فیلم آموزشی مربوط به سال هشتم به تعداد: 18

ر

1398/6/7

ریاضیات 2   ضرب اعداد گویا

سال هشتم   عمومی949

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 2   رفصل 2 اعداد اول

سال هشتم   عمومی789

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 2   فصل 1 اعداد صحیح

سال هشتم   عمومی760

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 2   فصل 3 (چهار ضلعی ها و زاویه های داخلی)

سال هشتم   عمومی791

ادامه مطلب

م

1398/6/21

مطالعات اجتماعی 2   درس 1

سال هشتم   عمومی693

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات اجتماعی 2   درس 2

سال هشتم   عمومی682

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات اجتماعی 2   درس 3

سال هشتم   عمومی704

ادامه مطلب

ز

1398/6/21

زبان خارجه 2   درس 1

سال هشتم   عمومی742

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 2   درس 2

سال هشتم   عمومی734

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 2   درس 3

سال هشتم   عمومی712

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان عربی2   درس اول

سال هشتم   عمومی751

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان عربی2   درس دوم

سال هشتم   عمومی806

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان عربی2   درس سوم

سال هشتم   عمومی707

ادامه مطلب

ق

1398/6/21

قرائت فارسی 2   ستایش

سال هشتم   عمومی725

ادامه مطلب

1398/6/21

قرائت فارسی 2   صفت تعجبی و صفت پرسشی

سال هشتم   عمومی767

ادامه مطلب

ع

1398/6/21

علوم تجربی 2   مبحث آزمایشگاه جداسازی مواد

سال هشتم   عمومی712

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 2   مبحث آیینه مقعر

سال هشتم   عمومی698

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 2   مبحث اتصال به زمین

سال هشتم   عمومی843

ادامه مطلب