تفکر و سبک زندگی 1   مبحث کتاب

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
821
1398/6/11
عمومی

تفکر و سبک زندگی
مهم ترین گام در انجام پروژه پژوهشی طرح سوال پژوهش است .
یک سوال پژوهشی مناسب ، شیوه گردآوری اطلاعات و مسیر پژوهش را برای ما روشن سازد .
مشاهده یعنی دریافت و درک هدفمند محیط اطراف یا یک موضوع خاص ، از طریق حواس پنجگانه و ثبت این
روش ها . مشاهده نگاهی است دقیق ، بدون تفسیر و برداشت از سوی مشاهده گر .

آخرین آموزشها

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی118

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی568

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی503

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی557

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی544

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی462

ادامه مطلب

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی   تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها497

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش227

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2   تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها216

ادامه مطلب