جستجوی مطالب آموزشی به تعداد: 377

1398/6/8

تاريخ 1  مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی781

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش اول

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی851

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش دوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی839

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش سوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی738

ادامه مطلب

1398/6/9

فیزیک 3  فصل دوم بخش چهارم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی723

ادامه مطلب

1398/6/10

 هویت اجتماعی - درس اول

سال دوازدهم   علوم تجربی602

ادامه مطلب

1398/6/10

هندسه 2  مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک677

ادامه مطلب

1398/6/10

جغرافیای عمومی و استان شناسی  درس 1

سال دهم   علوم انسانی721

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1  مبحث قانون دوم ترمو

سال دهم   ریاضی و تجربی802

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1  مبحث ماشین های گرمایی

سال دهم   ریاضی و تجربی849

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1  مبحث انرژی درونی

سال دهم   ریاضی و تجربی810

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  آمار و احتمال

سال دهم   ریاضی و تجربی831

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی733

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  مجموعه ها و دنباله حسابی و هندسی

سال دهم   ریاضی و تجربی700

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1  فصل اول (1) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی863

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1  فصل اول (2) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی726

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1  فصل اول (3) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی825

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1  اثبات قضیه ی فیثاغورس و روابط طولی در مثلث قائم الزاویه

سال دهم   ریاضی فیزیک799

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1  -قضیه ی اساسی تشابه مثلث ها

سال دهم   ریاضی فیزیک737

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1  واسطه ی هندسی و مثال از ویژگی های تناسب

سال دهم   ریاضی فیزیک738

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1  فصل هفتم (1) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی804

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1  فصل هفتم (2) تغذیه گیاهی

سال دهم   علوم تجربی655

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1  فصل هفتم (3) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی776

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1  درس دوم مبحث پدیده های اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی620

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1  درس سوم مبحث جهان اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی772

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1  درس چهارم مبحث تشریح جهان

سال دهم   علوم انسانی616

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1  واج آرایی

سال دهم   علوم انسانی785

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1  واژه آرایی 1

سال دهم   علوم انسانی773

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1  واژه آرایی 2

سال دهم   علوم انسانی755

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  فصل سوم مبحث ضابطه جبری تابع

سال دهم   علوم انسانی1077

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  فصل سوم مبحث نمودار تابع خطی

سال دهم   علوم انسانی847

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  فصل سوم مبحث رسم توابع درجه 2

سال دهم   علوم انسانی717

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد  فصل اول مبحث پول

سال دهم   علوم انسانی633

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد  فصل اول مبحث بانک

سال دهم   علوم انسانی653

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد  فصل اول مبحث بازار سرمایه

سال دهم   علوم انسانی852

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  مبحث کتاب

سال دهم   عمومی836

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  درس یکم

سال دهم   عمومی833

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  آموزش سجع

سال دهم   عمومی826

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  فدرس دهم

سال دهم   عمومی834

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1  ضمیر عربی

سال دهم   عمومی802

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1  درس هشتم دکتر آبان

سال دهم   عمومی771

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1  درس اول دکتر آبان

سال دهم   عمومی806

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1  آموزش مفهومی 1

سال دهم   عمومی827

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1  آموزش مفهومی 2

سال دهم   عمومی865

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1  آموزش مفهومی 3

سال دهم   عمومی748

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 2   خط

سال یازدهم   ریاضی فیزیک657

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 2  مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک656

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 2  مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک628

ادامه مطلب

1398/6/22

 جبر و احتمال-جبر مجموعه ها

سال یازدهم   ریاضی فیزیک607

ادامه مطلب

1398/6/22

 جبر و احتمال-گزاره ها و جبر مجموعه ها ی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک592

ادامه مطلب

1398/6/22

 جبر و احتمال-آنالیز و احتمال

سال یازدهم   ریاضی فیزیک617

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1  معادلات گنگ

سال یازدهم   ریاضی فیزیک625

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1  جبر و معادله

سال یازدهم   ریاضی فیزیک651

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1  دنباله های حسابی وهندسی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک628

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2  فصل دوم شیمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی638

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2  سرعت

سال یازدهم   ریاضی و تجربی614

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2  شحل تمرین کتاب

سال یازدهم   ریاضی و تجربی642

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک2  جریان الکتریکی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی661

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2  فصل الکتریسیته ساکن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی630

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک2  فصل اول/ الکتریسته ساکن/ جلسه 5/ قانون کولن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی669

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2  افعال ناقصه

سال یازدهم   همه رشته ها697

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2  تست های عربی یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها697

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2  تکنیک ترجمه عربی

سال یازدهم   همه رشته ها638

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2  تشبیه مرکب

سال یازدهم   همه رشته ها734

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2  درس هفتم

سال یازدهم   همه رشته ها638

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2  متن درس یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها686

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2   (فصل اول)

سال یازدهم   همه رشته ها1137

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2  فصل اول (جلسه چهارم)

سال یازدهم   همه رشته ها739

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2  فصل ششم

سال یازدهم   همه رشته ها777

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 1  فصل اول

سال دهم   ریاضی و تجربی784

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 1  فصل دوم مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی714

ادامه مطلب

1398/6/23

زبان خارجی 1  گرامر درس 2

سال دهم   همه رشته ها838

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1  زمان گذشته ساده

سال دهم   همه رشته ها849

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1  صفت های تفصیلی مضاعف

سال دهم   همه رشته ها851

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1  گرامر

سال دهم   همه رشته ها804

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1  فصل دوم (قسمت اول)

سال دهم   علوم تجربی821

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1  فصل دوم (قسمت دوم)

سال دهم   علوم تجربی768

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1  فصل دوم (قسمت سوم)

سال دهم   علوم تجربی808

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1  عمومی 1

سال دهم   همه رشته ها1414

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1  عمومی 2

سال دهم   همه رشته ها889

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1  عمومی 3

سال دهم   همه رشته ها1020

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1  درسنامه فیزیک اندازه گیری

سال دهم   همه رشته ها843

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1  درسنامه فیزیک اندازه گیری چگالی

سال دهم   همه رشته ها947

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1  درسنامه فیزیک اندازه گیری بردار

سال دهم   همه رشته ها964

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی و آمار 2  قسمت اول 2

سال یازدهم   علوم انسانی715

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی و آمار 2  قسمت اول 3

سال یازدهم   علوم انسانی629

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی (ادبيات و علوم انساني) 2  عمومی 1

سال یازدهم   علوم انسانی641

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی (ادبيات و علوم انساني) 2  عمومی 3

سال یازدهم   علوم انسانی611

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه 1  قسمت اول

سال یازدهم   علوم انسانی711

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه 1  خرداد 97

سال یازدهم   علوم انسانی632

ادامه مطلب

1398/6/25

فلسفه 1  خرداد 97

سال یازدهم   علوم انسانی637

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محيط زيست  دیماه 96

سال یازدهم   علوم تجربی620

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محيط زيست  دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی625

ادامه مطلب

1398/6/25

انسان و محيط زيست  دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی609

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 2  خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی630

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 2  خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی618

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 2  خرداد ماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی597

ادامه مطلب

1398/6/25

حسابان 1  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی599

ادامه مطلب

1398/6/25

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی668

ادامه مطلب

1398/6/25

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی615

ادامه مطلب

1398/6/25

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 2  خرداد 98

سال یازدهم   علوم تجربی620

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی 2  خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی651

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی 2  خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی611

ادامه مطلب

1398/6/25

ریاضی 2  خرداد ماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی608

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی  دیماه 96

سال یازدهم   علوم تجربی612

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی  دیماه 97

سال یازدهم   علوم تجربی556

ادامه مطلب

1398/6/25

زمین شناسی  دیماه 98

سال یازدهم   علوم تجربی614

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  دیماه 97

سال دوازدهم   عمومی606

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی605

ادامه مطلب

1398/6/30

زبان خارجی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی585

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی596

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  خرداد 97

سال دوازدهم   عمومی631

ادامه مطلب

1398/6/30

سلامت و بهداشت  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی592

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی717

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی647

ادامه مطلب

1398/6/30

جامعه شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی667

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک599

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک582

ادامه مطلب

1398/6/30

حسابان 2  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک565

ادامه مطلب

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی672

ادامه مطلب

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی587

ادامه مطلب

1398/6/30

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی592

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک611

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک567

ادامه مطلب

1398/6/30

رياضيات گسسته  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک568

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی661

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی601

ادامه مطلب

1398/6/30

ریاضی و آمار 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی579

ادامه مطلب

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی587

ادامه مطلب

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی604

ادامه مطلب

1398/6/30

زيست شناسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم تجربی549

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی564

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی567

ادامه مطلب

1398/6/30

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی575

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی610

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی565

ادامه مطلب

1398/6/30

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی584

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  دیماه 97

سال دوازدهم   علوم انسانی644

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی555

ادامه مطلب

1398/6/30

علوم و فنون ادبی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی607

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی580

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی587

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی550

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی606

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی577

ادامه مطلب

1398/6/31

فلسفه 2  خرداد 98

سال دوازدهم   علوم انسانی595

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک547

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک548

ادامه مطلب

1398/6/31

فیزیک 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک552

ادامه مطلب

1398/6/31

فارسی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   عمومی552

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک550

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک536

ادامه مطلب

1398/6/31

هندسه 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک544

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی461

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی471

ادامه مطلب

1398/6/31

 هویت اجتماعی-دیماه 97

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی468

ادامه مطلب

1398/8/3

آمادگی دفاعی  مبحث درسی

سال دوازدهم   همه رشته ها495

ادامه مطلب

1398/8/3

انسان و محيط زيست  مبحث کتاب

سال یازدهم   کاردانش560

ادامه مطلب

1398/8/11

حساب دیفرانسیل و انتگرال(پ.د)  شهریور 98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک510

ادامه مطلب

1398/8/12

زبان فارسی ( عمومی )(پ.د)  فارسی-خرداد 98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک561

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک (ریاضی)  شهریور 98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک494

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک (تجربی)(پ.د)  خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم تجربی599

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک (تجربی)(پ.د)  شهریور 97

پیش دانشگاهی   علوم تجربی555

ادامه مطلب

1398/8/12

فیزیک (تجربی)(پ.د)  شهریور 98

پیش دانشگاهی   علوم تجربی558

ادامه مطلب

1398/8/12

زیست شناسی(پ.د)  خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم تجربی600

ادامه مطلب

1398/8/12

زیست شناسی(پ.د)  شهریور 98

پیش دانشگاهی   علوم تجربی581

ادامه مطلب

1398/8/12

ادبیات فارسی(پ.د)  خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی675

ادامه مطلب

1398/8/12

عربی(پ.د)  خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم انسانی660

ادامه مطلب

1398/8/12

ادبیات فارسی(پ.د)  خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم انسانی570

ادامه مطلب

1398/8/12

ادبیات فارسی(پ.د)  خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی607

ادامه مطلب

1398/8/12

 ادبیات عرب-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی576

ادامه مطلب

1398/8/12

 ادبیات عرب-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی571

ادامه مطلب

1398/8/12

 فقه و اصول-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی532

ادامه مطلب

1398/8/12

 فقه و اصول-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی545

ادامه مطلب

1398/8/12

 اصول و عقاید-خرداد 97

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی518

ادامه مطلب

1398/8/12

 اصول و عقاید-خرداد 98

پیش دانشگاهی   علوم و معارف اسلامی539

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی830

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی772

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   حد

سال دوازدهم   علوم تجربی868

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی 3  جمع بندی ویژه شب امتحان

سال دوازدهم   علوم تجربی679

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی 3  جمع بندی فصل اول

سال دوازدهم   علوم تجربی663

ادامه مطلب

1398/9/12

عربی (ادبيات و علوم انسانی) 3  ترجمه لغات

سال دوازدهم   علوم انسانی710

ادامه مطلب

1398/9/12

زبان خارجی 3  جزوه عمومی

سال دوازدهم   عمومی644

ادامه مطلب

1398/9/12

زبان خارجی 3  درس اول

سال دوازدهم   عمومی671

ادامه مطلب

1398/9/12

زبان خارجی 3  درس اول تا سوم

سال دوازدهم   عمومی666

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3  حرکت شناسی و دینامیک(بخش اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی631

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3  حرکت شناسی و دینامیک(بخش دوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی611

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3  شناخت حرکت

سال دوازدهم   علوم تجربی614

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی و آمار 3  درس نامه

سال دوازدهم   علوم انسانی652

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی و آمار 3  شمارش

سال دوازدهم   علوم انسانی647

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3  جبر خطی

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک594

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3  مخروط ها

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک663

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3  ماتریس (قسمت اول)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک642

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3  ماتریس (قسمت دوم)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک626

ادامه مطلب

1398/9/12

شیمی 3  جزوه کامل(قسمت اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی741

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  آموزش قواعد حال

سال دوازدهم   عمومی860

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  آموزش درس اول

سال دوازدهم   عمومی795

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3  فصل اول تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی777

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3  فصل دوم مثلثات

سال دوازدهم   علوم تجربی876

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3  فصل سوم حد

سال دوازدهم   علوم تجربی856

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی552

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی549

ادامه مطلب

1398/9/19

شیمی 3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی538

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی567

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی578

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3  عربی-خرداد 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی587

ادامه مطلب

1398/9/21

تاریخ معاصر  مبحث کتاب

سال یازدهم   کاردانش801

ادامه مطلب

1398/9/21

زیست شناسی  مبحث درسی

سال دوازدهم   کاردانش707

ادامه مطلب

1398/9/24

زبان خارجی 2  مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی و تجربی508

ادامه مطلب

1398/10/2

ریاضی 2   خرداد 97

سال یازدهم   کاردانش586

ادامه مطلب

1398/10/2

ریاضی 2  خرداد 97

سال یازدهم   کاردانش581

ادامه مطلب

1398/10/3

عربی، زبان قرآن 1  عمومی

سال دهم   کاردانش624

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-پایگاه داده ها

سال دهم   کاردانش507

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-اطلاعات و ارتباطات

سال دهم   کاردانش509

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری

سال دهم   کاردانش522

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش521

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش522

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-مفاهیم و روش های آماری

سال دهم   کاردانش515

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-اصول حسابداری

سال دهم   کاردانش532

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-حسابداری صنعتی مقدماتی

سال دهم   کاردانش507

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-حسابداری شرکت ها

سال دهم   کاردانش528

ادامه مطلب

1398/10/3

 طراحی و دوخت-طراحی اندام و لباس

سال دهم   کاردانش557

ادامه مطلب

1398/10/3

 طراحی و دوخت-الگو

سال دهم   کاردانش517

ادامه مطلب

1398/10/4

فیزیک 2   نمونه 1

سال یازدهم   علوم تجربی595

ادامه مطلب

1398/10/5

اخلاق حرفه ای   97

سال دوازدهم   کاردانش606

ادامه مطلب

1398/10/5

 ریاضی - مشترک

سال دوازدهم   کاردانش475

ادامه مطلب

1398/10/5

 ریاضی - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش483

ادامه مطلب

1398/10/5

 عربی 3 - 97

سال دوازدهم   کاردانش556

ادامه مطلب

1398/10/5

 فارسی و نگارش 97

سال دوازدهم   کاردانش455

ادامه مطلب

1398/10/5

 نگارش - 97

سال دوازدهم   کاردانش468

ادامه مطلب

1398/10/5

 دانش فنی تخصصی - صنایع غذایی

سال دهم   کاردانش548

ادامه مطلب

1398/10/5

 دانش فنی تخصصی - تاسیسات - پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش496

ادامه مطلب

1398/10/5

 دینی - 97

سال دوازدهم   کاردانش517

ادامه مطلب

1398/10/5

 فارسی و نگارش 3

سال دوازدهم   کاردانش487

ادامه مطلب

1398/10/5

 دفاعی - 97

سال دوازدهم   کاردانش481

ادامه مطلب

1398/10/5

 سلامت و بهداشت

سال دوازدهم   کاردانش609

ادامه مطلب

1398/10/5

اخلاق حرفه ای   پودمان 2

سال دوازدهم   کاردانش656

ادامه مطلب

1398/10/22

 زیست

سال دهم   کاردانش601

ادامه مطلب

1398/10/28

 علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی568

ادامه مطلب

1398/10/28

 علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی598

ادامه مطلب

1398/10/28

 علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی557

ادامه مطلب

1398/10/28

 فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک726

ادامه مطلب

1398/10/28

 فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک710

ادامه مطلب

1398/10/28

 فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک750

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2  دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی743

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2  دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی813

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2  دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی800

ادامه مطلب

1398/11/13

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  مبحث درسی

سال دهم   علوم انسانی518

ادامه مطلب

1398/11/16

 اموزش درک مطلب و نحوه تست زنی

سال دوازدهم   علوم تجربی618

ادامه مطلب

1398/11/16

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  قواعد درس 7 «فعل مجهول» با مثال

سال دهم   عمومی503

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3  مبحث درسی

سال دوازدهم   علوم تجربی465

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3  فصل اول

سال دوازدهم   علوم تجربی643

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3  فصل چهارم

سال دوازدهم   علوم تجربی610

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3  فصل دوم

سال دوازدهم   علوم تجربی564

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3  فصل سوم

سال دوازدهم   علوم تجربی724

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی 3   فصل اول درس سوم

سال دوازدهم   عمومی803

ادامه مطلب

1398/11/19

 ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس دوم

سال دوازدهم   علوم انسانی788

ادامه مطلب

1398/11/19

 ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت سوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی809

ادامه مطلب

1398/11/19

 ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت دوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی792

ادامه مطلب

1398/12/1

شیمی(پ.د)   بخش 1

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی528

ادامه مطلب

1398/12/1

شیمی(پ.د)   بخش2

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی522

ادامه مطلب

1398/12/1

شیمی(پ.د)  بخش 3

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی542

ادامه مطلب

1398/12/1

شیمی(پ.د)   بخش 4

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی524

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی 3   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی462

ادامه مطلب

1398/12/11

جبرواحتمال   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک475

ادامه مطلب

1398/12/11

حسابان   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک468

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک487

ادامه مطلب

1398/12/11

هندسه 2   شهریور 98

سال سوم   ریاضی فیزیک468

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی 3  شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی489

ادامه مطلب

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی464

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3  شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی471

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان خارجه 3   شهریور 98

سال سوم   ریاضی و تجربی474

ادامه مطلب

1398/12/11

جبرواحتمال   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک474

ادامه مطلب

1398/12/11

حسابان   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک502

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی  خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک485

ادامه مطلب

1398/12/11

هندسه 2   خرداد 98

سال سوم   ریاضی فیزیک471

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان خارجه 3   خرداد 98

سال سوم   همه رشته ها490

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی469

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی480

ادامه مطلب

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی464

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی 3   خرداد 98

سال سوم   ریاضی و تجربی470

ادامه مطلب

1398/12/11

جبرواحتمال  دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک524

ادامه مطلب

1398/12/11

حسابان   دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک471

ادامه مطلب

1398/12/11

هندسه 2   دیماه 98

سال سوم   ریاضی فیزیک492

ادامه مطلب

1398/12/11

دین و زندگی3   دیماه 98

سال سوم   همه رشته ها448

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی 3   دیماه 98

سال سوم   ریاضی و تجربی470

ادامه مطلب

1398/12/11

شیمی 3و آزمایشگاه   دیماه 98

سال سوم   ریاضی و تجربی448

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی تخصصی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی460

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی  شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی483

ادامه مطلب

1398/12/11

آرایه های ادبی  شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی453

ادامه مطلب

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی495

ادامه مطلب

1398/12/11

جامعه شناسی 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی468

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی460

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی471

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی446

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی487

ادامه مطلب

1398/12/11

فلسفه و منطق   شهریور 98

سال سوم   علوم انسانی442

ادامه مطلب

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی475

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2  دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی479

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی477

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی  دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی447

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   دیماه 98

سال سوم   علوم انسانی488

ادامه مطلب

1398/12/11

ادبیات فارسی تخصصی   خرداد98

سال سوم   علوم انسانی465

ادامه مطلب

1398/12/11

آرایه های ادبی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی476

ادامه مطلب

1398/12/11

تاریخ ایران و جهان 2   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی456

ادامه مطلب

1398/12/11

جامعه شناسی 2  خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی474

ادامه مطلب

1398/12/11

جغرافيا 2   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی471

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی ویژه علوم انسانی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی454

ادامه مطلب

1398/12/11

زبان فارسی تخصصی  خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی467

ادامه مطلب

1398/12/11

عربی3- علوم انسانی   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی476

ادامه مطلب

1398/12/11

فلسفه و منطق   خرداد 98

سال سوم   علوم انسانی493

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی  زمین شناسی - شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی555

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی520

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3وآزمایشگاه -تجربی   شهریور 98

سال سوم   علوم تجربی438

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی   دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی607

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   دیماه 98

سال سوم   علوم تجربی581

ادامه مطلب

1398/12/11

ریاضی 3 - تجربی   خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی604

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی  خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی605

ادامه مطلب

1398/12/11

زمین شناسی   خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی633

ادامه مطلب

1398/12/11

فیزیک3وآزمایشگاه -تجربی  خرداد 98

سال سوم   علوم تجربی563

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1  جزوه کامل (بخش 1)

سال یازدهم   علوم انسانی1024

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1  جزوه کامل (بخش 2)

سال یازدهم   علوم انسانی1030

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1  جزوه کامل (بخش 3)

سال یازدهم   علوم انسانی932

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1  جزوه کامل (بخش 4)

سال یازدهم   علوم انسانی980

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 5)

سال یازدهم   علوم انسانی1047

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 6)

سال یازدهم   علوم انسانی1108

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)  بخش اول

پیش دانشگاهی   علوم تجربی492

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش دوم

پیش دانشگاهی   علوم تجربی455

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش سوم

پیش دانشگاهی   علوم تجربی456

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش چهارم

پیش دانشگاهی   علوم تجربی493

ادامه مطلب

1399/2/1

زبان انگلیسی(پ.د)  زبان انگلیسی

پیش دانشگاهی   همه رشته ها526

ادامه مطلب

1399/2/2

ریاضی پایه(پ.د)   بخش اول

پیش دانشگاهی   همه رشته ها486

ادامه مطلب

1399/2/2

ریاضی پایه(پ.د)   بخش دوم

پیش دانشگاهی   همه رشته ها453

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش اول

پیش دانشگاهی   علوم انسانی522

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش دوم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی478

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش سوم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی616

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش چهارم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی629

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)  بخش پنجم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی676

ادامه مطلب

1399/2/4

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی   فصل اول

سال سوم   ریاضی فیزیک806

ادامه مطلب

1399/2/4

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی  فصل پنجم

سال سوم   ریاضی فیزیک891

ادامه مطلب

1399/2/4

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی  فصل چهارم

سال سوم   ریاضی فیزیک887

ادامه مطلب

1399/2/5

انسان و محيط زيست  مبحث درسی

سال دهم   همه رشته ها430

ادامه مطلب

1399/2/5

تاریخ معاصر   98-97

سال یازدهم   همه رشته ها508

ادامه مطلب

1399/2/5

جامعه شناسی 1   98-97

سال دهم   علوم انسانی424

ادامه مطلب

1399/2/5

جغرافیای عمومی و استان شناسی  98-97

سال دهم   همه رشته ها462

ادامه مطلب

1399/2/5

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها486

ادامه مطلب

1399/2/5

ریاضی 1   98-97

سال دهم   علوم تجربی460

ادامه مطلب

1399/2/5

ریاضی 1   98-97

سال دهم   کاردانش486

ادامه مطلب

1399/2/5

زبان انگلیسی(پ.د)   97-98

پیش دانشگاهی   همه رشته ها523

ادامه مطلب

1399/2/5

زبان خارجی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها526

ادامه مطلب

1399/2/5

زیست شناسی 1   98-97

سال دهم   علوم تجربی581

ادامه مطلب

1399/2/5

شیمی(پ.د)   98-97

پیش دانشگاهی   ریاضی و تجربی551

ادامه مطلب

1399/2/5

عربی، زبان قرآن1   98-97

سال دهم   علوم انسانی611

ادامه مطلب

1399/2/5

عربی، زبان قرآن 1   98-97

سال دهم   کاردانش639

ادامه مطلب

1399/2/5

علوم و فنون ادبی 1  مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی619

ادامه مطلب

1399/2/5

فارسی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها677

ادامه مطلب

1399/2/6

ریاضی 2  لگاریتم و تابع لگاریتمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی807

ادامه مطلب

1399/2/6

ریاضی و آمار 2   آمار توصیفی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک870

ادامه مطلب

1399/2/6

شیمی 1   هوا کره

سال دهم   علوم تجربی825

ادامه مطلب

1399/3/19

هندسه تحلیلی و جبر خطی(پ.د)  نیمسال دوم 97-98

پیش دانشگاهی   ریاضی فیزیک442

ادامه مطلب

1399/3/22

فلسفه(پ.د)  خرداد 97-98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی551

ادامه مطلب

1399/3/22

فلسفه(پ.د)  نمونه

پیش دانشگاهی   علوم انسانی506

ادامه مطلب

1399/3/22

ریاضی پایه(پ.د)  نیمسال اول 97-98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی573

ادامه مطلب

1399/3/22

جغرافیا(پ.د)  نیمسال دوم 97-98

پیش دانشگاهی   علوم انسانی502

ادامه مطلب

1399/3/25

زبان انگلیسی(پ.د)  نیمسال اول 97-98

پیش دانشگاهی   همه رشته ها529

ادامه مطلب

1399/3/25

زبان انگلیسی(پ.د)  نیمسال دوم 97-98

پیش دانشگاهی   همه رشته ها525

ادامه مطلب

1399/6/23

عربی، زبان قرآن 1  تابستان 98-99

سال دهم   همه رشته ها235

ادامه مطلب

1399/6/23

زبان خارجی 1 (کاردانش)  تابستان 98-99

سال دهم   کاردانش212

ادامه مطلب

1399/6/23

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  تابستان 98-99

سال دهم   علوم انسانی204

ادامه مطلب

1399/6/23

رياضي و آمار 1  تابستان 98-99

سال دهم   عمومی226

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن2  تابستان 98-99

سال یازدهم   کاردانش223

ادامه مطلب

1399/6/24

زمین شناسی  تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها261

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2  تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها346

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3  تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش377

ادامه مطلب

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی  تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها644

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3  تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی740

ادامه مطلب

1399/8/3

شیمی 1  شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی285

ادامه مطلب