فیلم آموزشی مربوط به سال هشتم به تعداد: 18

ر

1398/6/7

ریاضیات 2   ضرب اعداد گویا

سال هشتم   عمومی747

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 2   رفصل 2 اعداد اول

سال هشتم   عمومی623

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 2   فصل 1 اعداد صحیح

سال هشتم   عمومی603

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 2   فصل 3 (چهار ضلعی ها و زاویه های داخلی)

سال هشتم   عمومی646

ادامه مطلب

م

1398/6/21

مطالعات اجتماعی 2   درس 1

سال هشتم   عمومی557

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات اجتماعی 2   درس 2

سال هشتم   عمومی556

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات اجتماعی 2   درس 3

سال هشتم   عمومی548

ادامه مطلب

ز

1398/6/21

زبان خارجه 2   درس 1

سال هشتم   عمومی596

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 2   درس 2

سال هشتم   عمومی597

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 2   درس 3

سال هشتم   عمومی570

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان عربی2   درس اول

سال هشتم   عمومی602

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان عربی2   درس دوم

سال هشتم   عمومی649

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان عربی2   درس سوم

سال هشتم   عمومی571

ادامه مطلب

ق

1398/6/21

قرائت فارسی 2   ستایش

سال هشتم   عمومی579

ادامه مطلب

1398/6/21

قرائت فارسی 2   صفت تعجبی و صفت پرسشی

سال هشتم   عمومی634

ادامه مطلب

ع

1398/6/21

علوم تجربی 2   مبحث آزمایشگاه جداسازی مواد

سال هشتم   عمومی567

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 2   مبحث آیینه مقعر

سال هشتم   عمومی560

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 2   مبحث اتصال به زمین

سال هشتم   عمومی711

ادامه مطلب