مطالعات اجتماعی 1   درس 1 تا 12

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
719
1398/6/11
عمومی

منظور از حق چیست ؟ منظور از حق چیزهایی است که یک انسان به دلیل مقام انسانی اش ، شایستگی داشتن آنها
را دارد.


چند مورد از حقوق طبیعی که انسان ها از ابتداي خلقت صاحب آن می شوند را نام ببرید ؟

1- همۀ انسان ها حق حیاتیا زندگی دارند که مهم ترین حق آنها است

2- آنها حق دارند از نعمت هاي الهی برخوردار شوند

3- براي تأمین نیازهاي خود کار و تلاش کنند

4- ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند

5- یاد بگیرند راه زندگی خود را انتخاب کنند

6-انسان ها حق دارند آزاد باشند؛ یعنی برده و بنده انسان هاي دیگر نباشند

آخرین آموزشها

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی118

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی568

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی503

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی557

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی544

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی462

ادامه مطلب

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی   تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها497

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش227

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2   تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها216

ادامه مطلب