ریاضی 2   لگاریتم و تابع لگاریتمی

گلستان دانش
513
1399/2/6
ریاضی و تجربی

آقای حمید گلزاری در فیلم آموزشی «لگاریتم و تابع لگاریتمی» به تدریس لگاریتم و ویژگی آن، تعریف توابع لگاریتمی و دامنه و برد آن می پردازد و مثال هایی را در این رابطه حل می کنند.

آخرین آموزشها

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی389

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی360

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی369

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی383

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی332

ادامه مطلب

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی   تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها357

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش140

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2   تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها137

ادامه مطلب

1399/6/24

زمین شناسی   تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها116

ادامه مطلب