زبان خارجه 3   درس اول تا ششم

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
673
1398/6/11
عمومی

نکات گرامری کتاب نهم
افعال to be در زبان انگلیسی شامل am – is – are هستند و بعد از فاعل یعنی کلمه دوم درجمله می آیند. این افعال به معنی هستن می باشند.
I + am { he , she , )اسم مفرد( } + is {you, we, they )اسم جمع ( } + are
برای سوالی کردن جملات دارای افعال to be فقط کافیست فعل tobe را به اول جمله بیاوریم: you are Are you? برای منفی کردن جملات دارای افعال tobe فقط کافیست بعد از افعال to be کلمه not بیاوریم: you are not clever.
انسان ‘s Ali’s new car.
مالکیت غیر انسان of the door of class.

آخرین آموزشها

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی118

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی568

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی503

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی557

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی544

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی462

ادامه مطلب

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی   تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها497

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش227

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2   تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها216

ادامه مطلب