قرائت فارسی 1   درس نامه ستایش

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
736
1398/6/11
عمومی

همان طور که می دانیم هر شعری دارای ویژگی هایی است : مصراع ، بیت ، ردیف ، قافیه ، حرف روی ، ذوقافیتین
مصراع
در لغت به معنی یک لنگه ی در از دو لنگه و در اصطلاح ادبی به حداقل سخن موزون ) دارای وزن ( گفته می شود
مانند : ای یاد تو مونس روانم
بیت
در لغت به معنای خانه و در اصطلاح ، شعری که از دو مصراع تشکیل شده باشد .
مانند : ای یاد تو مونس روانم جز نام تو نیست بر زبانم

آخرین آموزشها

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی118

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی568

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی504

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی557

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی544

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی462

ادامه مطلب

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی   تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها497

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش227

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2   تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها216

ادامه مطلب