ریاضیات 3   خرداد ماه 98

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
620
1398/6/10
عمومی

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید . صحیح غلط
الف( مجموعه حروف کلمه '' گیلا نی ''دارای 5 عضو است.  
ب( درجه چند جمله ای 3 3 2-برابر 4 می باشد . x 2 نسبت به متغیر x  
ج ( مجموع دوعدد گنگ ، همواره عددی گنگ است.  
د( خط -6 موازی محور طول است.

آخرین آموزشها

1399/10/21

ریاضیات 3   دیماه 99-400

سال نهم   عمومی83

ادامه مطلب

1399/10/20

معارف اسلامی 3   دیماه 99-1400

سال نهم   عمومی87

ادامه مطلب

1399/10/16

قرآن 3   دیماه 99 همراه با جواب

سال نهم   عمومی105

ادامه مطلب

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی285

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی780

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی681

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی740

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی704

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی632

ادامه مطلب