علوم تجربی 1   اتم ها الفبای مواد

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
756
1398/6/11
عمومی

اتم:
مدل دموکریتوس:
- 1 م اده جاودانی است.
- 2 م واد از ذرات غیر قابل تقسیمی به نام اتم تشکیل شده اند.
- 3 ات م ها در حال حرکتند.
- 4 م واد مرکب از اتم ساخته می شوند.
ساختار اتم:
اتم ها از ذراتی تشکیل شده اند که عبارتند از:
- 1 ال کترون
- 2 پ روتون
- 3 ن وترون

آخرین آموزشها

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی118

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی568

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی503

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی557

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی544

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی462

ادامه مطلب

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی   تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها497

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش227

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2   تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها216

ادامه مطلب