فیلم آموزشی به تعداد: 150

ر

1399/2/6

ریاضی و آمار 2   آمار توصیفی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک2106

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2   (فصل اول)

سال یازدهم   همه رشته ها1617

ادامه مطلب

1399/2/2

ریاضی پایه(پ.د)   بخش اول

پیش دانشگاهی   همه رشته ها917

ادامه مطلب

1399/2/2

ریاضی پایه(پ.د)   بخش دوم

پیش دانشگاهی   همه رشته ها852

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی1311

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی1280

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   حد

سال دوازدهم   علوم تجربی1334

ادامه مطلب

1398/6/7

ریاضیات 2   ضرب اعداد گویا

سال هشتم   عمومی1476

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی 3   فصل اول درس سوم

سال دوازدهم   عمومی1321

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   آمار و احتمال

سال دهم   ریاضی و تجربی1285

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضیات 1   جبر و معادله

سال هفتم   عمومی1289

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   خط و معادله خط

سال نهم   عمومی1197

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضیات 1   راهبردهای حل مسئله

سال هفتم   عمومی1334

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 2   رفصل 2 اعداد اول

سال هشتم   عمومی1223

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضیات 1   ریاضی-معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی1295

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   عبارت جبری

سال نهم   عمومی1235

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   عبارتهای گویا

سال نهم   عمومی1248

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 2   فصل 1 اعداد صحیح

سال هشتم   عمومی1266

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 2   فصل 3 (چهار ضلعی ها و زاویه های داخلی)

سال هشتم   عمومی1257

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2   فصل اول (جلسه چهارم)

سال یازدهم   همه رشته ها1205

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3   فصل اول تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی1373

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3   فصل دوم مثلثات

سال دوازدهم   علوم تجربی1324

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3   فصل سوم حد

سال دوازدهم   علوم تجربی1350

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   فصل سوم مبحث رسم توابع درجه 2

سال دهم   علوم انسانی1146

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   فصل سوم مبحث ضابطه جبری تابع

سال دهم   علوم انسانی2020

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   فصل سوم مبحث نمودار تابع خطی

سال دهم   علوم انسانی1519

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2   فصل ششم

سال یازدهم   همه رشته ها1213

ادامه مطلب

1399/2/6

ریاضی 2   لگاریتم و تابع لگاریتمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی2158

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی1188

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   مجموعه ها و دنباله حسابی و هندسی

سال دهم   ریاضی و تجربی1185

ادامه مطلب

ع

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش اول

پیش دانشگاهی   علوم انسانی971

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش چهارم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی1087

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش دوم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی924

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش سوم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی1006

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   پیوند و ترکیبات یونی

سال نهم   عمومی1348

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   تاریخچه مدل اتمی

سال نهم   عمومی1245

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فشار مایعات

سال نهم   عمومی1275

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3   آموزش درس اول

سال دوازدهم   عمومی1244

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3   آموزش قواعد حال

سال دوازدهم   عمومی1348

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2   افعال ناقصه

سال یازدهم   همه رشته ها1101

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم تجربی 1   انحلال پذیری گازها

سال هفتم   عمومی1324

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش پنجم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی1080

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2   تست های عربی یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها1202

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2   تکنیک ترجمه عربی

سال یازدهم   همه رشته ها1099

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس اول

سال نهم   عمومی1234

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1   درس اول دکتر آبان

سال دهم   عمومی1233

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس سوم

سال نهم   عمومی1250

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس ششم

سال نهم   عمومی1297

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1   درس هشتم دکتر آبان

سال دهم   عمومی1221

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1   ضمیر عربی

سال دهم   عمومی1274

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فصل نهم کامل

سال نهم   عمومی1390

ادامه مطلب

1398/11/16

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1   قواعد درس 7 «فعل مجهول» با مثال

سال دهم   عمومی912

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 2   مبحث آزمایشگاه جداسازی مواد

سال هشتم   عمومی1212

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 2   مبحث آیینه مقعر

سال هشتم   عمومی1216

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 2   مبحث اتصال به زمین

سال هشتم   عمومی1308

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم تجربی 1   مبحث چگالی

سال هفتم   عمومی1344

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم تجربی 1   مبحث صوت

سال هفتم   عمومی1353

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   نفت خام و هیدروکربن ها

سال نهم   عمومی1228

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1   واج آرایی

سال دهم   علوم انسانی1258

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1   واژه آرایی 1

سال دهم   علوم انسانی1160

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1   واژه آرایی 2

سال دهم   علوم انسانی1192

ادامه مطلب

ز

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش چهارم

پیش دانشگاهی   علوم تجربی907

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش دوم

پیش دانشگاهی   علوم تجربی921

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش سوم

پیش دانشگاهی   علوم تجربی883

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   درس اول فعل مضارغ

سال نهم   عمومی1444

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1   آموزش مفهومی 1

سال دهم   عمومی1317

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1   آموزش مفهومی 2

سال دهم   عمومی1323

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1   آموزش مفهومی 3

سال دهم   عمومی1235

ادامه مطلب

1398/6/17

زبان عربی 1   استاد محسنی کبیر

سال هفتم   عمومی1354

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش اول

پیش دانشگاهی   علوم تجربی910

ادامه مطلب

1398/6/17

زبان عربی 1   تمرین و تکرار نکات مهم درس

سال هفتم   عمومی1369

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 2   درس 1

سال هشتم   عمومی1208

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 2   درس 2

سال هشتم   عمومی1220

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 2   درس 3

سال هشتم   عمومی1155

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 1   درس اول

سال هفتم   عمومی1429

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان عربی2   درس اول

سال هشتم   عمومی1198

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان عربی2   درس دوم

سال هشتم   عمومی1263

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان عربی2   درس سوم

سال هشتم   عمومی1168

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 1   درس سوم

سال هفتم   عمومی1385

ادامه مطلب

1398/6/17

زبان عربی 1   درس هفتم

سال هفتم   عمومی1251

ادامه مطلب

1399/2/1

زبان انگلیسی(پ.د)   زبان انگلیسی

پیش دانشگاهی   همه رشته ها972

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3   فصل اول

سال دوازدهم   علوم تجربی1081

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3   فصل چهارم

سال دوازدهم   علوم تجربی1097

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3   فصل دوم

سال دوازدهم   علوم تجربی1000

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3   فصل سوم

سال دوازدهم   علوم تجربی1169

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1   فصل هفتم (1) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی1305

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1   فصل هفتم (2) تغذیه گیاهی

سال دهم   علوم تجربی1124

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1   فصل هفتم (3) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی1236

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   فعل امر

سال نهم   عمومی1425

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   فعل نفی و نهی

سال نهم   عمومی1271

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر

سال نهم   عمومی1359

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر درس 2

سال نهم   عمومی1399

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر درس 3

سال نهم   عمومی1237

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   وزن و حروف اصلی

سال نهم   عمومی1228

ادامه مطلب

ه

1398/6/22

هندسه 2   خط

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1108

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1   اثبات قضیه ی فیثاغورس و روابط طولی در مثلث قائم الزاویه

سال دهم   ریاضی فیزیک1272

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1   -قضیه ی اساسی تشابه مثلث ها

سال دهم   ریاضی فیزیک1165

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 2   مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1121

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 2   مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1109

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1   واسطه ی هندسی و مثال از ویژگی های تناسب

سال دهم   ریاضی فیزیک1174

ادامه مطلب

ف

1399/2/4

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی   فصل اول

سال سوم   ریاضی فیزیک1897

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1   آموزش سجع

سال دهم   عمومی1276

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2   تشبیه مرکب

سال یازدهم   همه رشته ها1218

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک2   جریان الکتریکی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی1109

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2   درس هفتم

سال یازدهم   همه رشته ها1136

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1   درس یکم

سال دهم   عمومی1309

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1   فدرس دهم

سال دهم   عمومی1268

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک2   فصل اول/ الکتریسته ساکن/ جلسه 5/ قانون کولن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی1157

ادامه مطلب

1399/2/4

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی   فصل پنجم

سال سوم   ریاضی فیزیک2023

ادامه مطلب

1399/2/4

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی   فصل چهارم

سال سوم   ریاضی فیزیک2045

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1   مبحث انرژی درونی

سال دهم   ریاضی و تجربی1260

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1   مبحث قانون دوم ترمو

سال دهم   ریاضی و تجربی1232

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1   مبحث ماشین های گرمایی

سال دهم   ریاضی و تجربی1302

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1   مبحث کتاب

سال دهم   عمومی1315

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2   متن درس یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها1079

ادامه مطلب

ش

1399/2/6

شیمی 1   هوا کره

سال دهم   علوم تجربی2227

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2   سرعت

سال یازدهم   ریاضی و تجربی1038

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2   شحل تمرین کتاب

سال یازدهم   ریاضی و تجربی1071

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2   فصل الکتریسیته ساکن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی1070

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1   فصل اول (1) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی1341

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1   فصل اول (2) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی1190

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1   فصل اول (3) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی1312

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2   فصل دوم شیمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی1056

ادامه مطلب

1398/11/16

  اموزش درک مطلب و نحوه تست زنی

سال دوازدهم   علوم تجربی1061

ادامه مطلب

1398/6/22

  جبر و احتمال-آنالیز و احتمال

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1041

ادامه مطلب

1398/6/22

  جبر و احتمال-جبر مجموعه ها

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1114

ادامه مطلب

1398/6/22

  جبر و احتمال-گزاره ها و جبر مجموعه ها ی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1018

ادامه مطلب

1398/11/19

  ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت دوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی1299

ادامه مطلب

1398/11/19

  ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت سوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی1305

ادامه مطلب

1398/11/19

  ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس دوم

سال دوازدهم   علوم انسانی1266

ادامه مطلب

م

1398/6/17

مطالعات اجتماعی 1   جاذبه های گردشگری

سال هفتم   عمومی1204

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات اجتماعی 2   درس 1

سال هشتم   عمومی1132

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات اجتماعی 2   درس 2

سال هشتم   عمومی1173

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات اجتماعی 2   درس 3

سال هشتم   عمومی1126

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درس چهارم

سال نهم   عمومی1247

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درس دوم

سال نهم   عمومی1136

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درسی سوم

سال نهم   عمومی1198

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات اجتماعی 1   فصل اول

سال هفتم   عمومی1336

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات اجتماعی 1   منابع

سال هفتم   عمومی1260

ادامه مطلب

ح

1398/6/23

حسابان 1   جبر و معادله

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1067

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1   دنباله های حسابی وهندسی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1109

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1   معادلات گنگ

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1076

ادامه مطلب

ج

1398/6/22

جامعه شناسی 1   درس چهارم مبحث تشریح جهان

سال دهم   علوم انسانی1023

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1   درس دوم مبحث پدیده های اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی1046

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1   درس سوم مبحث جهان اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی1214

ادامه مطلب

ق

1398/6/21

قرائت فارسی 2   ستایش

سال هشتم   عمومی1205

ادامه مطلب

1398/6/21

قرائت فارسی 2   صفت تعجبی و صفت پرسشی

سال هشتم   عمومی1229

ادامه مطلب

ا

1398/6/22

اقتصاد   فصل اول مبحث بازار سرمایه

سال دهم   علوم انسانی1275

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد   فصل اول مبحث بانک

سال دهم   علوم انسانی1134

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد   فصل اول مبحث پول

سال دهم   علوم انسانی1075

ادامه مطلب