قرائت فارسی 3   آرایه های ادبی

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
626
1398/6/16
عمومی

واج آرايي
واج آرايي ) نغمه ي حروف ( : تكرار يك واج ) صامت يا مصوت ( است ، در كلمه هاي يك مصراع يا يك بيت يا
عبارت نثر به گونه اي كه كلام را آهنگين مي كند و آفريننده ي موسيقي دروني باشد و بر تاثير سخن بيفزايد
گويند . » واج آرايي « اين تكرار آگاهانه ي واج ها را
مثال : خيال خال تو با خود به خاک خواهم بر
كه تا زخال تو خاكم شود عبير آميز
باعث ايجاد موسيقي دروني شده است .

آخرین آموزشها

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی120

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی571

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی509

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی562

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی552

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی466

ادامه مطلب

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی   تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها500

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش231

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2   تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها219

ادامه مطلب