جستجوی مطالب آموزشی به تعداد: 379

1398/6/8

تاريخ 1  مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی584

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش اول

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی622

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش دوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی646

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش سوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی567

ادامه مطلب

1398/6/9

فیزیک 3  فصل دوم بخش چهارم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی563

ادامه مطلب

1398/6/10

 هویت اجتماعی - درس اول

سال دوازدهم   علوم تجربی441

ادامه مطلب

1398/6/10

هندسه 2  مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک504

ادامه مطلب

1398/6/10

جغرافیای عمومی و استان شناسی  درس 1

سال دهم   علوم انسانی531

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1  مبحث قانون دوم ترمو

سال دهم   ریاضی و تجربی642

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1  مبحث ماشین های گرمایی

سال دهم   ریاضی و تجربی682

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1  مبحث انرژی درونی

سال دهم   ریاضی و تجربی648

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  آمار و احتمال

سال دهم   ریاضی و تجربی666

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی554

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  مجموعه ها و دنباله حسابی و هندسی

سال دهم   ریاضی و تجربی544

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1  فصل اول (1) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی699

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1  فصل اول (2) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی562

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1  فصل اول (3) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی671

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1  اثبات قضیه ی فیثاغورس و روابط طولی در مثلث قائم الزاویه

سال دهم   ریاضی فیزیک637

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1  -قضیه ی اساسی تشابه مثلث ها

سال دهم   ریاضی فیزیک584

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1  واسطه ی هندسی و مثال از ویژگی های تناسب

سال دهم   ریاضی فیزیک578

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1  فصل هفتم (1) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی632

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1  فصل هفتم (2) تغذیه گیاهی

سال دهم   علوم تجربی494

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1  فصل هفتم (3) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی630

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1  درس دوم مبحث پدیده های اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی457

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1  درس سوم مبحث جهان اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی631

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1  درس چهارم مبحث تشریح جهان

سال دهم   علوم انسانی467

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1  واج آرایی

سال دهم   علوم انسانی620

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1  واژه آرایی 1

سال دهم   علوم انسانی616

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1  واژه آرایی 2

سال دهم   علوم انسانی598

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  فصل سوم مبحث ضابطه جبری تابع

سال دهم   علوم انسانی801

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  فصل سوم مبحث نمودار تابع خطی

سال دهم   علوم انسانی690

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  فصل سوم مبحث رسم توابع درجه 2

سال دهم   علوم انسانی558

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد  فصل اول مبحث پول

سال دهم   علوم انسانی492

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد  فصل اول مبحث بانک

سال دهم   علوم انسانی492

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد  فصل اول مبحث بازار سرمایه

سال دهم   علوم انسانی695

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  مبحث کتاب

سال دهم   عمومی662

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  درس یکم

سال دهم   عمومی668

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  آموزش سجع

سال دهم   عمومی646

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  فدرس دهم

سال دهم   عمومی671

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1  ضمیر عربی

سال دهم   عمومی620

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1  درس هشتم دکتر آبان

سال دهم   عمومی618

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1  درس اول دکتر آبان

سال دهم   عمومی635

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1  آموزش مفهومی 1

سال دهم   عمومی631

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1  آموزش مفهومی 2

سال دهم   عمومی690

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1  آموزش مفهومی 3

سال دهم   عمومی581

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 2   خط

سال یازدهم   ریاضی فیزیک489

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 2  مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک488

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 2  مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک465

ادامه مطلب

1398/6/22

 جبر و احتمال-جبر مجموعه ها

سال یازدهم   ریاضی فیزیک461

ادامه مطلب

1398/6/22

 جبر و احتمال-گزاره ها و جبر مجموعه ها ی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک450

ادامه مطلب

1398/6/22

 جبر و احتمال-آنالیز و احتمال

سال یازدهم   ریاضی فیزیک471

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1  معادلات گنگ

سال یازدهم   ریاضی فیزیک483

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1  جبر و معادله

سال یازدهم   ریاضی فیزیک492

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1  دنباله های حسابی وهندسی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک476

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2  فصل دوم شیمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی477

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2  سرعت

سال یازدهم   ریاضی و تجربی465

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2  شحل تمرین کتاب

سال یازدهم   ریاضی و تجربی486

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک2  جریان الکتریکی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی496

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2  فصل الکتریسیته ساکن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی482

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک2  فصل اول/ الکتریسته ساکن/ جلسه 5/ قانون کولن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی522

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2  افعال ناقصه

سال یازدهم   همه رشته ها499

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2  تست های عربی یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها510

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2  تکنیک ترجمه عربی

سال یازدهم   همه رشته ها492

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2  تشبیه مرکب

سال یازدهم   همه رشته ها554

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2  درس هفتم

سال یازدهم   همه رشته ها496

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2  متن درس یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها523

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2   (فصل اول)

سال یازدهم   همه رشته ها941

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2  فصل اول (جلسه چهارم)

سال یازدهم   همه رشته ها568

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2  فصل ششم

سال یازدهم   همه رشته ها622

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 1  فصل اول

سال دهم   ریاضی و تجربی622

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 1  فصل دوم مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی534

ادامه مطلب

1398/6/23

زبان خارجی 1  گرامر درس 2

سال دهم   همه رشته ها668

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1  زمان گذشته ساده

سال دهم   همه رشته ها677

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1  صفت های تفصیلی مضاعف

سال دهم   همه رشته ها679

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1  گرامر

سال دهم   همه رشته ها649

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1  فصل دوم (قسمت اول)

سال دهم   علوم تجربی656

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1  فصل دوم (قسمت دوم)

سال دهم   علوم تجربی616

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1  فصل دوم (قسمت سوم)

سال دهم   علوم تجربی668

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1  عمومی 1

سال دهم   همه رشته ها1209

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1  عمومی 2

سال دهم   همه رشته ها722

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1  عمومی 3

سال دهم   همه رشته ها851

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1  درسنامه فیزیک اندازه گیری

سال دهم   همه رشته ها661

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1  درسنامه فیزیک اندازه گیری چگالی

سال دهم   همه رشته ها766

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1  درسنامه فیزیک اندازه گیری بردار

سال دهم   همه رشته ها810

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی و آمار 2  قسمت اول 2

سال یازدهم   علوم انسانی535

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی و آمار 2  قسمت اول 3

سال یازدهم   علوم انسانی461

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی (ادبيات و علوم انساني) 2  عمومی 1

سال یازدهم   علوم انسانی478

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی (ادبيات و علوم انساني) 2  عمومی 3

سال یازدهم   علوم انسانی453

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه 1  قسمت اول

سال یازدهم   علوم انسانی499

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه 1  خرداد 97

سال یازدهم   علوم انسانی454

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه 1  خرداد 97

سال یازدهم   علوم انسانی468

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محيط زيست  دیماه 96

سال یازدهم   علوم تجربی467

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محيط زيست  دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی476

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محيط زيست  دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی458

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 2  خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی480

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 2  خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی461

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 2  خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی447

ادامه مطلب

1398/6/25

حسابان 1  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی452

ادامه مطلب

1398/6/25

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی490

ادامه مطلب

1398/6/25

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی452

ادامه مطلب

1398/6/25

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی463

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی 2  خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی483

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی 2  خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی446

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی 2  خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی452

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی  دیماه 96

سال یازدهم   علوم تجربی460

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی  دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی419

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی  دیماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی451

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  دیماه 97

سال دوازدهم   عمومی448

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی456

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی436

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی430

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  خرداد 97

سال دوازدهم   عمومی462

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی441

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی499

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی478

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی445

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک443

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک427

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک415

ادامه مطلب

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی498

ادامه مطلب

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی427

ادامه مطلب

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی434

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک452

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک429

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک426

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی471

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی447

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی415

ادامه مطلب

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی413

ادامه مطلب

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی444

ادامه مطلب

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی394

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی413

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی414

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی422

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی431

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی406

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی428

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  دیماه 97

سال دوازدهم   علوم انسانی446

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی381

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی418

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی420

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی426

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی410

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی438

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی425

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی400

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک403

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک392

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک422

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی407

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک411

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک389

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک396

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی368

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی376

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی378

ادامه مطلب

1398/8/3

آمادگی دفاعی  مبحث درسی

سال دوازدهم   همه رشته ها349

ادامه مطلب

1398/8/3

انسان و محيط زيست  مبحث کتاب

سال یازدهم   کاردانش402

ادامه مطلب

1398/8/11

حساب دیفرانسیل و انتگرال(پ.د)  شهریور 98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک395

ادامه مطلب

1398/8/12

زبان فارسی ( عمومی )(پ.د)  فارسی-خرداد 98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک424

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک (ریاضی)  شهریور 98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک379

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک (تجربی)(پ.د)  خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم تجربی456

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک (تجربی)(پ.د)  شهریور 97

پیش دانشگاهی   علوم تجربی417

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک (تجربی)(پ.د)  شهریور 98

پیش دانشگاهی   علوم تجربی430

ادامه مطلب

1398/8/12

زیست شناسی(پ.د)  خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم تجربی447

ادامه مطلب

1398/8/12

زیست شناسی(پ.د)  شهریور 98

پیش دانشگاهی   علوم تجربی442

ادامه مطلب

1398/8/12

ادبیات فارسی(پ.د)  خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی530

ادامه مطلب

1398/8/12

عربی(پ.د)  خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم انسانی510

ادامه مطلب

1398/8/12

ادبیات فارسی(پ.د)  خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم انسانی428

ادامه مطلب

1398/8/12

ادبیات فارسی(پ.د)  خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی464

ادامه مطلب

1398/8/12

 ادبیات عرب-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی446

ادامه مطلب

1398/8/12

 ادبیات عرب-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی438

ادامه مطلب

1398/8/12

 فقه و اصول-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی417

ادامه مطلب

1398/8/12

 فقه و اصول-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی428

ادامه مطلب

1398/8/12

 اصول و عقاید-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی396

ادامه مطلب

1398/8/12

 اصول و عقاید-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی410

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی662

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی620

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   حد

سال دوازدهم   علوم تجربی719

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی 3  جمع بندی ویژه شب امتحان

سال دوازدهم   علوم تجربی522

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی 3  جمع بندی فصل اول

سال دوازدهم   علوم تجربی492

ادامه مطلب

1398/9/12

عربی (ادبيات و علوم انسانی) 3  ترجمه لغات

سال دوازدهم   علوم انسانی514

ادامه مطلب

1398/9/12

زبان خارجی 3  جزوه عمومی

سال دوازدهم   عمومی473

ادامه مطلب

1398/9/12

زبان خارجی 3  درس اول

سال دوازدهم   عمومی515

ادامه مطلب

1398/9/12

زبان خارجی 3  درس اول تا سوم

سال دوازدهم   عمومی493

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3  حرکت شناسی و دینامیک(بخش اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی484

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3  حرکت شناسی و دینامیک(بخش دوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی466

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3  شناخت حرکت

سال دوازدهم   علوم تجربی462

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی و آمار 3  درس نامه

سال دوازدهم   علوم انسانی493

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی و آمار 3  شمارش

سال دوازدهم   علوم انسانی487

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3  جبر خطی

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک428

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3  مخروط ها

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک498

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3  ماتریس (قسمت اول)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک479

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3  ماتریس (قسمت دوم)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک481

ادامه مطلب

1398/9/12

شیمی 3  جزوه کامل(قسمت اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی581

ادامه مطلب

1398/9/12

شیمی 3  جزوه کامل(قسمت دوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی551

ادامه مطلب

1398/9/12

شیمی 3  جزوه کامل(قسمت سوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی598

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  آموزش قواعد حال

سال دوازدهم   عمومی677

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  آموزش درس اول

سال دوازدهم   عمومی603

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3  فصل اول تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی616

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3  فصل دوم مثلثات

سال دوازدهم   علوم تجربی684

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3  فصل سوم حد

سال دوازدهم   علوم تجربی709

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی399

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی407

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی390

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی399

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی414

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی425

ادامه مطلب

1398/9/21

تاریخ معاصر  مبحث کتاب

سال یازدهم   کاردانش624

ادامه مطلب

1398/9/21

زیست شناسی  مبحث درسی

سال دوازدهم   کاردانش560

ادامه مطلب

1398/9/24

زبان خارجی 2  مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی و تجربی364

ادامه مطلب

1398/10/2

ریاضی 2   خرداد 97

سال یازدهم   کاردانش413

ادامه مطلب

1398/10/2

ریاضی 2  خرداد 97

سال یازدهم   کاردانش426

ادامه مطلب

1398/10/3

عربی، زبان قرآن 1  عمومی

سال دهم   کاردانش415

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-پایگاه داده ها

سال دهم   کاردانش367

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-اطلاعات و ارتباطات

سال دهم   کاردانش367

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری

سال دهم   کاردانش377

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش380

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش386

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-مفاهیم و روش های آماری

سال دهم   کاردانش365

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-اصول حسابداری

سال دهم   کاردانش384

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-حسابداری صنعتی مقدماتی

سال دهم   کاردانش373

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-حسابداری شرکت ها

سال دهم   کاردانش384

ادامه مطلب

1398/10/3

 طراحی و دوخت-طراحی اندام و لباس

سال دهم   کاردانش381

ادامه مطلب

1398/10/3

 طراحی و دوخت-الگو

سال دهم   کاردانش364

ادامه مطلب

1398/10/4

فیزیک 2   نمونه 1

سال یازدهم   علوم تجربی435

ادامه مطلب

1398/10/5

اخلاق حرفه ای   97

سال دوازدهم   کاردانش424

ادامه مطلب

1398/10/5

 ریاضی - مشترک

سال دوازدهم   کاردانش345

ادامه مطلب

1398/10/5

 ریاضی - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش358

ادامه مطلب

1398/10/5

 عربی 3 - 97

سال دوازدهم   کاردانش392

ادامه مطلب

1398/10/5

 فارسی و نگارش 97

سال دوازدهم   کاردانش351

ادامه مطلب

1398/10/5

 نگارش - 97

سال دوازدهم   کاردانش361

ادامه مطلب

1398/10/5

 دانش فنی تخصصی - صنایع غذایی

سال دهم   کاردانش396

ادامه مطلب

1398/10/5

 دانش فنی تخصصی - تاسیسات - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش394

ادامه مطلب

1398/10/5

 دینی - 97

سال دوازدهم   کاردانش424

ادامه مطلب

1398/10/5

 فارسی و نگارش 3

سال دوازدهم   کاردانش386

ادامه مطلب

1398/10/5

 دفاعی - 97

سال دوازدهم   کاردانش381

ادامه مطلب

1398/10/5

 سلامت و بهداشت

سال دوازدهم   کاردانش455

ادامه مطلب

1398/10/5

اخلاق حرفه ای   پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش477

ادامه مطلب

1398/10/22

 زیست

سال دهم   کاردانش442

ادامه مطلب

1398/10/28

 علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی414

ادامه مطلب

1398/10/28

 علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی448

ادامه مطلب

1398/10/28

 علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی420

ادامه مطلب

1398/10/28

 فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک577

ادامه مطلب

1398/10/28

 فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک564

ادامه مطلب

1398/10/28

 فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک584

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2  دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی572

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2  دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی619

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2  دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی614

ادامه مطلب

1398/11/13

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  مبحث درسی

سال دهم   علوم انسانی356

ادامه مطلب

1398/11/16

 اموزش درک مطلب و نحوه تست زنی

سال دوازدهم   علوم تجربی473

ادامه مطلب

1398/11/16

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  قواعد درس 7 «فعل مجهول» با مثال

سال دهم   عمومی345

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3  مبحث درسی

سال دوازدهم   علوم تجربی317

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3  فصل اول

سال دوازدهم   علوم تجربی482

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3  فصل چهارم

سال دوازدهم   علوم تجربی460

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3  فصل دوم

سال دوازدهم   علوم تجربی409

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3  فصل سوم

سال دوازدهم   علوم تجربی541

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی 3   فصل اول درس سوم

سال دوازدهم   عمومی629

ادامه مطلب

1398/11/19

 ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس دوم

سال دوازدهم   علوم انسانی587

ادامه مطلب

1398/11/19

 ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت سوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی613

ادامه مطلب

1398/11/19

 ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت دوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی595

ادامه مطلب

1398/11/19

 ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول

سال دوازدهم   علوم انسانی623

ادامه مطلب

1398/12/1

شیمی(پ.د)   بخش 1

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی386

ادامه مطلب

1398/12/1

شیمی(پ.د)   بخش2

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی370

ادامه مطلب

1398/12/1

شیمی(پ.د)  بخش 3

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی384

ادامه مطلب

1398/12/1

شیمی(پ.د)   بخش 4

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی367

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی 3   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی299

ادامه مطلب

1398/12/11

جبرواحتمال   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک320

ادامه مطلب

1398/12/11

حسابان   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک317

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک328

ادامه مطلب

1398/12/11

هندسه 2   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک315

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی 3  شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی315

ادامه مطلب

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی326

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3  شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی325

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان خارجه 3   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی319

ادامه مطلب

1398/12/11

جبرواحتمال   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک330

ادامه مطلب

1398/12/11

حسابان   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک344

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی  خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک326

ادامه مطلب

1398/12/11

هندسه 2   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک327

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان خارجه 3   خرداد 98

سال سوم   همه رشته ها326

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی327

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی324

ادامه مطلب

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی322

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی309

ادامه مطلب

1398/12/11

جبرواحتمال  دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک342

ادامه مطلب

1398/12/11

حسابان   دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک325

ادامه مطلب

1398/12/11

هندسه 2   دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک341

ادامه مطلب

1398/12/11

دین و زندگی3   دیماه 98

سال سوم   همه رشته ها303

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3   دیماه 98

سال سوم   ریاضی و تجربی313

ادامه مطلب

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   دیماه 98

سال سوم   ریاضی و تجربی313

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی تخصصی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی311

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی  شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی335

ادامه مطلب

1398/12/11

آرایه های ادبی  شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی311

ادامه مطلب

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی333

ادامه مطلب

1398/12/11

جامعه شناسی 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی314

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی319

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی325

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی304

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی334

ادامه مطلب

1398/12/11

فلسفه و منطق   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی297

ادامه مطلب

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی326

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2  دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی332

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی320

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی  دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی307

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی335

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی تخصصی   خرداد98

سال سوم   علوم انسانی316

ادامه مطلب

1398/12/11

آرایه های ادبی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی318

ادامه مطلب

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی310

ادامه مطلب

1398/12/11

جامعه شناسی 2  خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی328

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی323

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی315

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی  خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی323

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی327

ادامه مطلب

1398/12/11

فلسفه و منطق   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی348

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی  زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی380

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی369

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3وآزمایشگاه -تجربی   شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی326

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی   دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی440

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی431

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی   خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی451

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی  خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی443

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی480

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3وآزمایشگاه -تجربی  خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی449

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1  جزوه کامل (بخش 1)

سال یازدهم   علوم انسانی747

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1  جزوه کامل (بخش 2)

سال یازدهم   علوم انسانی751

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1  جزوه کامل (بخش 3)

سال یازدهم   علوم انسانی677

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1  جزوه کامل (بخش 4)

سال یازدهم   علوم انسانی716

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 5)

سال یازدهم   علوم انسانی752

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 6)

سال یازدهم   علوم انسانی781

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)  بخش اول

پیش دانشگاهی   علوم تجربی348

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش دوم

پیش دانشگاهی   علوم تجربی310

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش سوم

پیش دانشگاهی   علوم تجربی319

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش چهارم

پیش دانشگاهی   علوم تجربی342

ادامه مطلب

1399/2/1

زبان انگلیسی(پ.د)  زبان انگلیسی

پیش دانشگاهی   همه رشته ها369

ادامه مطلب

1399/2/2

ریاضی پایه(پ.د)   بخش اول

پیش دانشگاهی   همه رشته ها319

ادامه مطلب

1399/2/2

ریاضی پایه(پ.د)   بخش دوم

پیش دانشگاهی   همه رشته ها310

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش اول

پیش دانشگاهی   علوم انسانی360

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش دوم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی329

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش سوم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی474

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش چهارم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی480

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)  بخش پنجم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی512

ادامه مطلب

1399/2/4

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی   فصل اول

سال سوم   ریاضی فیزیک592

ادامه مطلب

1399/2/4

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی  فصل پنجم

سال سوم   ریاضی فیزیک620

ادامه مطلب

1399/2/4

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی  فصل چهارم

سال سوم   ریاضی فیزیک615

ادامه مطلب

1399/2/5

انسان و محيط زيست  مبحث درسی

سال دهم   همه رشته ها277

ادامه مطلب

1399/2/5

تاریخ معاصر   98-97

سال یازدهم   همه رشته ها332

ادامه مطلب

1399/2/5

جامعه شناسی 1   98-97

سال دهم   علوم انسانی278

ادامه مطلب

1399/2/5

جغرافیای عمومی و استان شناسی  98-97

سال دهم   همه رشته ها292

ادامه مطلب

1399/2/5

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها291

ادامه مطلب

1399/2/5

ریاضی 1   98-97

سال دهم   علوم تجربی282

ادامه مطلب

1399/2/5

ریاضی 1   98-97

سال دهم   کاردانش324

ادامه مطلب

1399/2/5

زبان انگلیسی(پ.د)   97-98

پیش دانشگاهی   همه رشته ها373

ادامه مطلب

1399/2/5

زبان خارجی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها343

ادامه مطلب

1399/2/5

زیست شناسی 1   98-97

سال دهم   علوم تجربی411

ادامه مطلب

1399/2/5

شیمی(پ.د)   98-97

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی407

ادامه مطلب

1399/2/5

عربی، زبان قرآن1   98-97

سال دهم   علوم انسانی426

ادامه مطلب

1399/2/5

عربی، زبان قرآن 1   98-97

سال دهم   کاردانش449

ادامه مطلب

1399/2/5

علوم و فنون ادبی 1  مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی441

ادامه مطلب

1399/2/5

فارسی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها502

ادامه مطلب

1399/2/6

ریاضی 2  لگاریتم و تابع لگاریتمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی481

ادامه مطلب

1399/2/6

ریاضی و آمار 2   آمار توصیفی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک501

ادامه مطلب

1399/2/6

شیمی 1   هوا کره

سال دهم   علوم تجربی546

ادامه مطلب

1399/3/19

هندسه تحلیلی و جبر خطی(پ.د)  نیمسال دوم 97-98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک303

ادامه مطلب

1399/3/22

فلسفه(پ.د)  خرداد 97-98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی405

ادامه مطلب

1399/3/22

فلسفه(پ.د)  نمونه

پیش دانشگاهی   علوم انسانی351

ادامه مطلب

1399/3/22

ریاضی پایه(پ.د)  نیمسال اول 97-98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی380

ادامه مطلب

1399/3/22

جغرافیا(پ.د)  نیمسال دوم 97-98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی370

ادامه مطلب

1399/3/25

زبان انگلیسی(پ.د)  نیمسال اول 97-98

پیش دانشگاهی   همه رشته ها379

ادامه مطلب

1399/3/25

زبان انگلیسی(پ.د)  نیمسال دوم 97-98

پیش دانشگاهی   همه رشته ها377

ادامه مطلب

1399/6/23

عربی، زبان قرآن 1  تابستان 98-99

سال دهم   همه رشته ها85

ادامه مطلب

1399/6/23

زبان خارجی 1 (کاردانش)  تابستان 98-99

سال دهم   کاردانش70

ادامه مطلب

1399/6/23

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  تابستان 98-99

سال دهم   علوم انسانی73

ادامه مطلب

1399/6/23

رياضي و آمار 1  تابستان 98-99

سال دهم   عمومی75

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن2  تابستان 98-99

سال یازدهم   کاردانش60

ادامه مطلب

1399/6/24

زمین شناسی  تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها97

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2  تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها116

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3  تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش118

ادامه مطلب

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی  تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها324

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3  تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی325

ادامه مطلب