جستجوی مطالب آموزشی به تعداد: 377

1398/6/8

تاريخ 1  مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی952

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش اول

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1038

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش دوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1019

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش سوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی901

ادامه مطلب

1398/6/9

فیزیک 3  فصل دوم بخش چهارم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی889

ادامه مطلب

1398/6/10

 هویت اجتماعی - درس اول

سال دوازدهم   علوم تجربی749

ادامه مطلب

1398/6/10

هندسه 2  مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک847

ادامه مطلب

1398/6/10

جغرافیای عمومی و استان شناسی  درس 1

سال دهم   علوم انسانی886

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1  مبحث قانون دوم ترمو

سال دهم   ریاضی و تجربی957

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1  مبحث ماشین های گرمایی

سال دهم   ریاضی و تجربی1014

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1  مبحث انرژی درونی

سال دهم   ریاضی و تجربی964

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  آمار و احتمال

سال دهم   ریاضی و تجربی977

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی891

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  مجموعه ها و دنباله حسابی و هندسی

سال دهم   ریاضی و تجربی854

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1  فصل اول (1) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی1027

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1  فصل اول (2) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی887

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1  فصل اول (3) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی986

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1  اثبات قضیه ی فیثاغورس و روابط طولی در مثلث قائم الزاویه

سال دهم   ریاضی فیزیک966

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1  -قضیه ی اساسی تشابه مثلث ها

سال دهم   ریاضی فیزیک879

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1  واسطه ی هندسی و مثال از ویژگی های تناسب

سال دهم   ریاضی فیزیک894

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1  فصل هفتم (1) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی969

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1  فصل هفتم (2) تغذیه گیاهی

سال دهم   علوم تجربی801

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1  فصل هفتم (3) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی934

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1  درس دوم مبحث پدیده های اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی766

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1  درس سوم مبحث جهان اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی930

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1  درس چهارم مبحث تشریح جهان

سال دهم   علوم انسانی763

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1  واج آرایی

سال دهم   علوم انسانی944

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1  واژه آرایی 1

سال دهم   علوم انسانی918

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1  واژه آرایی 2

سال دهم   علوم انسانی911

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  فصل سوم مبحث ضابطه جبری تابع

سال دهم   علوم انسانی1426

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  فصل سوم مبحث نمودار تابع خطی

سال دهم   علوم انسانی1104

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  فصل سوم مبحث رسم توابع درجه 2

سال دهم   علوم انسانی880

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد  فصل اول مبحث پول

سال دهم   علوم انسانی780

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد  فصل اول مبحث بانک

سال دهم   علوم انسانی820

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد  فصل اول مبحث بازار سرمایه

سال دهم   علوم انسانی1012

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  مبحث کتاب

سال دهم   عمومی998

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  درس یکم

سال دهم   عمومی993

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  آموزش سجع

سال دهم   عمومی980

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  فدرس دهم

سال دهم   عمومی996

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1  ضمیر عربی

سال دهم   عمومی952

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1  درس هشتم دکتر آبان

سال دهم   عمومی920

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1  درس اول دکتر آبان

سال دهم   عمومی962

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1  آموزش مفهومی 1

سال دهم   عمومی995

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1  آموزش مفهومی 2

سال دهم   عمومی1032

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1  آموزش مفهومی 3

سال دهم   عمومی908

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 2   خط

سال یازدهم   ریاضی فیزیک815

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 2  مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک801

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 2  مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک789

ادامه مطلب

1398/6/22

 جبر و احتمال-جبر مجموعه ها

سال یازدهم   ریاضی فیزیک763

ادامه مطلب

1398/6/22

 جبر و احتمال-گزاره ها و جبر مجموعه ها ی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک751

ادامه مطلب

1398/6/22

 جبر و احتمال-آنالیز و احتمال

سال یازدهم   ریاضی فیزیک772

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1  معادلات گنگ

سال یازدهم   ریاضی فیزیک782

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1  جبر و معادله

سال یازدهم   ریاضی فیزیک804

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1  دنباله های حسابی وهندسی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک791

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2  فصل دوم شیمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی800

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2  سرعت

سال یازدهم   ریاضی و تجربی770

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2  شحل تمرین کتاب

سال یازدهم   ریاضی و تجربی794

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک2  جریان الکتریکی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی809

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2  فصل الکتریسیته ساکن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی791

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک2  فصل اول/ الکتریسته ساکن/ جلسه 5/ قانون کولن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی831

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2  افعال ناقصه

سال یازدهم   همه رشته ها836

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2  تست های عربی یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها851

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2  تکنیک ترجمه عربی

سال یازدهم   همه رشته ها793

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2  تشبیه مرکب

سال یازدهم   همه رشته ها896

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2  درس هفتم

سال یازدهم   همه رشته ها799

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2  متن درس یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها820

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2   (فصل اول)

سال یازدهم   همه رشته ها1310

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2  فصل اول (جلسه چهارم)

سال یازدهم   همه رشته ها909

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2  فصل ششم

سال یازدهم   همه رشته ها931

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 1  فصل اول

سال دهم   ریاضی و تجربی934

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 1  فصل دوم مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی856

ادامه مطلب

1398/6/23

زبان خارجی 1  گرامر درس 2

سال دهم   همه رشته ها993

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1  زمان گذشته ساده

سال دهم   همه رشته ها1008

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1  صفت های تفصیلی مضاعف

سال دهم   همه رشته ها1023

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1  گرامر

سال دهم   همه رشته ها971

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1  فصل دوم (قسمت اول)

سال دهم   علوم تجربی982

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1  فصل دوم (قسمت دوم)

سال دهم   علوم تجربی923

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1  فصل دوم (قسمت سوم)

سال دهم   علوم تجربی958

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1  عمومی 1

سال دهم   همه رشته ها1571

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1  عمومی 2

سال دهم   همه رشته ها1043

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1  عمومی 3

سال دهم   همه رشته ها1165

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1  درسنامه فیزیک اندازه گیری

سال دهم   همه رشته ها990

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1  درسنامه فیزیک اندازه گیری چگالی

سال دهم   همه رشته ها1104

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1  درسنامه فیزیک اندازه گیری بردار

سال دهم   همه رشته ها1127

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی و آمار 2  قسمت اول 2

سال یازدهم   علوم انسانی871

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی و آمار 2  قسمت اول 3

سال یازدهم   علوم انسانی788

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی (ادبيات و علوم انساني) 2  عمومی 1

سال یازدهم   علوم انسانی782

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی (ادبيات و علوم انساني) 2  عمومی 3

سال یازدهم   علوم انسانی769

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه 1  قسمت اول

سال یازدهم   علوم انسانی883

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه 1  خرداد 97

سال یازدهم   علوم انسانی811

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه 1  خرداد 97

سال یازدهم   علوم انسانی807

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محيط زيست  دیماه 96

سال یازدهم   علوم تجربی785

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محيط زيست  دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی767

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محيط زيست  دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی775

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 2  خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی790

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 2  خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی765

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 2  خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی760

ادامه مطلب

1398/6/25

حسابان 1  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی744

ادامه مطلب

1398/6/25

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی832

ادامه مطلب

1398/6/25

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی791

ادامه مطلب

1398/6/25

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی781

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی 2  خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی808

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی 2  خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی774

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی 2  خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی774

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی  دیماه 96

سال یازدهم   علوم تجربی778

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی  دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی702

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی  دیماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی781

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  دیماه 97

سال دوازدهم   عمومی762

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی742

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی744

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی757

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  خرداد 97

سال دوازدهم   عمومی815

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی767

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی897

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی815

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی981

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک754

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک736

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک729

ادامه مطلب

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی849

ادامه مطلب

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی733

ادامه مطلب

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی760

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک767

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک720

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک736

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی831

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی746

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی725

ادامه مطلب

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی765

ادامه مطلب

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی784

ادامه مطلب

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی713

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی718

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی722

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی726

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی778

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی729

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی743

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  دیماه 97

سال دوازدهم   علوم انسانی802

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی711

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی756

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی751

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی745

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی725

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی758

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی743

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی746

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک710

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک704

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک705

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی698

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک710

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک689

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک699

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی588

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی594

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی598

ادامه مطلب

1398/8/3

آمادگی دفاعی  مبحث درسی

سال دوازدهم   همه رشته ها645

ادامه مطلب

1398/8/3

انسان و محيط زيست  مبحث کتاب

سال یازدهم   کاردانش717

ادامه مطلب

1398/8/11

حساب دیفرانسیل و انتگرال(پ.د)  شهریور 98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک645

ادامه مطلب

1398/8/12

زبان فارسی ( عمومی )(پ.د)  فارسی-خرداد 98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک704

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک (ریاضی)  شهریور 98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک623

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک (تجربی)(پ.د)  خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم تجربی735

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک (تجربی)(پ.د)  شهریور 97

پیش دانشگاهی   علوم تجربی697

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک (تجربی)(پ.د)  شهریور 98

پیش دانشگاهی   علوم تجربی697

ادامه مطلب

1398/8/12

زیست شناسی(پ.د)  خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم تجربی740

ادامه مطلب

1398/8/12

زیست شناسی(پ.د)  شهریور 98

پیش دانشگاهی   علوم تجربی734

ادامه مطلب

1398/8/12

ادبیات فارسی(پ.د)  خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی813

ادامه مطلب

1398/8/12

عربی(پ.د)  خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم انسانی788

ادامه مطلب

1398/8/12

ادبیات فارسی(پ.د)  خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم انسانی700

ادامه مطلب

1398/8/12

ادبیات فارسی(پ.د)  خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی769

ادامه مطلب

1398/8/12

 ادبیات عرب-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی725

ادامه مطلب

1398/8/12

 ادبیات عرب-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی719

ادامه مطلب

1398/8/12

 فقه و اصول-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی689

ادامه مطلب

1398/8/12

 فقه و اصول-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی688

ادامه مطلب

1398/8/12

 اصول و عقاید-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی657

ادامه مطلب

1398/8/12

 اصول و عقاید-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی674

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی998

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی956

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   حد

سال دوازدهم   علوم تجربی1021

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی 3  جمع بندی ویژه شب امتحان

سال دوازدهم   علوم تجربی839

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی 3  جمع بندی فصل اول

سال دوازدهم   علوم تجربی859

ادامه مطلب

1398/9/12

عربی (ادبيات و علوم انسانی) 3  ترجمه لغات

سال دوازدهم   علوم انسانی895

ادامه مطلب

1398/9/12

زبان خارجی 3  جزوه عمومی

سال دوازدهم   عمومی802

ادامه مطلب

1398/9/12

زبان خارجی 3  درس اول

سال دوازدهم   عمومی833

ادامه مطلب

1398/9/12

زبان خارجی 3  درس اول تا سوم

سال دوازدهم   عمومی848

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3  حرکت شناسی و دینامیک(بخش اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی789

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3  حرکت شناسی و دینامیک(بخش دوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی782

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3  شناخت حرکت

سال دوازدهم   علوم تجربی759

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی و آمار 3  درس نامه

سال دوازدهم   علوم انسانی812

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی و آمار 3  شمارش

سال دوازدهم   علوم انسانی800

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3  جبر خطی

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک749

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3  مخروط ها

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک844

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3  ماتریس (قسمت اول)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک797

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3  ماتریس (قسمت دوم)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک784

ادامه مطلب

1398/9/12

شیمی 3  جزوه کامل(قسمت اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی899

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  آموزش قواعد حال

سال دوازدهم   عمومی1040

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  آموزش درس اول

سال دوازدهم   عمومی968

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3  فصل اول تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی949

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3  فصل دوم مثلثات

سال دوازدهم   علوم تجربی1056

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3  فصل سوم حد

سال دوازدهم   علوم تجربی1036

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی715

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی706

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی672

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی737

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی759

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی755

ادامه مطلب

1398/9/21

تاریخ معاصر  مبحث کتاب

سال یازدهم   کاردانش963

ادامه مطلب

1398/9/21

زیست شناسی  مبحث درسی

سال دوازدهم   کاردانش850

ادامه مطلب

1398/9/24

زبان خارجی 2  مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی و تجربی666

ادامه مطلب

1398/10/2

ریاضی 2   خرداد 97

سال یازدهم   کاردانش749

ادامه مطلب

1398/10/2

ریاضی 2  خرداد 97

سال یازدهم   کاردانش751

ادامه مطلب

1398/10/3

عربی، زبان قرآن 1  عمومی

سال دهم   کاردانش806

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-پایگاه داده ها

سال دهم   کاردانش646

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-اطلاعات و ارتباطات

سال دهم   کاردانش655

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری

سال دهم   کاردانش677

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش660

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش669

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-مفاهیم و روش های آماری

سال دهم   کاردانش667

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-اصول حسابداری

سال دهم   کاردانش676

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-حسابداری صنعتی مقدماتی

سال دهم   کاردانش659

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-حسابداری شرکت ها

سال دهم   کاردانش678

ادامه مطلب

1398/10/3

 طراحی و دوخت-طراحی اندام و لباس

سال دهم   کاردانش707

ادامه مطلب

1398/10/3

 طراحی و دوخت-الگو

سال دهم   کاردانش665

ادامه مطلب

1398/10/4

فیزیک 2   نمونه 1

سال یازدهم   علوم تجربی732

ادامه مطلب

1398/10/5

اخلاق حرفه ای   97

سال دوازدهم   کاردانش764

ادامه مطلب

1398/10/5

 ریاضی - مشترک

سال دوازدهم   کاردانش609

ادامه مطلب

1398/10/5

 ریاضی - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش642

ادامه مطلب

1398/10/5

 عربی 3 - 97

سال دوازدهم   کاردانش707

ادامه مطلب

1398/10/5

 فارسی و نگارش 97

سال دوازدهم   کاردانش578

ادامه مطلب

1398/10/5

 نگارش - 97

سال دوازدهم   کاردانش576

ادامه مطلب

1398/10/5

 دانش فنی تخصصی - صنایع غذایی

سال دهم   کاردانش705

ادامه مطلب

1398/10/5

 دانش فنی تخصصی - تاسیسات - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش609

ادامه مطلب

1398/10/5

 دینی - 97

سال دوازدهم   کاردانش646

ادامه مطلب

1398/10/5

 فارسی و نگارش 3

سال دوازدهم   کاردانش603

ادامه مطلب

1398/10/5

 دفاعی - 97

سال دوازدهم   کاردانش593

ادامه مطلب

1398/10/5

 سلامت و بهداشت

سال دوازدهم   کاردانش768

ادامه مطلب

1398/10/5

اخلاق حرفه ای   پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش795

ادامه مطلب

1398/10/22

 زیست

سال دهم   کاردانش761

ادامه مطلب

1398/10/28

 علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی733

ادامه مطلب

1398/10/28

 علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی757

ادامه مطلب

1398/10/28

 علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی708

ادامه مطلب

1398/10/28

 فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک896

ادامه مطلب

1398/10/28

 فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک878

ادامه مطلب

1398/10/28

 فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک915

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2  دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی919

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2  دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی989

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2  دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی964

ادامه مطلب

1398/11/13

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  مبحث درسی

سال دهم   علوم انسانی686

ادامه مطلب

1398/11/16

 اموزش درک مطلب و نحوه تست زنی

سال دوازدهم   علوم تجربی769

ادامه مطلب

1398/11/16

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  قواعد درس 7 «فعل مجهول» با مثال

سال دهم   عمومی667

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3  مبحث درسی

سال دوازدهم   علوم تجربی613

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3  فصل اول

سال دوازدهم   علوم تجربی810

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3  فصل چهارم

سال دوازدهم   علوم تجربی757

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3  فصل دوم

سال دوازدهم   علوم تجربی724

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3  فصل سوم

سال دوازدهم   علوم تجربی885

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی 3   فصل اول درس سوم

سال دوازدهم   عمومی977

ادامه مطلب

1398/11/19

 ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس دوم

سال دوازدهم   علوم انسانی968

ادامه مطلب

1398/11/19

 ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت سوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی996

ادامه مطلب

1398/11/19

 ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت دوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی972

ادامه مطلب

1398/12/1

شیمی(پ.د)   بخش 1

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی679

ادامه مطلب

1398/12/1

شیمی(پ.د)   بخش2

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی683

ادامه مطلب

1398/12/1

شیمی(پ.د)  بخش 3

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی709

ادامه مطلب

1398/12/1

شیمی(پ.د)   بخش 4

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی677

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی 3   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی599

ادامه مطلب

1398/12/11

جبرواحتمال   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک621

ادامه مطلب

1398/12/11

حسابان   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک602

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک652

ادامه مطلب

1398/12/11

هندسه 2   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک639

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی 3  شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی634

ادامه مطلب

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی627

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3  شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی622

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان خارجه 3   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی628

ادامه مطلب

1398/12/11

جبرواحتمال   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک623

ادامه مطلب

1398/12/11

حسابان   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک640

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی  خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک635

ادامه مطلب

1398/12/11

هندسه 2   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک637

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان خارجه 3   خرداد 98

سال سوم   همه رشته ها635

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی638

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی626

ادامه مطلب

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی606

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی616

ادامه مطلب

1398/12/11

جبرواحتمال  دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک672

ادامه مطلب

1398/12/11

حسابان   دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک624

ادامه مطلب

1398/12/11

هندسه 2   دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک638

ادامه مطلب

1398/12/11

دین و زندگی3   دیماه 98

سال سوم   همه رشته ها582

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3   دیماه 98

سال سوم   ریاضی و تجربی609

ادامه مطلب

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   دیماه 98

سال سوم   ریاضی و تجربی588

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی تخصصی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی600

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی  شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی620

ادامه مطلب

1398/12/11

آرایه های ادبی  شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی578

ادامه مطلب

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی636

ادامه مطلب

1398/12/11

جامعه شناسی 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی605

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی600

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی618

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی590

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی627

ادامه مطلب

1398/12/11

فلسفه و منطق   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی578

ادامه مطلب

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی623

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2  دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی644

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی621

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی  دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی582

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی637

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی تخصصی   خرداد98

سال سوم   علوم انسانی609

ادامه مطلب

1398/12/11

آرایه های ادبی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی611

ادامه مطلب

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی595

ادامه مطلب

1398/12/11

جامعه شناسی 2  خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی614

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی605

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی595

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی  خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی605

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی615

ادامه مطلب

1398/12/11

فلسفه و منطق   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی645

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی  زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی703

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی682

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3وآزمایشگاه -تجربی   شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی563

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی   دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی768

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی741

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی   خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی771

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی  خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی752

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی786

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3وآزمایشگاه -تجربی  خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی689

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1  جزوه کامل (بخش 1)

سال یازدهم   علوم انسانی1223

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1  جزوه کامل (بخش 2)

سال یازدهم   علوم انسانی1411

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1  جزوه کامل (بخش 3)

سال یازدهم   علوم انسانی1319

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1  جزوه کامل (بخش 4)

سال یازدهم   علوم انسانی1362

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 5)

سال یازدهم   علوم انسانی1396

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 6)

سال یازدهم   علوم انسانی1471

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)  بخش اول

پیش دانشگاهی   علوم تجربی640

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش دوم

پیش دانشگاهی   علوم تجربی625

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش سوم

پیش دانشگاهی   علوم تجربی596

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش چهارم

پیش دانشگاهی   علوم تجربی634

ادامه مطلب

1399/2/1

زبان انگلیسی(پ.د)  زبان انگلیسی

پیش دانشگاهی   همه رشته ها683

ادامه مطلب

1399/2/2

ریاضی پایه(پ.د)   بخش اول

پیش دانشگاهی   همه رشته ها653

ادامه مطلب

1399/2/2

ریاضی پایه(پ.د)   بخش دوم

پیش دانشگاهی   همه رشته ها591

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش اول

پیش دانشگاهی   علوم انسانی684

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش دوم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی637

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش سوم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی761

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش چهارم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی798

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)  بخش پنجم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی834

ادامه مطلب

1399/2/4

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی   فصل اول

سال سوم   ریاضی فیزیک1179

ادامه مطلب

1399/2/4

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی  فصل پنجم

سال سوم   ریاضی فیزیک1316

ادامه مطلب

1399/2/4

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی  فصل چهارم

سال سوم   ریاضی فیزیک1320

ادامه مطلب

1399/2/5

انسان و محيط زيست  مبحث درسی

سال دهم   همه رشته ها592

ادامه مطلب

1399/2/5

تاریخ معاصر   98-97

سال یازدهم   همه رشته ها675

ادامه مطلب

1399/2/5

جامعه شناسی 1   98-97

سال دهم   علوم انسانی602

ادامه مطلب

1399/2/5

جغرافیای عمومی و استان شناسی  98-97

سال دهم   همه رشته ها612

ادامه مطلب

1399/2/5

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها637

ادامه مطلب

1399/2/5

ریاضی 1   98-97

سال دهم   علوم تجربی609

ادامه مطلب

1399/2/5

ریاضی 1   98-97

سال دهم   کاردانش644

ادامه مطلب

1399/2/5

زبان انگلیسی(پ.د)   97-98

پیش دانشگاهی   همه رشته ها686

ادامه مطلب

1399/2/5

زبان خارجی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها691

ادامه مطلب

1399/2/5

زیست شناسی 1   98-97

سال دهم   علوم تجربی763

ادامه مطلب

1399/2/5

شیمی(پ.د)   98-97

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی699

ادامه مطلب

1399/2/5

عربی، زبان قرآن1   98-97

سال دهم   علوم انسانی795

ادامه مطلب

1399/2/5

عربی، زبان قرآن 1   98-97

سال دهم   کاردانش775

ادامه مطلب

1399/2/5

علوم و فنون ادبی 1  مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی803

ادامه مطلب

1399/2/5

فارسی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها844

ادامه مطلب

1399/2/6

ریاضی 2  لگاریتم و تابع لگاریتمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی1300

ادامه مطلب

1399/2/6

ریاضی و آمار 2   آمار توصیفی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1325

ادامه مطلب

1399/2/6

شیمی 1   هوا کره

سال دهم   علوم تجربی1267

ادامه مطلب

1399/3/19

هندسه تحلیلی و جبر خطی(پ.د)  نیمسال دوم 97-98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک594

ادامه مطلب

1399/3/22

فلسفه(پ.د)  خرداد 97-98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی702

ادامه مطلب

1399/3/22

فلسفه(پ.د)  نمونه

پیش دانشگاهی   علوم انسانی651

ادامه مطلب

1399/3/22

ریاضی پایه(پ.د)  نیمسال اول 97-98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی736

ادامه مطلب

1399/3/22

جغرافیا(پ.د)  نیمسال دوم 97-98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی635

ادامه مطلب

1399/3/25

زبان انگلیسی(پ.د)  نیمسال اول 97-98

پیش دانشگاهی   همه رشته ها689

ادامه مطلب

1399/3/25

زبان انگلیسی(پ.د)  نیمسال دوم 97-98

پیش دانشگاهی   همه رشته ها690

ادامه مطلب

1399/6/23

عربی، زبان قرآن 1  تابستان 98-99

سال دهم   همه رشته ها379

ادامه مطلب

1399/6/23

زبان خارجی 1 (کاردانش)  تابستان 98-99

سال دهم   کاردانش340

ادامه مطلب

1399/6/23

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  تابستان 98-99

سال دهم   علوم انسانی352

ادامه مطلب

1399/6/23

رياضي و آمار 1  تابستان 98-99

سال دهم   عمومی373

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن2  تابستان 98-99

سال یازدهم   کاردانش379

ادامه مطلب

1399/6/24

زمین شناسی  تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها413

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2  تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها524

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3  تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش554

ادامه مطلب

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی  تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها827

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3  تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی1187

ادامه مطلب

1399/8/3

شیمی 1  شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی653

ادامه مطلب