جزوه های آموزشی مربوط به سال هفتم به تعداد: 19

ع

1398/6/11

علوم تجربی 1  اتم ها الفبای مواد

سال هفتم   عمومی998

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 1  اندازه گیری

سال هفتم   عمومی975

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 1  مواد پیرامون ما

سال هفتم   عمومی994

ادامه مطلب

ز

1398/6/11

زبان خارجه 1  جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی1092

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 1  جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی1029

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 1  جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی1014

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1  قواعد

سال هفتم   عمومی989

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1  قواعد

سال هفتم   عمومی989

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1  قواعد

سال هفتم   عمومی1385

ادامه مطلب

م

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1  درس 1 تا 12

سال هفتم   عمومی970

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1  درس 1 تا 24

سال هفتم   عمومی973

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1  درس 2

سال هفتم   عمومی924

ادامه مطلب

ق

1398/6/11

قرائت فارسی 1  درس نامه ستایش

سال هفتم   عمومی973

ادامه مطلب

1398/6/11

قرائت فارسی 1  دستور زبان و برخی آرایه های ادبی

سال هفتم   عمومی945

ادامه مطلب

1398/6/11

قرائت فارسی 1  زنگ آفرینش

سال هفتم   عمومی907

ادامه مطلب

ر

1398/6/11

ریاضیات 1  درسنامه و نکات کلیدی

سال هفتم   عمومی1050

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 1  معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی995

ادامه مطلب

ت

1398/6/11

تفکر و سبک زندگی 1  مبحث کتاب

سال هفتم   عمومی1101

ادامه مطلب

1398/6/11

تفکر و سبک زندگی 1  مبحث کتاب

سال هفتم   عمومی1143

ادامه مطلب