نمونه سوال به تعداد: 57

ج

1398/12/11

جبرواحتمال   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک1083

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی1010

ادامه مطلب

1398/12/11

جبرواحتمال   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک988

ادامه مطلب

1398/12/11

جامعه شناسی 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی1012

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی980

ادامه مطلب

1398/12/11

جامعه شناسی 2  خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی995

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2  دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی1062

ادامه مطلب

1398/12/11

جبرواحتمال  دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک1028

ادامه مطلب

ح

1398/12/11

حسابان   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک1038

ادامه مطلب

1398/12/11

حسابان   دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک1069

ادامه مطلب

1398/12/11

حسابان   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک976

ادامه مطلب

ه

1398/12/11

هندسه 2   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک1015

ادامه مطلب

1398/12/11

هندسه 2   دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک1122

ادامه مطلب

1398/12/11

هندسه 2   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک1026

ادامه مطلب

ز

1398/12/11

زبان خارجه 3   خرداد 98

سال سوم   همه رشته ها1069

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی1005

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی1204

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی1114

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3   دیماه 98

سال سوم   ریاضی و تجربی1009

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان خارجه 3   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی1067

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی982

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی1109

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی  خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی1013

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی  خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی1152

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی  دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی913

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی  زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی1137

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3  شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی1055

ادامه مطلب

ا

1398/12/11

ادبیات فارسی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی1005

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی تخصصی   خرداد98

سال سوم   علوم انسانی967

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی تخصصی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی1050

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی 3   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی931

ادامه مطلب

ش

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی939

ادامه مطلب

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   دیماه 98

سال سوم   ریاضی و تجربی1018

ادامه مطلب

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی1046

ادامه مطلب

ع

1398/12/11

عربی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی1048

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی1030

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی1019

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی1035

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی 3  شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی1021

ادامه مطلب

آ

1398/12/11

آرایه های ادبی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی1045

ادامه مطلب

1398/12/11

آرایه های ادبی  شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی936

ادامه مطلب

ت

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی1023

ادامه مطلب

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی1013

ادامه مطلب

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی1082

ادامه مطلب

ر

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی986

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی   خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی1177

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی   دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی1175

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی994

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی982

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی  شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی1000

ادامه مطلب

ف

1398/12/11

فلسفه و منطق   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی963

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک1084

ادامه مطلب

1398/12/11

فلسفه و منطق   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی954

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3وآزمایشگاه -تجربی   شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی881

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3وآزمایشگاه -تجربی  خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی1043

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی  خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک1078

ادامه مطلب

د

1398/12/11

دین و زندگی3   دیماه 98

سال سوم   همه رشته ها1001

ادامه مطلب