زبان خارجی 1   زمان گذشته ساده

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
744
1398/6/25
همه رشته ها

زمان گذشته ساده
این زمان نشان میدهد که عملی در گذشته در زمانی معین انجام شده است و به پایان رسیده است.
ساختار جمله : کامل کننده جمله + گذشته فعل + فاعل
افعال گذشته در زبان انگلیسی در زبان گذشته به دو قسمت تقسیم می شوند.
الف( افعال با قاعده )در درس قبل گفته شد (
ب( افعال بی قاعده
افعال بی قاعده :
بعضی از فعل ها برای تبدیل شدن به گذشته از قاعده خاصی پیروی نمی کنند.

آخرین آموزشها

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی86

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی538

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی482

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی528

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی508

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی436

ادامه مطلب

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی   تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها475

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش217

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2   تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها200

ادامه مطلب