عربی(پ.د)   بخش دوم

گلستان دانش
2011
1399/2/2
علوم انسانی

عربی پیش دانشگاهی - رشته علوم انسانی - بخش دوم

آخرین آموزشها

1399/10/21

ریاضیات 3   دیماه 99-400

سال نهم   عمومی2966

ادامه مطلب

1399/10/20

معارف اسلامی 3   دیماه 99-1400

سال نهم   عمومی2710

ادامه مطلب

1399/10/16

قرآن 3   دیماه 99 همراه با جواب

سال نهم   عمومی2913

ادامه مطلب

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی3278

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی3830

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی3765

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی3799

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی2602

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی2581

ادامه مطلب