فیلم آموزشی مربوط به سال نهم به تعداد: 21

ع

1398/6/11

علوم تجربی 3   پیوند و ترکیبات یونی

سال نهم   عمومی1480

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   تاریخچه مدل اتمی

سال نهم   عمومی1371

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فشار مایعات

سال نهم   عمومی1415

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس اول

سال نهم   عمومی1365

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس سوم

سال نهم   عمومی1371

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس ششم

سال نهم   عمومی1440

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فصل نهم کامل

سال نهم   عمومی1510

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   نفت خام و هیدروکربن ها

سال نهم   عمومی1344

ادامه مطلب

ز

1398/6/11

زبان عربی 3   درس اول فعل مضارغ

سال نهم   عمومی1597

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   فعل امر

سال نهم   عمومی1600

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   فعل نفی و نهی

سال نهم   عمومی1424

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر

سال نهم   عمومی1508

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر درس 2

سال نهم   عمومی1547

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر درس 3

سال نهم   عمومی1384

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   وزن و حروف اصلی

سال نهم   عمومی1397

ادامه مطلب

ر

1398/6/21

ریاضیات 3   خط و معادله خط

سال نهم   عمومی1349

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   عبارت جبری

سال نهم   عمومی1387

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   عبارتهای گویا

سال نهم   عمومی1383

ادامه مطلب

م

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درس چهارم

سال نهم   عمومی1381

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درس دوم

سال نهم   عمومی1274

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درسی سوم

سال نهم   عمومی1342

ادامه مطلب