نمونه سوال به تعداد: 33

ت

1399/2/5

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها637

ادامه مطلب

1398/6/8

تاريخ 1  مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی951

ادامه مطلب

ر

1399/2/5

ریاضی 1   98-97

سال دهم   علوم تجربی609

ادامه مطلب

1399/2/5

ریاضی 1   98-97

سال دهم   کاردانش644

ادامه مطلب

1399/6/23

رياضي و آمار 1  تابستان 98-99

سال دهم   عمومی373

ادامه مطلب

ز

1399/2/5

زبان خارجی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها691

ادامه مطلب

1399/2/5

زیست شناسی 1   98-97

سال دهم   علوم تجربی763

ادامه مطلب

1399/6/23

زبان خارجی 1 (کاردانش)  تابستان 98-99

سال دهم   کاردانش340

ادامه مطلب

1398/10/22

 زیست

سال دهم   کاردانش761

ادامه مطلب

ع

1399/2/5

عربی، زبان قرآن1   98-97

سال دهم   علوم انسانی795

ادامه مطلب

1399/2/5

عربی، زبان قرآن 1   98-97

سال دهم   کاردانش775

ادامه مطلب

1399/6/23

عربی، زبان قرآن 1  تابستان 98-99

سال دهم   همه رشته ها379

ادامه مطلب

1399/6/23

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  تابستان 98-99

سال دهم   علوم انسانی352

ادامه مطلب

1398/10/3

عربی، زبان قرآن 1  عمومی

سال دهم   کاردانش806

ادامه مطلب

1398/11/13

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  مبحث درسی

سال دهم   علوم انسانی686

ادامه مطلب

1399/2/5

علوم و فنون ادبی 1  مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی803

ادامه مطلب

ف

1399/2/5

فارسی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها844

ادامه مطلب

ج

1399/2/5

جامعه شناسی 1   98-97

سال دهم   علوم انسانی602

ادامه مطلب

1399/2/5

جغرافیای عمومی و استان شناسی  98-97

سال دهم   همه رشته ها612

ادامه مطلب

1398/6/10

جغرافیای عمومی و استان شناسی  درس 1

سال دهم   علوم انسانی885

ادامه مطلب

ح

1398/10/3

 حسابداری-اصول حسابداری

سال دهم   کاردانش675

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-حسابداری شرکت ها

سال دهم   کاردانش678

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-حسابداری صنعتی مقدماتی

سال دهم   کاردانش659

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-مفاهیم و روش های آماری

سال دهم   کاردانش667

ادامه مطلب

د

1398/10/5

 دانش فنی تخصصی - صنایع غذایی

سال دهم   کاردانش705

ادامه مطلب

ط

1398/10/3

 طراحی و دوخت-الگو

سال دهم   کاردانش665

ادامه مطلب

1398/10/3

 طراحی و دوخت-طراحی اندام و لباس

سال دهم   کاردانش707

ادامه مطلب

ا

1399/2/5

انسان و محيط زيست  مبحث درسی

سال دهم   همه رشته ها591

ادامه مطلب

ک

1398/10/3

 کامپیوتر-اطلاعات و ارتباطات

سال دهم   کاردانش655

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-پایگاه داده ها

سال دهم   کاردانش646

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش660

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش668

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری

سال دهم   کاردانش677

ادامه مطلب