نمونه سوال به تعداد: 57

ج

1398/12/11

جبرواحتمال   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک1477

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی1384

ادامه مطلب

1398/12/11

جبرواحتمال   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک1361

ادامه مطلب

1398/12/11

جامعه شناسی 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی1396

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی1381

ادامه مطلب

1398/12/11

جامعه شناسی 2  خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی1331

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2  دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی1471

ادامه مطلب

1398/12/11

جبرواحتمال  دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک1386

ادامه مطلب

ح

1398/12/11

حسابان   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک1443

ادامه مطلب

1398/12/11

حسابان   دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک1443

ادامه مطلب

1398/12/11

حسابان   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک1328

ادامه مطلب

ه

1398/12/11

هندسه 2   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک1418

ادامه مطلب

1398/12/11

هندسه 2   دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک1558

ادامه مطلب

1398/12/11

هندسه 2   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک1377

ادامه مطلب

ز

1398/12/11

زبان خارجه 3   خرداد 98

سال سوم   همه رشته ها1453

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی1403

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی1592

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی1494

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3   دیماه 98

سال سوم   ریاضی و تجربی1396

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان خارجه 3   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی1437

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی1323

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی1493

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی  خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی1383

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی  خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی1552

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی  دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی1227

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی  زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی1567

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3  شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی1479

ادامه مطلب

ا

1398/12/11

ادبیات فارسی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی1373

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی تخصصی   خرداد98

سال سوم   علوم انسانی1342

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی تخصصی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی1450

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی 3   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی1258

ادامه مطلب

ش

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی1286

ادامه مطلب

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   دیماه 98

سال سوم   ریاضی و تجربی1404

ادامه مطلب

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی1416

ادامه مطلب

ع

1398/12/11

عربی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی1480

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی1401

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی1386

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی1438

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی 3  شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی1361

ادامه مطلب

آ

1398/12/11

آرایه های ادبی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی1414

ادامه مطلب

1398/12/11

آرایه های ادبی  شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی1272

ادامه مطلب

ت

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی1413

ادامه مطلب

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی1421

ادامه مطلب

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی1503

ادامه مطلب

ر

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی1362

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی   خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی1548

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی   دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی1558

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی1365

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی1356

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی  شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی1375

ادامه مطلب

ف

1398/12/11

فلسفه و منطق   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی1295

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک1494

ادامه مطلب

1398/12/11

فلسفه و منطق   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی1344

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3وآزمایشگاه -تجربی   شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی1207

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3وآزمایشگاه -تجربی  خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی1378

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی  خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک1474

ادامه مطلب

د

1398/12/11

دین و زندگی3   دیماه 98

سال سوم   همه رشته ها1369

ادامه مطلب