جستجوی مطالب آموزشی به تعداد: 377

1398/6/8

تاريخ 1  مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی1262

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش اول

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1403

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش دوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1344

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش سوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1225

ادامه مطلب

1398/6/9

فیزیک 3  فصل دوم بخش چهارم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1204

ادامه مطلب

1398/6/10

 هویت اجتماعی - درس اول

سال دوازدهم   علوم تجربی1015

ادامه مطلب

1398/6/10

هندسه 2  مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1153

ادامه مطلب

1398/6/10

جغرافیای عمومی و استان شناسی  درس 1

سال دهم   علوم انسانی1156

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1  مبحث قانون دوم ترمو

سال دهم   ریاضی و تجربی1233

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1  مبحث ماشین های گرمایی

سال دهم   ریاضی و تجربی1302

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1  مبحث انرژی درونی

سال دهم   ریاضی و تجربی1260

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  آمار و احتمال

سال دهم   ریاضی و تجربی1285

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی1189

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  مجموعه ها و دنباله حسابی و هندسی

سال دهم   ریاضی و تجربی1185

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1  فصل اول (1) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی1341

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1  فصل اول (2) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی1190

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1  فصل اول (3) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی1312

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1  اثبات قضیه ی فیثاغورس و روابط طولی در مثلث قائم الزاویه

سال دهم   ریاضی فیزیک1272

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1  -قضیه ی اساسی تشابه مثلث ها

سال دهم   ریاضی فیزیک1165

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1  واسطه ی هندسی و مثال از ویژگی های تناسب

سال دهم   ریاضی فیزیک1174

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1  فصل هفتم (1) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی1305

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1  فصل هفتم (2) تغذیه گیاهی

سال دهم   علوم تجربی1124

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1  فصل هفتم (3) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی1236

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1  درس دوم مبحث پدیده های اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی1046

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1  درس سوم مبحث جهان اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی1214

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1  درس چهارم مبحث تشریح جهان

سال دهم   علوم انسانی1023

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1  واج آرایی

سال دهم   علوم انسانی1258

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1  واژه آرایی 1

سال دهم   علوم انسانی1160

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1  واژه آرایی 2

سال دهم   علوم انسانی1192

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  فصل سوم مبحث ضابطه جبری تابع

سال دهم   علوم انسانی2020

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  فصل سوم مبحث نمودار تابع خطی

سال دهم   علوم انسانی1519

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  فصل سوم مبحث رسم توابع درجه 2

سال دهم   علوم انسانی1146

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد  فصل اول مبحث پول

سال دهم   علوم انسانی1075

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد  فصل اول مبحث بانک

سال دهم   علوم انسانی1134

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد  فصل اول مبحث بازار سرمایه

سال دهم   علوم انسانی1275

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  مبحث کتاب

سال دهم   عمومی1315

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  درس یکم

سال دهم   عمومی1309

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  آموزش سجع

سال دهم   عمومی1276

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  فدرس دهم

سال دهم   عمومی1268

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1  ضمیر عربی

سال دهم   عمومی1274

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1  درس هشتم دکتر آبان

سال دهم   عمومی1221

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1  درس اول دکتر آبان

سال دهم   عمومی1233

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1  آموزش مفهومی 1

سال دهم   عمومی1317

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1  آموزش مفهومی 2

سال دهم   عمومی1323

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1  آموزش مفهومی 3

سال دهم   عمومی1235

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 2   خط

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1108

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 2  مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1121

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 2  مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1109

ادامه مطلب

1398/6/22

 جبر و احتمال-جبر مجموعه ها

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1114

ادامه مطلب

1398/6/22

 جبر و احتمال-گزاره ها و جبر مجموعه ها ی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1019

ادامه مطلب

1398/6/22

 جبر و احتمال-آنالیز و احتمال

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1041

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1  معادلات گنگ

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1076

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1  جبر و معادله

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1067

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1  دنباله های حسابی وهندسی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1109

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2  فصل دوم شیمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی1056

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2  سرعت

سال یازدهم   ریاضی و تجربی1038

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2  شحل تمرین کتاب

سال یازدهم   ریاضی و تجربی1071

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک2  جریان الکتریکی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی1109

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2  فصل الکتریسیته ساکن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی1070

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک2  فصل اول/ الکتریسته ساکن/ جلسه 5/ قانون کولن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی1158

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2  افعال ناقصه

سال یازدهم   همه رشته ها1102

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2  تست های عربی یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها1202

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2  تکنیک ترجمه عربی

سال یازدهم   همه رشته ها1099

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2  تشبیه مرکب

سال یازدهم   همه رشته ها1218

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2  درس هفتم

سال یازدهم   همه رشته ها1136

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2  متن درس یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها1080

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2   (فصل اول)

سال یازدهم   همه رشته ها1617

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2  فصل اول (جلسه چهارم)

سال یازدهم   همه رشته ها1205

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2  فصل ششم

سال یازدهم   همه رشته ها1213

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 1  فصل اول

سال دهم   ریاضی و تجربی1260

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 1  فصل دوم مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی1112

ادامه مطلب

1398/6/23

زبان خارجی 1  گرامر درس 2

سال دهم   همه رشته ها1334

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1  زمان گذشته ساده

سال دهم   همه رشته ها1270

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1  صفت های تفصیلی مضاعف

سال دهم   همه رشته ها1329

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1  گرامر

سال دهم   همه رشته ها1283

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1  فصل دوم (قسمت اول)

سال دهم   علوم تجربی1297

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1  فصل دوم (قسمت دوم)

سال دهم   علوم تجربی1244

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1  فصل دوم (قسمت سوم)

سال دهم   علوم تجربی1285

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1  عمومی 1

سال دهم   همه رشته ها1913

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1  عمومی 2

سال دهم   همه رشته ها1366

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1  عمومی 3

سال دهم   همه رشته ها1432

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1  درسنامه فیزیک اندازه گیری

سال دهم   همه رشته ها1266

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1  درسنامه فیزیک اندازه گیری چگالی

سال دهم   همه رشته ها1404

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1  درسنامه فیزیک اندازه گیری بردار

سال دهم   همه رشته ها1452

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی و آمار 2  قسمت اول 2

سال یازدهم   علوم انسانی1119

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی و آمار 2  قسمت اول 3

سال یازدهم   علوم انسانی1078

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی (ادبيات و علوم انساني) 2  عمومی 1

سال یازدهم   علوم انسانی1021

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی (ادبيات و علوم انساني) 2  عمومی 3

سال یازدهم   علوم انسانی1088

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه 1  قسمت اول

سال یازدهم   علوم انسانی1169

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه 1  خرداد 97

سال یازدهم   علوم انسانی1114

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه 1  خرداد 97

سال یازدهم   علوم انسانی1114

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محيط زيست  دیماه 96

سال یازدهم   علوم تجربی1104

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محيط زيست  دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی1050

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محيط زيست  دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی1052

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 2  خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی1106

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 2  خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی1069

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 2  خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی1072

ادامه مطلب

1398/6/25

حسابان 1  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی1001

ادامه مطلب

1398/6/25

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی1112

ادامه مطلب

1398/6/25

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی1094

ادامه مطلب

1398/6/25

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی1095

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی 2  خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی1100

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی 2  خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی1076

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی 2  خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی1063

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی  دیماه 96

سال یازدهم   علوم تجربی1060

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی  دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی993

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی  دیماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی1064

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  دیماه 97

سال دوازدهم   عمومی1153

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی1007

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی1036

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1012

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  خرداد 97

سال دوازدهم   عمومی1133

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1082

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1191

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1129

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی1727

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک999

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک981

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1005

ادامه مطلب

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی1190

ادامه مطلب

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی1002

ادامه مطلب

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی1050

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1050

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک996

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1013

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1132

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1013

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1018

ادامه مطلب

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی1051

ادامه مطلب

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی1053

ادامه مطلب

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی981

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1013

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1010

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی999

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1015

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی999

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی988

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  دیماه 97

سال دوازدهم   علوم انسانی1065

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی971

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1081

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی1033

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی1004

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی1016

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1045

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1096

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1055

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک999

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1033

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1019

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی992

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1002

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک958

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1027

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی853

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی802

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی838

ادامه مطلب

1398/8/3

آمادگی دفاعی  مبحث درسی

سال دوازدهم   همه رشته ها932

ادامه مطلب

1398/8/3

انسان و محيط زيست  مبحث کتاب

سال یازدهم   کاردانش1010

ادامه مطلب

1398/8/11

حساب دیفرانسیل و انتگرال(پ.د)  شهریور 98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک869

ادامه مطلب

1398/8/12

زبان فارسی ( عمومی )(پ.د)  فارسی-خرداد 98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک949

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک (ریاضی)  شهریور 98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک894

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک (تجربی)(پ.د)  خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم تجربی1024

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک (تجربی)(پ.د)  شهریور 97

پیش دانشگاهی   علوم تجربی936

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک (تجربی)(پ.د)  شهریور 98

پیش دانشگاهی   علوم تجربی934

ادامه مطلب

1398/8/12

زیست شناسی(پ.د)  خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم تجربی987

ادامه مطلب

1398/8/12

زیست شناسی(پ.د)  شهریور 98

پیش دانشگاهی   علوم تجربی1021

ادامه مطلب

1398/8/12

ادبیات فارسی(پ.د)  خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی1065

ادامه مطلب

1398/8/12

عربی(پ.د)  خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم انسانی1022

ادامه مطلب

1398/8/12

ادبیات فارسی(پ.د)  خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم انسانی940

ادامه مطلب

1398/8/12

ادبیات فارسی(پ.د)  خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی1134

ادامه مطلب

1398/8/12

 ادبیات عرب-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی1009

ادامه مطلب

1398/8/12

 ادبیات عرب-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی999

ادامه مطلب

1398/8/12

 فقه و اصول-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی940

ادامه مطلب

1398/8/12

 فقه و اصول-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی977

ادامه مطلب

1398/8/12

 اصول و عقاید-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی907

ادامه مطلب

1398/8/12

 اصول و عقاید-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی921

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی1311

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی1280

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   حد

سال دوازدهم   علوم تجربی1334

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی 3  جمع بندی ویژه شب امتحان

سال دوازدهم   علوم تجربی1088

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی 3  جمع بندی فصل اول

سال دوازدهم   علوم تجربی1184

ادامه مطلب

1398/9/12

عربی (ادبيات و علوم انسانی) 3  ترجمه لغات

سال دوازدهم   علوم انسانی1152

ادامه مطلب

1398/9/12

زبان خارجی 3  جزوه عمومی

سال دوازدهم   عمومی1083

ادامه مطلب

1398/9/12

زبان خارجی 3  درس اول

سال دوازدهم   عمومی1119

ادامه مطلب

1398/9/12

زبان خارجی 3  درس اول تا سوم

سال دوازدهم   عمومی1208

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3  حرکت شناسی و دینامیک(بخش اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی1048

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3  حرکت شناسی و دینامیک(بخش دوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی1115

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3  شناخت حرکت

سال دوازدهم   علوم تجربی1028

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی و آمار 3  درس نامه

سال دوازدهم   علوم انسانی1142

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی و آمار 3  شمارش

سال دوازدهم   علوم انسانی1153

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3  جبر خطی

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1044

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3  مخروط ها

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1193

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3  ماتریس (قسمت اول)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1088

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3  ماتریس (قسمت دوم)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1058

ادامه مطلب

1398/9/12

شیمی 3  جزوه کامل(قسمت اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی1232

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  آموزش قواعد حال

سال دوازدهم   عمومی1348

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  آموزش درس اول

سال دوازدهم   عمومی1244

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3  فصل اول تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی1373

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3  فصل دوم مثلثات

سال دوازدهم   علوم تجربی1325

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3  فصل سوم حد

سال دوازدهم   علوم تجربی1350

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی980

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1003

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی933

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1039

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1031

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1011

ادامه مطلب

1398/9/21

تاریخ معاصر  مبحث کتاب

سال یازدهم   کاردانش1266

ادامه مطلب

1398/9/21

زیست شناسی  مبحث درسی

سال دوازدهم   کاردانش1094

ادامه مطلب

1398/9/24

زبان خارجی 2  مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی و تجربی940

ادامه مطلب

1398/10/2

ریاضی 2   خرداد 97

سال یازدهم   کاردانش1029

ادامه مطلب

1398/10/2

ریاضی 2  خرداد 97

سال یازدهم   کاردانش1011

ادامه مطلب

1398/10/3

عربی، زبان قرآن 1  عمومی

سال دهم   کاردانش1136

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-پایگاه داده ها

سال دهم   کاردانش894

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-اطلاعات و ارتباطات

سال دهم   کاردانش886

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری

سال دهم   کاردانش968

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش886

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش907

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-مفاهیم و روش های آماری

سال دهم   کاردانش928

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-اصول حسابداری

سال دهم   کاردانش962

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-حسابداری صنعتی مقدماتی

سال دهم   کاردانش914

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-حسابداری شرکت ها

سال دهم   کاردانش1009

ادامه مطلب

1398/10/3

 طراحی و دوخت-طراحی اندام و لباس

سال دهم   کاردانش946

ادامه مطلب

1398/10/3

 طراحی و دوخت-الگو

سال دهم   کاردانش910

ادامه مطلب

1398/10/4

فیزیک 2   نمونه 1

سال یازدهم   علوم تجربی1021

ادامه مطلب

1398/10/5

اخلاق حرفه ای   97

سال دوازدهم   کاردانش1049

ادامه مطلب

1398/10/5

 ریاضی - مشترک

سال دوازدهم   کاردانش862

ادامه مطلب

1398/10/5

 ریاضی - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش887

ادامه مطلب

1398/10/5

 عربی 3 - 97

سال دوازدهم   کاردانش983

ادامه مطلب

1398/10/5

 فارسی و نگارش 97

سال دوازدهم   کاردانش791

ادامه مطلب

1398/10/5

 نگارش - 97

سال دوازدهم   کاردانش816

ادامه مطلب

1398/10/5

 دانش فنی تخصصی - صنایع غذایی

سال دهم   کاردانش983

ادامه مطلب

1398/10/5

 دانش فنی تخصصی - تاسیسات - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش837

ادامه مطلب

1398/10/5

 دینی - 97

سال دوازدهم   کاردانش926

ادامه مطلب

1398/10/5

 فارسی و نگارش 3

سال دوازدهم   کاردانش849

ادامه مطلب

1398/10/5

 دفاعی - 97

سال دوازدهم   کاردانش814

ادامه مطلب

1398/10/5

 سلامت و بهداشت

سال دوازدهم   کاردانش1031

ادامه مطلب

1398/10/5

اخلاق حرفه ای   پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش1086

ادامه مطلب

1398/10/22

 زیست

سال دهم   کاردانش1107

ادامه مطلب

1398/10/28

 علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1024

ادامه مطلب

1398/10/28

 علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1054

ادامه مطلب

1398/10/28

 علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی979

ادامه مطلب

1398/10/28

 فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1221

ادامه مطلب

1398/10/28

 فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1195

ادامه مطلب

1398/10/28

 فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1200

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2  دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1232

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2  دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1283

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2  دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1286

ادامه مطلب

1398/11/13

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  مبحث درسی

سال دهم   علوم انسانی951

ادامه مطلب

1398/11/16

 اموزش درک مطلب و نحوه تست زنی

سال دوازدهم   علوم تجربی1061

ادامه مطلب

1398/11/16

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  قواعد درس 7 «فعل مجهول» با مثال

سال دهم   عمومی912

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3  مبحث درسی

سال دوازدهم   علوم تجربی863

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3  فصل اول

سال دوازدهم   علوم تجربی1081

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3  فصل چهارم

سال دوازدهم   علوم تجربی1097

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3  فصل دوم

سال دوازدهم   علوم تجربی1002

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3  فصل سوم

سال دوازدهم   علوم تجربی1169

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی 3   فصل اول درس سوم

سال دوازدهم   عمومی1322

ادامه مطلب

1398/11/19

 ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس دوم

سال دوازدهم   علوم انسانی1266

ادامه مطلب

1398/11/19

 ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت سوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی1305

ادامه مطلب

1398/11/19

 ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت دوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی1299

ادامه مطلب

1398/12/1

شیمی(پ.د)   بخش 1

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی982

ادامه مطلب

1398/12/1

شیمی(پ.د)   بخش2

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی958

ادامه مطلب

1398/12/1

شیمی(پ.د)  بخش 3

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی1022

ادامه مطلب

1398/12/1

شیمی(پ.د)   بخش 4

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی932

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی 3   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی801

ادامه مطلب

1398/12/11

جبرواحتمال   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک870

ادامه مطلب

1398/12/11

حسابان   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک845

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک914

ادامه مطلب

1398/12/11

هندسه 2   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک910

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی 3  شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی879

ادامه مطلب

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی894

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3  شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی908

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان خارجه 3   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی921

ادامه مطلب

1398/12/11

جبرواحتمال   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک929

ادامه مطلب

1398/12/11

حسابان   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک892

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی  خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک921

ادامه مطلب

1398/12/11

هندسه 2   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک878

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان خارجه 3   خرداد 98

سال سوم   همه رشته ها926

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی871

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی859

ادامه مطلب

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی828

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی888

ادامه مطلب

1398/12/11

جبرواحتمال  دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک922

ادامه مطلب

1398/12/11

حسابان   دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک909

ادامه مطلب

1398/12/11

هندسه 2   دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک946

ادامه مطلب

1398/12/11

دین و زندگی3   دیماه 98

سال سوم   همه رشته ها854

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3   دیماه 98

سال سوم   ریاضی و تجربی870

ادامه مطلب

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   دیماه 98

سال سوم   ریاضی و تجربی866

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی تخصصی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی911

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی  شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی871

ادامه مطلب

1398/12/11

آرایه های ادبی  شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی815

ادامه مطلب

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی939

ادامه مطلب

1398/12/11

جامعه شناسی 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی872

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی859

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی839

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی855

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی885

ادامه مطلب

1398/12/11

فلسفه و منطق   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی826

ادامه مطلب

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی877

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2  دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی933

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی873

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی  دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی808

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی899

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی تخصصی   خرداد98

سال سوم   علوم انسانی853

ادامه مطلب

1398/12/11

آرایه های ادبی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی892

ادامه مطلب

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی878

ادامه مطلب

1398/12/11

جامعه شناسی 2  خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی875

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی861

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی847

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی  خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی871

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی884

ادامه مطلب

1398/12/11

فلسفه و منطق   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی864

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی  زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی988

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی960

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3وآزمایشگاه -تجربی   شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی766

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی   دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی1032

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی989

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی   خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی1046

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی  خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی1035

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی1071

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3وآزمایشگاه -تجربی  خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی933

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1  جزوه کامل (بخش 1)

سال یازدهم   علوم انسانی1575

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1  جزوه کامل (بخش 2)

سال یازدهم   علوم انسانی2144

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1  جزوه کامل (بخش 3)

سال یازدهم   علوم انسانی2035

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1  جزوه کامل (بخش 4)

سال یازدهم   علوم انسانی2034

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 5)

سال یازدهم   علوم انسانی2103

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 6)

سال یازدهم   علوم انسانی2227

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)  بخش اول

پیش دانشگاهی   علوم تجربی910

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش دوم

پیش دانشگاهی   علوم تجربی921

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش سوم

پیش دانشگاهی   علوم تجربی883

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش چهارم

پیش دانشگاهی   علوم تجربی907

ادامه مطلب

1399/2/1

زبان انگلیسی(پ.د)  زبان انگلیسی

پیش دانشگاهی   همه رشته ها972

ادامه مطلب

1399/2/2

ریاضی پایه(پ.د)   بخش اول

پیش دانشگاهی   همه رشته ها917

ادامه مطلب

1399/2/2

ریاضی پایه(پ.د)   بخش دوم

پیش دانشگاهی   همه رشته ها852

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش اول

پیش دانشگاهی   علوم انسانی971

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش دوم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی924

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش سوم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی1006

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش چهارم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی1087

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)  بخش پنجم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی1081

ادامه مطلب

1399/2/4

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی   فصل اول

سال سوم   ریاضی فیزیک1897

ادامه مطلب

1399/2/4

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی  فصل پنجم

سال سوم   ریاضی فیزیک2023

ادامه مطلب

1399/2/4

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی  فصل چهارم

سال سوم   ریاضی فیزیک2046

ادامه مطلب

1399/2/5

انسان و محيط زيست  مبحث درسی

سال دهم   همه رشته ها893

ادامه مطلب

1399/2/5

تاریخ معاصر   98-97

سال یازدهم   همه رشته ها934

ادامه مطلب

1399/2/5

جامعه شناسی 1   98-97

سال دهم   علوم انسانی857

ادامه مطلب

1399/2/5

جغرافیای عمومی و استان شناسی  98-97

سال دهم   همه رشته ها885

ادامه مطلب

1399/2/5

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها932

ادامه مطلب

1399/2/5

ریاضی 1   98-97

سال دهم   علوم تجربی876

ادامه مطلب

1399/2/5

ریاضی 1   98-97

سال دهم   کاردانش935

ادامه مطلب

1399/2/5

زبان انگلیسی(پ.د)   97-98

پیش دانشگاهی   همه رشته ها962

ادامه مطلب

1399/2/5

زبان خارجی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها972

ادامه مطلب

1399/2/5

زیست شناسی 1   98-97

سال دهم   علوم تجربی1082

ادامه مطلب

1399/2/5

شیمی(پ.د)   98-97

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی951

ادامه مطلب

1399/2/5

عربی، زبان قرآن1   98-97

سال دهم   علوم انسانی1088

ادامه مطلب

1399/2/5

عربی، زبان قرآن 1   98-97

سال دهم   کاردانش1071

ادامه مطلب

1399/2/5

علوم و فنون ادبی 1  مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی1103

ادامه مطلب

1399/2/5

فارسی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها1167

ادامه مطلب

1399/2/6

ریاضی 2  لگاریتم و تابع لگاریتمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی2159

ادامه مطلب

1399/2/6

ریاضی و آمار 2   آمار توصیفی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک2106

ادامه مطلب

1399/2/6

شیمی 1   هوا کره

سال دهم   علوم تجربی2228

ادامه مطلب

1399/3/19

هندسه تحلیلی و جبر خطی(پ.د)  نیمسال دوم 97-98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک902

ادامه مطلب

1399/3/22

فلسفه(پ.د)  خرداد 97-98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی908

ادامه مطلب

1399/3/22

فلسفه(پ.د)  نمونه

پیش دانشگاهی   علوم انسانی916

ادامه مطلب

1399/3/22

ریاضی پایه(پ.د)  نیمسال اول 97-98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی985

ادامه مطلب

1399/3/22

جغرافیا(پ.د)  نیمسال دوم 97-98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی903

ادامه مطلب

1399/3/25

زبان انگلیسی(پ.د)  نیمسال اول 97-98

پیش دانشگاهی   همه رشته ها1111

ادامه مطلب

1399/3/25

زبان انگلیسی(پ.د)  نیمسال دوم 97-98

پیش دانشگاهی   همه رشته ها940

ادامه مطلب

1399/6/23

عربی، زبان قرآن 1  تابستان 98-99

سال دهم   همه رشته ها643

ادامه مطلب

1399/6/23

زبان خارجی 1 (کاردانش)  تابستان 98-99

سال دهم   کاردانش603

ادامه مطلب

1399/6/23

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  تابستان 98-99

سال دهم   علوم انسانی621

ادامه مطلب

1399/6/23

رياضي و آمار 1  تابستان 98-99

سال دهم   عمومی657

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن2  تابستان 98-99

سال یازدهم   کاردانش646

ادامه مطلب

1399/6/24

زمین شناسی  تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها700

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2  تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها809

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3  تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش815

ادامه مطلب

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی  تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها1097

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3  تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی1980

ادامه مطلب

1399/8/3

شیمی 1  شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی1385

ادامه مطلب