نمونه سوال به تعداد: 26

ز

1398/6/9

زبان عربی 1   خرداد 98

سال هفتم   عمومی771

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی 1   دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی617

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 1  آبان 98

سال هفتم   عمومی898

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 1  آبان 98

سال هفتم   عمومی790

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی781

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی614

ادامه مطلب

م

1398/6/10

معارف اسلامی 1   دی96

سال هفتم   عمومی711

ادامه مطلب

1398/10/29

معارف اسلامی 1   دیماه - 98-99

سال هفتم   عمومی631

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 1   دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی659

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی752

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی707

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی695

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن 1   دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی797

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی772

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی734

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی751

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی912

ادامه مطلب

ع

1398/10/29

علوم تجربی 1   دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی643

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی745

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی769

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی802

ادامه مطلب

ر

1398/6/8

ریاضیات 1  آبان ماه 97

سال هفتم   عمومی813

ادامه مطلب

1398/7/20

ریاضیات 1  ارزشیابی تشخیصی

سال هفتم   عمومی742

ادامه مطلب

1398/6/8

ریاضیات 1  خرداد ماه 98

سال هفتم   عمومی672

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 1  فصل 1 تا 5

سال هفتم   عمومی694

ادامه مطلب

1398/6/8

ریاضیات 1  یاضی-خرداد ماه 96

سال هفتم   عمومی780

ادامه مطلب