زبان عربی 1   خرداد 98

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
614
1398/6/10
عمومی

ترجمه های ناقص زیر را کامل کنید.

حسنُ الخُلقِ نصفُ الدینِ. ............ نیمی از دین است.
 هی کانت وحیدة دائماً. او دائماً ................... بود.
بلاءُ الإنسانِ فی لِسانه. مصیبت انسان در.................. است.
زینةُ الباطنِ خیرٌ مِن زینةِ الظاهر. ..................... بهتر از ................................ است.
جملات زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.
طلبُ العِلمِ فریضةٌ
الخیرُ کثیرٌ و فاعلُهُ قلیلٌ. 2
خیرُ الناسِ أنفعهم لِلناسِ. 2
أنَا بحاجةٍ الی التقاعدِ. 2
ما ندمَ النجارُ مِن عملهِ. 2
لونُ السماءِ، أزرقُ 2
الشِّتاءُ فصلٌ باردٌ. 2
 

آخرین آموزشها

1399/10/21

ریاضیات 3   دیماه 99-400

سال نهم   عمومی83

ادامه مطلب

1399/10/20

معارف اسلامی 3   دیماه 99-1400

سال نهم   عمومی88

ادامه مطلب

1399/10/16

قرآن 3   دیماه 99 همراه با جواب

سال نهم   عمومی105

ادامه مطلب

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی285

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی780

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی681

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی740

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی704

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی632

ادامه مطلب