فیلم آموزشی مربوط به سال هفتم به تعداد: 14

ز

1398/6/17

زبان عربی 1   استاد محسنی کبیر

سال هفتم   عمومی1900

ادامه مطلب

1398/6/17

زبان عربی 1   تمرین و تکرار نکات مهم درس

سال هفتم   عمومی1869

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 1   درس اول

سال هفتم   عمومی2074

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 1   درس سوم

سال هفتم   عمومی1992

ادامه مطلب

1398/6/17

زبان عربی 1   درس هفتم

سال هفتم   عمومی1799

ادامه مطلب

ع

1398/6/17

علوم تجربی 1   انحلال پذیری گازها

سال هفتم   عمومی1893

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم تجربی 1   مبحث چگالی

سال هفتم   عمومی1933

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم تجربی 1   مبحث صوت

سال هفتم   عمومی1932

ادامه مطلب

م

1398/6/17

مطالعات اجتماعی 1   جاذبه های گردشگری

سال هفتم   عمومی1707

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات اجتماعی 1   فصل اول

سال هفتم   عمومی1886

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات اجتماعی 1   منابع

سال هفتم   عمومی1812

ادامه مطلب

ر

1398/6/17

ریاضیات 1   جبر و معادله

سال هفتم   عمومی1855

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضیات 1   راهبردهای حل مسئله

سال هفتم   عمومی1884

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضیات 1   ریاضی-معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی1846

ادامه مطلب