فیلم آموزشی به تعداد: 150

ر

1399/2/6

ریاضی و آمار 2   آمار توصیفی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک1324

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2   (فصل اول)

سال یازدهم   همه رشته ها1309

ادامه مطلب

1399/2/2

ریاضی پایه(پ.د)   بخش اول

پیش دانشگاهی   همه رشته ها653

ادامه مطلب

1399/2/2

ریاضی پایه(پ.د)   بخش دوم

پیش دانشگاهی   همه رشته ها591

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی998

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی956

ادامه مطلب

1398/8/17

ریاضی 3   حد

سال دوازدهم   علوم تجربی1021

ادامه مطلب

1398/6/7

ریاضیات 2   ضرب اعداد گویا

سال هشتم   عمومی1127

ادامه مطلب

1398/11/19

ریاضی 3   فصل اول درس سوم

سال دوازدهم   عمومی977

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   آمار و احتمال

سال دهم   ریاضی و تجربی977

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضیات 1   جبر و معادله

سال هفتم   عمومی996

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   خط و معادله خط

سال نهم   عمومی869

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضیات 1   راهبردهای حل مسئله

سال هفتم   عمومی1033

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 2   رفصل 2 اعداد اول

سال هشتم   عمومی950

ادامه مطلب

1398/6/17

ریاضیات 1   ریاضی-معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی1000

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   عبارت جبری

سال نهم   عمومی867

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 3   عبارتهای گویا

سال نهم   عمومی919

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 2   فصل 1 اعداد صحیح

سال هشتم   عمومی950

ادامه مطلب

1398/6/21

ریاضیات 2   فصل 3 (چهار ضلعی ها و زاویه های داخلی)

سال هشتم   عمومی945

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2   فصل اول (جلسه چهارم)

سال یازدهم   همه رشته ها908

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3   فصل اول تابع

سال دوازدهم   علوم تجربی949

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3   فصل دوم مثلثات

سال دوازدهم   علوم تجربی1056

ادامه مطلب

1398/9/19

ریاضی 3   فصل سوم حد

سال دوازدهم   علوم تجربی1036

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   فصل سوم مبحث رسم توابع درجه 2

سال دهم   علوم انسانی880

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   فصل سوم مبحث ضابطه جبری تابع

سال دهم   علوم انسانی1426

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   فصل سوم مبحث نمودار تابع خطی

سال دهم   علوم انسانی1104

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 2   فصل ششم

سال یازدهم   همه رشته ها930

ادامه مطلب

1399/2/6

ریاضی 2   لگاریتم و تابع لگاریتمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی1300

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی891

ادامه مطلب

1398/6/22

رياضي و آمار 1   مجموعه ها و دنباله حسابی و هندسی

سال دهم   ریاضی و تجربی854

ادامه مطلب

ع

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش اول

پیش دانشگاهی   علوم انسانی684

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش چهارم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی798

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش دوم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی637

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش سوم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی761

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   پیوند و ترکیبات یونی

سال نهم   عمومی1005

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   تاریخچه مدل اتمی

سال نهم   عمومی929

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فشار مایعات

سال نهم   عمومی948

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3   آموزش درس اول

سال دوازدهم   عمومی968

ادامه مطلب

1398/9/19

عربی، زبان قرآن3   آموزش قواعد حال

سال دوازدهم   عمومی1040

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2   افعال ناقصه

سال یازدهم   همه رشته ها836

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم تجربی 1   انحلال پذیری گازها

سال هفتم   عمومی1023

ادامه مطلب

1399/2/2

عربی(پ.د)   بخش پنجم

پیش دانشگاهی   علوم انسانی834

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2   تست های عربی یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها851

ادامه مطلب

1398/6/23

عربی، زبان قرآن2   تکنیک ترجمه عربی

سال یازدهم   همه رشته ها793

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس اول

سال نهم   عمومی911

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1   درس اول دکتر آبان

سال دهم   عمومی961

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس سوم

سال نهم   عمومی917

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 3   درس ششم

سال نهم   عمومی898

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1   درس هشتم دکتر آبان

سال دهم   عمومی919

ادامه مطلب

1398/6/22

عربی، زبان قرآن1   ضمیر عربی

سال دهم   عمومی949

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   فصل نهم کامل

سال نهم   عمومی1054

ادامه مطلب

1398/11/16

عربی (ادبيات و علوم انسانی)1   قواعد درس 7 «فعل مجهول» با مثال

سال دهم   عمومی667

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 2   مبحث آزمایشگاه جداسازی مواد

سال هشتم   عمومی879

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 2   مبحث آیینه مقعر

سال هشتم   عمومی873

ادامه مطلب

1398/6/21

علوم تجربی 2   مبحث اتصال به زمین

سال هشتم   عمومی1000

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم تجربی 1   مبحث چگالی

سال هفتم   عمومی1031

ادامه مطلب

1398/6/17

علوم تجربی 1   مبحث صوت

سال هفتم   عمومی1005

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 3   نفت خام و هیدروکربن ها

سال نهم   عمومی922

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1   واج آرایی

سال دهم   علوم انسانی943

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1   واژه آرایی 1

سال دهم   علوم انسانی917

ادامه مطلب

1398/6/22

علوم و فنون ادبی 1   واژه آرایی 2

سال دهم   علوم انسانی910

ادامه مطلب

ز

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش چهارم

پیش دانشگاهی   علوم تجربی634

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش دوم

پیش دانشگاهی   علوم تجربی625

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش سوم

پیش دانشگاهی   علوم تجربی596

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   درس اول فعل مضارغ

سال نهم   عمومی1081

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1   آموزش مفهومی 1

سال دهم   عمومی994

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1   آموزش مفهومی 2

سال دهم   عمومی1031

ادامه مطلب

1398/6/22

زبان خارجی 1   آموزش مفهومی 3

سال دهم   عمومی907

ادامه مطلب

1398/6/17

زبان عربی 1   استاد محسنی کبیر

سال هفتم   عمومی1072

ادامه مطلب

1399/2/1

زیست شناسی(پ.د)   بخش اول

پیش دانشگاهی   علوم تجربی640

ادامه مطلب

1398/6/17

زبان عربی 1   تمرین و تکرار نکات مهم درس

سال هفتم   عمومی1071

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 2   درس 1

سال هشتم   عمومی906

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 2   درس 2

سال هشتم   عمومی896

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 2   درس 3

سال هشتم   عمومی890

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 1   درس اول

سال هفتم   عمومی1088

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان عربی2   درس اول

سال هشتم   عمومی917

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان عربی2   درس دوم

سال هشتم   عمومی967

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان عربی2   درس سوم

سال هشتم   عمومی889

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 1   درس سوم

سال هفتم   عمومی1054

ادامه مطلب

1398/6/17

زبان عربی 1   درس هفتم

سال هفتم   عمومی979

ادامه مطلب

1399/2/1

زبان انگلیسی(پ.د)   زبان انگلیسی

پیش دانشگاهی   همه رشته ها683

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3   فصل اول

سال دوازدهم   علوم تجربی810

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3   فصل چهارم

سال دوازدهم   علوم تجربی757

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3   فصل دوم

سال دوازدهم   علوم تجربی724

ادامه مطلب

1398/11/18

زيست شناسی 3   فصل سوم

سال دوازدهم   علوم تجربی885

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1   فصل هفتم (1) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی968

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1   فصل هفتم (2) تغذیه گیاهی

سال دهم   علوم تجربی799

ادامه مطلب

1398/6/22

زیست شناسی 1   فصل هفتم (3) انتقال مواد در گیاهان

سال دهم   علوم تجربی933

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   فعل امر

سال نهم   عمومی1059

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   فعل نفی و نهی

سال نهم   عمومی941

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر

سال نهم   عمومی988

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر درس 2

سال نهم   عمومی1072

ادامه مطلب

1398/6/21

زبان خارجه 3   گرامر درس 3

سال نهم   عمومی898

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 3   وزن و حروف اصلی

سال نهم   عمومی885

ادامه مطلب

ه

1398/6/22

هندسه 2   خط

سال یازدهم   ریاضی فیزیک815

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1   اثبات قضیه ی فیثاغورس و روابط طولی در مثلث قائم الزاویه

سال دهم   ریاضی فیزیک966

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1   -قضیه ی اساسی تشابه مثلث ها

سال دهم   ریاضی فیزیک879

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 2   مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک801

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 2   مبحث کتاب

سال یازدهم   ریاضی فیزیک789

ادامه مطلب

1398/6/22

هندسه 1   واسطه ی هندسی و مثال از ویژگی های تناسب

سال دهم   ریاضی فیزیک894

ادامه مطلب

ف

1399/2/4

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی   فصل اول

سال سوم   ریاضی فیزیک1179

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1   آموزش سجع

سال دهم   عمومی979

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2   تشبیه مرکب

سال یازدهم   همه رشته ها896

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک2   جریان الکتریکی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی809

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2   درس هفتم

سال یازدهم   همه رشته ها799

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1   درس یکم

سال دهم   عمومی992

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1   فدرس دهم

سال دهم   عمومی995

ادامه مطلب

1398/6/23

فیزیک2   فصل اول/ الکتریسته ساکن/ جلسه 5/ قانون کولن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی831

ادامه مطلب

1399/2/4

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی   فصل پنجم

سال سوم   ریاضی فیزیک1316

ادامه مطلب

1399/2/4

فیزیک3و آزمایشگاه - ریاضی   فصل چهارم

سال سوم   ریاضی فیزیک1319

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1   مبحث انرژی درونی

سال دهم   ریاضی و تجربی963

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1   مبحث قانون دوم ترمو

سال دهم   ریاضی و تجربی957

ادامه مطلب

1398/6/22

فیزیک 1   مبحث ماشین های گرمایی

سال دهم   ریاضی و تجربی1014

ادامه مطلب

1398/6/22

فارسی 1   مبحث کتاب

سال دهم   عمومی997

ادامه مطلب

1398/6/23

فارسی 2   متن درس یازدهم

سال یازدهم   همه رشته ها820

ادامه مطلب

ش

1399/2/6

شیمی 1   هوا کره

سال دهم   علوم تجربی1266

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2   سرعت

سال یازدهم   ریاضی و تجربی770

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2   شحل تمرین کتاب

سال یازدهم   ریاضی و تجربی794

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2   فصل الکتریسیته ساکن

سال یازدهم   ریاضی و تجربی791

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1   فصل اول (1) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی1026

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1   فصل اول (2) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی887

ادامه مطلب

1398/6/22

شیمی 1   فصل اول (3) کیهان زادگاه الفبای هستی

سال دهم   ریاضی و تجربی986

ادامه مطلب

1398/6/23

شیمی 2   فصل دوم شیمی

سال یازدهم   ریاضی و تجربی800

ادامه مطلب

1398/11/16

  اموزش درک مطلب و نحوه تست زنی

سال دوازدهم   علوم تجربی769

ادامه مطلب

1398/6/22

  جبر و احتمال-آنالیز و احتمال

سال یازدهم   ریاضی فیزیک772

ادامه مطلب

1398/6/22

  جبر و احتمال-جبر مجموعه ها

سال یازدهم   ریاضی فیزیک763

ادامه مطلب

1398/6/22

  جبر و احتمال-گزاره ها و جبر مجموعه ها ی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک751

ادامه مطلب

1398/11/19

  ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت دوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی972

ادامه مطلب

1398/11/19

  ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس اول (قسمت سوم)

سال دوازدهم   علوم انسانی996

ادامه مطلب

1398/11/19

  ریاضی دوازدهم انسانی فصل اول درس دوم

سال دوازدهم   علوم انسانی968

ادامه مطلب

م

1398/6/17

مطالعات اجتماعی 1   جاذبه های گردشگری

سال هفتم   عمومی906

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات اجتماعی 2   درس 1

سال هشتم   عمومی854

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات اجتماعی 2   درس 2

سال هشتم   عمومی855

ادامه مطلب

1398/6/21

مطالعات اجتماعی 2   درس 3

سال هشتم   عمومی867

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درس چهارم

سال نهم   عمومی907

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درس دوم

سال نهم   عمومی834

ادامه مطلب

1398/6/22

مطالعات اجتماعی 3   درسی سوم

سال نهم   عمومی868

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات اجتماعی 1   فصل اول

سال هفتم   عمومی1016

ادامه مطلب

1398/6/17

مطالعات اجتماعی 1   منابع

سال هفتم   عمومی930

ادامه مطلب

ح

1398/6/23

حسابان 1   جبر و معادله

سال یازدهم   ریاضی فیزیک804

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1   دنباله های حسابی وهندسی

سال یازدهم   ریاضی فیزیک791

ادامه مطلب

1398/6/23

حسابان 1   معادلات گنگ

سال یازدهم   ریاضی فیزیک782

ادامه مطلب

ج

1398/6/22

جامعه شناسی 1   درس چهارم مبحث تشریح جهان

سال دهم   علوم انسانی762

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1   درس دوم مبحث پدیده های اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی765

ادامه مطلب

1398/6/22

جامعه شناسی 1   درس سوم مبحث جهان اجتماعی

سال دهم   علوم انسانی929

ادامه مطلب

ق

1398/6/21

قرائت فارسی 2   ستایش

سال هشتم   عمومی899

ادامه مطلب

1398/6/21

قرائت فارسی 2   صفت تعجبی و صفت پرسشی

سال هشتم   عمومی933

ادامه مطلب

ا

1398/6/22

اقتصاد   فصل اول مبحث بازار سرمایه

سال دهم   علوم انسانی1011

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد   فصل اول مبحث بانک

سال دهم   علوم انسانی820

ادامه مطلب

1398/6/22

اقتصاد   فصل اول مبحث پول

سال دهم   علوم انسانی780

ادامه مطلب