قرآن 1   خرداد 98

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
1506
1398/6/10
عمومی

معنای کلمات زیر را بنویسید ؟ -
علیم ) ( ارسل ) ( وارثین ) ( غنی ) (
حکیم ) ( خبیر ) ( سراج ) ( خالق) (
رجل ) ( سبیل ) ( قول ) ( طیبات ) (


ترکیب های زیر را معنی کنید ؟

فی صلاتهم کمثل العنکبوت وعدالله
و بشر المومنین و هم مهتدون غافر الذنب

مطالب مرتبط
قرآن 1 دیماه 98-99

آخرین آموزشها

1399/10/21

ریاضیات 3   دیماه 99-400

سال نهم   عمومی1603

ادامه مطلب

1399/10/20

معارف اسلامی 3   دیماه 99-1400

سال نهم   عمومی1437

ادامه مطلب

1399/10/16

قرآن 3   دیماه 99 همراه با جواب

سال نهم   عمومی1549

ادامه مطلب

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی1837

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی2369

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی2315

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی2437

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی1543

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی1458

ادامه مطلب