نمونه سوال به تعداد: 72

ا

1398/10/5

اخلاق حرفه ای   97

سال دوازدهم   کاردانش2052

ادامه مطلب

1398/10/5

اخلاق حرفه ای   پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش2220

ادامه مطلب

ع

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3  تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش1880

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2115

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2030

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1966

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2020

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2222

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2101

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2145

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  دیماه 97

سال دوازدهم   علوم انسانی2106

ادامه مطلب

1398/10/5

 عربی 3 - 97

سال دوازدهم   کاردانش2001

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2085

ادامه مطلب

م

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی  تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها2172

ادامه مطلب

ر

1399/6/24

ریاضیات 3  تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی3799

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2008

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2124

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2344

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2079

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2011

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2013

ادامه مطلب

1398/10/5

 ریاضی - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش1886

ادامه مطلب

1398/10/5

 ریاضی - مشترک

سال دوازدهم   کاردانش1865

ادامه مطلب

س

1398/6/30

سلامت و بهداشت  خرداد 97

سال دوازدهم   عمومی2300

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2222

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2097

ادامه مطلب

1398/10/5

 سلامت و بهداشت

سال دوازدهم   کاردانش2020

ادامه مطلب

ج

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2342

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2190

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی3745

ادامه مطلب

ح

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2026

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2032

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1951

ادامه مطلب

ت

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2308

ادامه مطلب

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2042

ادامه مطلب

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2220

ادامه مطلب

ز

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی2118

ادامه مطلب

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی2152

ادامه مطلب

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی2036

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی1999

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی1991

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  دیماه 97

سال دوازدهم   عمومی2176

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3  مبحث درسی

سال دوازدهم   علوم تجربی1936

ادامه مطلب

ش

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2069

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2033

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2094

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2048

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی2097

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1921

ادامه مطلب

ف

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2097

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2003

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2061

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2092

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2263

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی2217

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1958

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2173

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2166

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی2070

ادامه مطلب

1398/10/5

 فارسی و نگارش 97

سال دوازدهم   کاردانش1587

ادامه مطلب

1398/10/5

 فارسی و نگارش 3

سال دوازدهم   کاردانش1800

ادامه مطلب

ه

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2084

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1945

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک2137

ادامه مطلب

1398/6/10

 هویت اجتماعی - درس اول

سال دوازدهم   علوم تجربی2002

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1824

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1694

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1791

ادامه مطلب

د

1398/10/5

 دانش فنی تخصصی - تاسیسات - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش1785

ادامه مطلب

1398/10/5

 دفاعی - 97

سال دوازدهم   کاردانش1713

ادامه مطلب

1398/10/5

 دینی - 97

سال دوازدهم   کاردانش1801

ادامه مطلب

ن

1398/10/5

 نگارش - 97

سال دوازدهم   کاردانش1756

ادامه مطلب