نمونه سوال به تعداد: 72

ا

1398/10/5

اخلاق حرفه ای   97

سال دوازدهم   کاردانش600

ادامه مطلب

1398/10/5

اخلاق حرفه ای   پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش652

ادامه مطلب

ع

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3  تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش369

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی604

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی560

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی578

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی546

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی600

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی560

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی574

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  دیماه 97

سال دوازدهم   علوم انسانی634

ادامه مطلب

1398/10/5

 عربی 3 - 97

سال دوازدهم   کاردانش551

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی580

ادامه مطلب

م

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی  تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها634

ادامه مطلب

ر

1399/6/24

ریاضیات 3  تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی727

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک564

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک565

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی658

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی595

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی576

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک607

ادامه مطلب

1398/10/5

 ریاضی - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش476

ادامه مطلب

1398/10/5

 ریاضی - مشترک

سال دوازدهم   کاردانش466

ادامه مطلب

س

1398/6/30

سلامت و بهداشت  خرداد 97

سال دوازدهم   عمومی625

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی587

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی593

ادامه مطلب

1398/10/5

 سلامت و بهداشت

سال دوازدهم   کاردانش602

ادامه مطلب

ج

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی709

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی641

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی656

ادامه مطلب

ح

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک594

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک574

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک560

ادامه مطلب

ت

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی665

ادامه مطلب

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی581

ادامه مطلب

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی585

ادامه مطلب

ز

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی576

ادامه مطلب

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی600

ادامه مطلب

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی540

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی597

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی580

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  دیماه 97

سال دوازدهم   عمومی598

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3  مبحث درسی

سال دوازدهم   علوم تجربی461

ادامه مطلب

ش

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی560

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی563

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی572

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی542

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی544

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی529

ادامه مطلب

ف

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی578

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی584

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی545

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی601

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی571

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی586

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک544

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک541

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک548

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی549

ادامه مطلب

1398/10/5

 فارسی و نگارش 97

سال دوازدهم   کاردانش448

ادامه مطلب

1398/10/5

 فارسی و نگارش 3

سال دوازدهم   کاردانش484

ادامه مطلب

ه

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک542

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک532

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک539

ادامه مطلب

1398/6/10

 هویت اجتماعی - درس اول

سال دوازدهم   علوم تجربی595

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی456

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی466

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی462

ادامه مطلب

د

1398/10/5

 دانش فنی تخصصی - تاسیسات - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش489

ادامه مطلب

1398/10/5

 دفاعی - 97

سال دوازدهم   کاردانش476

ادامه مطلب

1398/10/5

 دینی - 97

سال دوازدهم   کاردانش514

ادامه مطلب

ن

1398/10/5

 نگارش - 97

سال دوازدهم   کاردانش463

ادامه مطلب