زبان عربی 3   عمومی

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
603
1398/6/16
عمومی

بحث در زبان عربی درباره ی لفظ است.
لفظ در زبان عربی به دو دسته تقسیم می گردد: مستعمل  مهمل
لفظ مهمل: لفظی است که معنای خاصی نداشته باشد، مانند صدای پرندگان و...
آن است که دارای معنا و مفهوم باشد . مانند ال اّ در، ذََه ،َ ب « کلمه » لفظ مستعمل یا
لَعی
به 3 دسته تقسیم می گردد: « لفظ مستعمل » کلمه یا
اسم  فعل  حرف

آخرین آموزشها

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی120

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی571

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی509

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی562

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی552

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی466

ادامه مطلب

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی   تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها499

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش231

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2   تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها219

ادامه مطلب