جزوه های آموزشی مربوط به سال هفتم به تعداد: 19

ع

1398/6/11

علوم تجربی 1  اتم ها الفبای مواد

سال هفتم   عمومی835

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 1  اندازه گیری

سال هفتم   عمومی804

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 1  مواد پیرامون ما

سال هفتم   عمومی819

ادامه مطلب

ز

1398/6/11

زبان خارجه 1  جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی931

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 1  جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی861

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 1  جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی844

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1  قواعد

سال هفتم   عمومی792

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1  قواعد

سال هفتم   عمومی806

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1  قواعد

سال هفتم   عمومی1245

ادامه مطلب

م

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1  درس 1 تا 12

سال هفتم   عمومی789

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1  درس 1 تا 24

سال هفتم   عمومی811

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1  درس 2

سال هفتم   عمومی762

ادامه مطلب

ق

1398/6/11

قرائت فارسی 1  درس نامه ستایش

سال هفتم   عمومی803

ادامه مطلب

1398/6/11

قرائت فارسی 1  دستور زبان و برخی آرایه های ادبی

سال هفتم   عمومی784

ادامه مطلب

1398/6/11

قرائت فارسی 1  زنگ آفرینش

سال هفتم   عمومی750

ادامه مطلب

ر

1398/6/11

ریاضیات 1  درسنامه و نکات کلیدی

سال هفتم   عمومی881

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 1  معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی826

ادامه مطلب

ت

1398/6/11

تفکر و سبک زندگی 1  مبحث کتاب

سال هفتم   عمومی912

ادامه مطلب

1398/6/11

تفکر و سبک زندگی 1  مبحث کتاب

سال هفتم   عمومی976

ادامه مطلب