زبان خارجه 3   زبان گذشته ساده

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
603
1398/6/11
عمومی

زمان گذشته ساده
این زمان نشان میدهد که عملی در گذشته در زمانی معین انجام شده است و به پایان رسیده است.
ساختار جمله : کامل کننده جمله + گذشته فعل + فاعل
افعال گذشته در زبان انگلیسی در زبان گذشته به دو قسمت تقسیم می شوند.
الف( افعال با قاعده )در درس قبل گفته شد
ب( افعال بی قاعده

آخرین آموزشها

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی120

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی571

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی509

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی562

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی552

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی466

ادامه مطلب

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی   تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها500

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش231

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2   تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها219

ادامه مطلب