زبان خارجه 3   زبان گذشته ساده

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
715
1398/6/11
عمومی

زمان گذشته ساده
این زمان نشان میدهد که عملی در گذشته در زمانی معین انجام شده است و به پایان رسیده است.
ساختار جمله : کامل کننده جمله + گذشته فعل + فاعل
افعال گذشته در زبان انگلیسی در زبان گذشته به دو قسمت تقسیم می شوند.
الف( افعال با قاعده )در درس قبل گفته شد
ب( افعال بی قاعده

آخرین آموزشها

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی118

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی568

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی504

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی557

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی544

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی462

ادامه مطلب

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی   تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها497

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش227

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2   تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها216

ادامه مطلب