جستجوی مطالب آموزشی به تعداد: 88

1398/6/8

تاريخ 1  مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی780

ادامه مطلب

1398/6/10

جغرافیای عمومی و استان شناسی  درس 1

سال دهم   علوم انسانی720

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1  مبحث قانون دوم ترمو

سال دهم   ریاضی و تجربی801

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1  مبحث ماشین های گرمایی

سال دهم   ریاضی و تجربی847

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1  مبحث انرژی درونی

سال دهم   ریاضی و تجربی809

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  آمار و احتمال

سال دهم   ریاضی و تجربی831

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی732

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  مجموعه ها و دنباله حسابی و هندسی

سال دهم   ریاضی و تجربی700

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1  فصل اول (1) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی862

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1  فصل اول (2) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی725

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1  فصل اول (3) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی824

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1  اثبات قضیه ی فیثاغورس و روابط طولی در مثلث قائم الزاویه

سال دهم   ریاضی فیزیک798

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1  -قضیه ی اساسی تشابه مثلث ها

سال دهم   ریاضی فیزیک735

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1  واسطه ی هندسی و مثال از ویژگی های تناسب

سال دهم   ریاضی فیزیک735

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1  فصل هفتم (1) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی803

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1  فصل هفتم (2) تغذیه گیاهی

سال دهم   علوم تجربی654

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1  فصل هفتم (3) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی775

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1  درس دوم مبحث پدیده های اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی620

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1  درس سوم مبحث جهان اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی771

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1  درس چهارم مبحث تشریح جهان

سال دهم   علوم انسانی615

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1  واج آرایی

سال دهم   علوم انسانی782

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1  واژه آرایی 1

سال دهم   علوم انسانی772

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1  واژه آرایی 2

سال دهم   علوم انسانی753

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  فصل سوم مبحث ضابطه جبری تابع

سال دهم   علوم انسانی1071

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  فصل سوم مبحث نمودار تابع خطی

سال دهم   علوم انسانی844

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1  فصل سوم مبحث رسم توابع درجه 2

سال دهم   علوم انسانی715

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد  فصل اول مبحث پول

سال دهم   علوم انسانی631

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد  فصل اول مبحث بانک

سال دهم   علوم انسانی651

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد  فصل اول مبحث بازار سرمایه

سال دهم   علوم انسانی850

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  مبحث کتاب

سال دهم   عمومی836

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  درس یکم

سال دهم   عمومی830

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  آموزش سجع

سال دهم   عمومی824

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1  فدرس دهم

سال دهم   عمومی832

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1  ضمیر عربی

سال دهم   عمومی799

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1  درس هشتم دکتر آبان

سال دهم   عمومی769

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1  درس اول دکتر آبان

سال دهم   عمومی805

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1  آموزش مفهومی 1

سال دهم   عمومی821

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1  آموزش مفهومی 2

سال دهم   عمومی861

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1  آموزش مفهومی 3

سال دهم   عمومی744

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 1  فصل اول

سال دهم   ریاضی و تجربی783

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 1  فصل دوم مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی714

ادامه مطلب

1398/6/23

زبان خارجی 1  گرامر درس 2

سال دهم   همه رشته ها838

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1  زمان گذشته ساده

سال دهم   همه رشته ها849

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1  صفت های تفصیلی مضاعف

سال دهم   همه رشته ها851

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1  گرامر

سال دهم   همه رشته ها803

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1  فصل دوم (قسمت اول)

سال دهم   علوم تجربی821

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1  فصل دوم (قسمت دوم)

سال دهم   علوم تجربی767

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1  فصل دوم (قسمت سوم)

سال دهم   علوم تجربی808

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1  عمومی 1

سال دهم   همه رشته ها1410

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1  عمومی 2

سال دهم   همه رشته ها887

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1  عمومی 3

سال دهم   همه رشته ها1020

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1  درسنامه فیزیک اندازه گیری

سال دهم   همه رشته ها842

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1  درسنامه فیزیک اندازه گیری چگالی

سال دهم   همه رشته ها946

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1  درسنامه فیزیک اندازه گیری بردار

سال دهم   همه رشته ها963

ادامه مطلب

1398/10/3

عربی، زبان قرآن 1  عمومی

سال دهم   کاردانش623

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-پایگاه داده ها

سال دهم   کاردانش507

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-اطلاعات و ارتباطات

سال دهم   کاردانش509

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری

سال دهم   کاردانش521

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش519

ادامه مطلب

1398/10/3

 کامپیوتر-زبان تخصصی

سال دهم   کاردانش522

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-مفاهیم و روش های آماری

سال دهم   کاردانش513

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-اصول حسابداری

سال دهم   کاردانش531

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-حسابداری صنعتی مقدماتی

سال دهم   کاردانش506

ادامه مطلب

1398/10/3

 حسابداری-حسابداری شرکت ها

سال دهم   کاردانش527

ادامه مطلب

1398/10/3

 طراحی و دوخت-طراحی اندام و لباس

سال دهم   کاردانش556

ادامه مطلب

1398/10/3

 طراحی و دوخت-الگو

سال دهم   کاردانش516

ادامه مطلب

1398/10/5

 دانش فنی تخصصی - صنایع غذایی

سال دهم   کاردانش546

ادامه مطلب

1398/10/22

 زیست

سال دهم   کاردانش601

ادامه مطلب

1398/11/13

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  مبحث درسی

سال دهم   علوم انسانی517

ادامه مطلب

1398/11/16

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  قواعد درس 7 «فعل مجهول» با مثال

سال دهم   عمومی501

ادامه مطلب

1399/2/5

انسان و محيط زيست  مبحث درسی

سال دهم   همه رشته ها429

ادامه مطلب

1399/2/5

جامعه شناسی 1   98-97

سال دهم   علوم انسانی423

ادامه مطلب

1399/2/5

جغرافیای عمومی و استان شناسی  98-97

سال دهم   همه رشته ها461

ادامه مطلب

1399/2/5

تعليمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها485

ادامه مطلب

1399/2/5

ریاضی 1   98-97

سال دهم   علوم تجربی458

ادامه مطلب

1399/2/5

ریاضی 1   98-97

سال دهم   کاردانش486

ادامه مطلب

1399/2/5

زبان خارجی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها525

ادامه مطلب

1399/2/5

زیست شناسی 1   98-97

سال دهم   علوم تجربی578

ادامه مطلب

1399/2/5

عربی، زبان قرآن1   98-97

سال دهم   علوم انسانی609

ادامه مطلب

1399/2/5

عربی، زبان قرآن 1   98-97

سال دهم   کاردانش638

ادامه مطلب

1399/2/5

علوم و فنون ادبی 1  مبحث کتاب

سال دهم   علوم انسانی619

ادامه مطلب

1399/2/5

فارسی 1   98-97

سال دهم   همه رشته ها674

ادامه مطلب

1399/2/6

شیمی 1   هوا کره

سال دهم   علوم تجربی824

ادامه مطلب

1399/6/23

عربی، زبان قرآن 1  تابستان 98-99

سال دهم   همه رشته ها234

ادامه مطلب

1399/6/23

زبان خارجی 1 (کاردانش)  تابستان 98-99

سال دهم   کاردانش210

ادامه مطلب

1399/6/23

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1  تابستان 98-99

سال دهم   علوم انسانی203

ادامه مطلب

1399/6/23

رياضي و آمار 1  تابستان 98-99

سال دهم   عمومی225

ادامه مطلب

1399/8/3

شیمی 1  شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی284

ادامه مطلب