فیلم آموزشی مربوط به سال نهم به تعداد: 21

ع

1398/6/11

علوم تجربی 3   پیوند و ترکیبات یونی

سال نهم   عمومی790

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   تاریخچه مدل اتمی

سال نهم   عمومی743

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فشار مایعات

سال نهم   عمومی757

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس اول

سال نهم   عمومی721

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس سوم

سال نهم   عمومی709

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس ششم

سال نهم   عمومی711

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فصل نهم کامل

سال نهم   عمومی862

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   نفت خام و هیدروکربن ها

سال نهم   عمومی709

ادامه مطلب

ز

1398/6/11

زبان عربی 3   درس اول فعل مضارغ

سال نهم   عمومی881

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   فعل امر

سال نهم   عمومی866

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   فعل نفی و نهی

سال نهم   عمومی756

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر

سال نهم   عمومی798

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر درس 2

سال نهم   عمومی874

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر درس 3

سال نهم   عمومی706

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   وزن و حروف اصلی

سال نهم   عمومی693

ادامه مطلب

ر

1398/6/21

ریاضیات 3   خط و معادله خط

سال نهم   عمومی695

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   عبارت جبری

سال نهم   عمومی666

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   عبارتهای گویا

سال نهم   عمومی740

ادامه مطلب

م

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درس چهارم

سال نهم   عمومی718

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درس دوم

سال نهم   عمومی662

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درسی سوم

سال نهم   عمومی702

ادامه مطلب