جستجوی مطالب آموزشی به تعداد: 88

1398/6/8

تاريخ 1  مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی1262

ادامه مطلب

1398/6/10

جغرافیای عمومی و استان شناسی  درس 1

سال دهم   علوم انسانی1156

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1  مبحث قانون دوم ترمو

سال دهم   ریاضی و تجربی1233

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1  مبحث ماشین های گرمایی

سال دهم   ریاضی و تجربی1302

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1  مبحث انرژی درونی

سال دهم   ریاضی و تجربی1260

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  آمار و احتمال

سال دهم   ریاضی و تجربی1285

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی1189

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  مجموعه ها و دنباله حسابی و هندسی

سال دهم   ریاضی و تجربی1185

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1  فصل اول (1) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی1341

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1  فصل اول (2) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی1190

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1  فصل اول (3) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی1312

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1  اثبات قضیه ی فیثاغورس و روابط طولی در مثلث قائم الزاویه

سال دهم   ریاضی فیزیک1273

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1  -قضیه ی اساسی تشابه مثلث ها

سال دهم   ریاضی فیزیک1165

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1  واسطه ی هندسی و مثال از ویژگی های تناسب

سال دهم   ریاضی فیزیک1174

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1  فصل هفتم (1) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی1305

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1  فصل هفتم (2) تغذیه گیاهی

سال دهم   علوم تجربی1124

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1  فصل هفتم (3) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی1236

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1  درس دوم مبحث پدیده های اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی1046

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1  درس سوم مبحث جهان اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی1214

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1  درس چهارم مبحث تشریح جهان

سال دهم   علوم انسانی1023

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1  واج آرایی

سال دهم   علوم انسانی1258

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1  واژه آرایی 1

سال دهم   علوم انسانی1160

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1  واژه آرایی 2

سال دهم   علوم انسانی1192

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  فصل سوم مبحث ضابطه جبری تابع

سال دهم   علوم انسانی2020

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  فصل سوم مبحث نمودار تابع خطی

سال دهم   علوم انسانی1519

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  فصل سوم مبحث رسم توابع درجه 2

سال دهم   علوم انسانی1146

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد  فصل اول مبحث پول

سال دهم   علوم انسانی1075

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد  فصل اول مبحث بانک

سال دهم   علوم انسانی1134

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد  فصل اول مبحث بازار سرمایه

سال دهم   علوم انسانی1275

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  مبحث کتاب

سال دهم   عمومی1315

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  درس یکم

سال دهم   عمومی1309

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  آموزش سجع

سال دهم   عمومی1276

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  فدرس دهم

سال دهم   عمومی1268

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1  ضمیر عربی

سال دهم   عمومی1274

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1  درس هشتم دکتر آبان

سال دهم   عمومی1221

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1  درس اول دکتر آبان

سال دهم   عمومی1233

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1  آموزش مفهومی 1

سال دهم   عمومی1317

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1  آموزش مفهومی 2

سال دهم   عمومی1323

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1  آموزش مفهومی 3

سال دهم   عمومی1235

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 1  فصل اول

سال دهم   ریاضی و تجربی1260

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 1  فصل دوم مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی1112

ادامه مطلب

1398/6/23

زبان خارجی 1  گرامر درس 2

سال دهم   همه رشته ها1335

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1  زمان گذشته ساده

سال دهم   همه رشته ها1270

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1  صفت های تفصیلی مضاعف

سال دهم   همه رشته ها1329

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1  گرامر

سال دهم   همه رشته ها1283

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1  فصل دوم (قسمت اول)

سال دهم   علوم تجربی1297

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1  فصل دوم (قسمت دوم)

سال دهم   علوم تجربی1244

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1  فصل دوم (قسمت سوم)

سال دهم   علوم تجربی1285

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1  عمومی 1

سال دهم   همه رشته ها1913

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1  عمومی 2

سال دهم   همه رشته ها1366

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1  عمومی 3

سال دهم   همه رشته ها1432

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1  درسنامه فیزیک اندازه گیری

سال دهم   همه رشته ها1266

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1  درسنامه فیزیک اندازه گیری چگالی

سال دهم   همه رشته ها1404

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1  درسنامه فیزیک اندازه گیری بردار

سال دهم   همه رشته ها1452

ادامه مطلب

1398/10/3

عربی، زبان قرآن 1  عمومی

سال دهم   کاردانش1136

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-پایگاه داده ها

سال دهم   کاردانش894

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-اطلاعات و ارتباطات

سال دهم   کاردانش886

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری

سال دهم   کاردانش968

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش886

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش907

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-مفاهیم و روش های آماری

سال دهم   کاردانش928

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-اصول حسابداری

سال دهم   کاردانش962

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-حسابداری صنعتی مقدماتی

سال دهم   کاردانش914

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-حسابداری شرکت ها

سال دهم   کاردانش1009

ادامه مطلب

1398/10/3

 طراحی و دوخت-طراحی اندام و لباس

سال دهم   کاردانش946

ادامه مطلب

1398/10/3

 طراحی و دوخت-الگو

سال دهم   کاردانش910

ادامه مطلب

1398/10/5

 دانش فنی تخصصی - صنایع غذایی

سال دهم   کاردانش983

ادامه مطلب

1398/10/22

 زیست

سال دهم   کاردانش1107

ادامه مطلب

1398/11/13

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  مبحث درسی

سال دهم   علوم انسانی951

ادامه مطلب

1398/11/16

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  قواعد درس 7 «فعل مجهول» با مثال

سال دهم   عمومی914

ادامه مطلب

1399/2/5

انسان و محيط زيست  مبحث درسی

سال دهم   همه رشته ها893

ادامه مطلب

1399/2/5

جامعه شناسی 1   98-97

سال دهم   علوم انسانی857

ادامه مطلب

1399/2/5

جغرافیای عمومی و استان شناسی  98-97

سال دهم   همه رشته ها885

ادامه مطلب

1399/2/5

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها932

ادامه مطلب

1399/2/5

ریاضی 1   98-97

سال دهم   علوم تجربی876

ادامه مطلب

1399/2/5

ریاضی 1   98-97

سال دهم   کاردانش935

ادامه مطلب

1399/2/5

زبان خارجی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها972

ادامه مطلب

1399/2/5

زیست شناسی 1   98-97

سال دهم   علوم تجربی1082

ادامه مطلب

1399/2/5

عربی، زبان قرآن1   98-97

سال دهم   علوم انسانی1088

ادامه مطلب

1399/2/5

عربی، زبان قرآن 1   98-97

سال دهم   کاردانش1071

ادامه مطلب

1399/2/5

علوم و فنون ادبی 1  مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی1103

ادامه مطلب

1399/2/5

فارسی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها1167

ادامه مطلب

1399/2/6

شیمی 1   هوا کره

سال دهم   علوم تجربی2228

ادامه مطلب

1399/6/23

عربی، زبان قرآن 1  تابستان 98-99

سال دهم   همه رشته ها643

ادامه مطلب

1399/6/23

زبان خارجی 1 (کاردانش)  تابستان 98-99

سال دهم   کاردانش603

ادامه مطلب

1399/6/23

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  تابستان 98-99

سال دهم   علوم انسانی621

ادامه مطلب

1399/6/23

رياضي و آمار 1  تابستان 98-99

سال دهم   عمومی657

ادامه مطلب

1399/8/3

شیمی 1  شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی1385

ادامه مطلب