

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی 2  خرداد 96

سال هشتم   عمومی614

ادامه مطلب

1398/6/10

تفکر و سبک زندگی 2  خرداد 96

سال هشتم   عمومی614

ادامه مطلب