مطالعات اجتماعی 1   درس 2

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
687
1398/6/11
عمومی

1 منظور از حقوق متقابل یعنی چه ؟

یعنی همان طور که ما حق داریم ، پدر و مادر و معلم و همسایگان و دوستان و ...
نیز حقّی بر ما دارند.


« حق و مسئولیت به منزلهٔ دو کفه ترازو هستند که باید تعادل آنها حفظ شود » را با ذکر مثال توضیح دهید ؟

برای مثال کودکان حق دارند در خانواده از محبت و مراقبت و خوراك و پوشاك مناسب بهره مند شوند و فرزندان نیز وظیفه و
مسئولیت دارند که به والدین خود احترام بگذارند و از آنها اطاعت کنند.

آخرین آموزشها

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی118

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی568

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی504

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی557

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی544

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی462

ادامه مطلب

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی   تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها497

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش227

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2   تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها217

ادامه مطلب