نمونه سوال به تعداد: 32

ت

1399/2/5

تاریخ معاصر   98-97

سال یازدهم   همه رشته ها352

ادامه مطلب

1398/6/25

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی512

ادامه مطلب

1398/6/25

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی468

ادامه مطلب

1398/6/25

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی477

ادامه مطلب

ر

1398/10/2

ریاضی 2   خرداد 97

سال یازدهم   کاردانش426

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2  تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها134

ادامه مطلب

1398/10/2

ریاضی 2  خرداد 97

سال یازدهم   کاردانش446

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی 2  خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی500

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی 2  خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی461

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی 2  خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی464

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی و آمار 2  قسمت اول 2

سال یازدهم   علوم انسانی551

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی و آمار 2  قسمت اول 3

سال یازدهم   علوم انسانی472

ادامه مطلب

ف

1398/10/4

فیزیک 2   نمونه 1

سال یازدهم   علوم تجربی462

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه 1  خرداد 97

سال یازدهم   علوم انسانی472

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه 1  خرداد 97

سال یازدهم   علوم انسانی483

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه 1  قسمت اول

سال یازدهم   علوم انسانی513

ادامه مطلب

ع

1399/6/24

عربی، زبان قرآن2  تابستان 98-99

سال یازدهم   کاردانش71

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی (ادبيات و علوم انساني) 2  عمومی 1

سال یازدهم   علوم انسانی496

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی (ادبيات و علوم انساني) 2  عمومی 3

سال یازدهم   علوم انسانی465

ادامه مطلب

ز

1399/6/24

زمین شناسی  تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها114

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 2  خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی496

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 2  خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی482

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 2  خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی460

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی  دیماه 96

سال یازدهم   علوم تجربی477

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی  دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی428

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی  دیماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی472

ادامه مطلب

1398/9/24

زبان خارجی 2  مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی و تجربی380

ادامه مطلب

ح

1398/6/25

حسابان 1  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی465

ادامه مطلب

ا

1398/6/25

انسان و محيط زيست  دیماه 96

سال یازدهم   علوم تجربی482

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محيط زيست  دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی494

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محيط زيست  دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی471

ادامه مطلب

ه

1398/6/10

هندسه 2  مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک518

ادامه مطلب