ریاضی و آمار 2   آمار توصیفی

گلستان دانش
501
1399/2/6
ریاضی فیزیک

در این فیلم آقای مسعود طایفه از مروری بر مفاهیم جامعه، نمونه و انواع متغیر شروع می کنند و در ادامه به تعریف آمار توصیفی می پردازند و در نهایت انواع فراوانی و دامنه تغییرات را آموزش می دهند.

آخرین آموزشها

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی350

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی324

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی325

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی322

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی303

ادامه مطلب

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی   تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها324

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش118

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2   تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها116

ادامه مطلب

1399/6/24

زمین شناسی   تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها97

ادامه مطلب