تفکر و سبک زندگی 1   مبحث کتاب

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
902
1398/6/11
عمومی

بخش دوم:من کیستم)کتاب تفکر پایه هفتم( صفحه 03 الی 03
مشاور محترم :هدف کلی ما در کتاب تفکر وسبک زندگی این اسن که،بنوانیم دانش آموز را نسبت به خودش وانتخابهایش مسئول
پذیر نماییم ودر این راستا به سلامت روان خود نیز اهمیت بدهد. این درس وساعتی که مشاوران محترم می توانند با دانش آموز
ارتباط برقرار نمایند بهتر است با طرح درسی مبتنی بر اهدافی که ذکر گردید،همراه باشد.

آخرین آموزشها

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی118

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی568

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی504

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی557

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی544

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی462

ادامه مطلب

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی   تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها497

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش227

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2   تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها216

ادامه مطلب