جزوه های آموزشی مربوط به سال هفتم به تعداد: 19

ع

1398/6/11

علوم تجربی 1  اتم ها الفبای مواد

سال هفتم   عمومی689

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 1  اندازه گیری

سال هفتم   عمومی657

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 1  مواد پیرامون ما

سال هفتم   عمومی688

ادامه مطلب

ز

1398/6/11

زبان خارجه 1  جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی784

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 1  جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی712

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 1  جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی699

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1  قواعد

سال هفتم   عمومی662

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1  قواعد

سال هفتم   عمومی667

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1  قواعد

سال هفتم   عمومی1114

ادامه مطلب

م

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1  درس 1 تا 12

سال هفتم   عمومی659

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1  درس 1 تا 24

سال هفتم   عمومی669

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1  درس 2

سال هفتم   عمومی620

ادامه مطلب

ق

1398/6/11

قرائت فارسی 1  درس نامه ستایش

سال هفتم   عمومی676

ادامه مطلب

1398/6/11

قرائت فارسی 1  دستور زبان و برخی آرایه های ادبی

سال هفتم   عمومی654

ادامه مطلب

1398/6/11

قرائت فارسی 1  زنگ آفرینش

سال هفتم   عمومی621

ادامه مطلب

ر

1398/6/11

ریاضیات 1  درسنامه و نکات کلیدی

سال هفتم   عمومی725

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 1  معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی659

ادامه مطلب

ت

1398/6/11

تفکر و سبک زندگی 1  مبحث کتاب

سال هفتم   عمومی758

ادامه مطلب

1398/6/11

تفکر و سبک زندگی 1  مبحث کتاب

سال هفتم   عمومی842

ادامه مطلب