علوم تجربی 1   اندازه گیری

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
722
1398/6/11
عمومی

به يكاي اندازه گيري واحد ميگويند.
هر جسم از ماده تشكيل شده است.
ماده جرم و حجم دارد. جرم هر جسم مقدار ماده ي تشكيل دهنده ي آن است و با كيلوگرم اندازه گيري ميشود.
وزن هر جسم برابر با نيروي جاذبه اي است كه از طرف زمين بر جسم وارد ميشود و جسم را به طرف زمين ميكشد.
وزن جسم را توسط نيرو سنج و جرم آن را توسط ترازو اندازه گيري ميكنند.

آخرین آموزشها

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی118

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی568

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی504

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی557

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی544

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی462

ادامه مطلب

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی   تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها497

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش227

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2   تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها216

ادامه مطلب