جزوه های آموزشی به تعداد: 108

ف

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 5)

سال یازدهم   علوم انسانی783

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 6)

سال یازدهم   علوم انسانی816

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش اول

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی644

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش دوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی668

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش سوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی581

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 1)

سال یازدهم   علوم انسانی785

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 2)

سال یازدهم   علوم انسانی787

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 3)

سال یازدهم   علوم انسانی704

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 4)

سال یازدهم   علوم انسانی748

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3   حرکت شناسی و دینامیک(بخش اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی496

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3   حرکت شناسی و دینامیک(بخش دوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی479

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1   درسنامه فیزیک اندازه گیری

سال دهم   همه رشته ها673

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1   درسنامه فیزیک اندازه گیری بردار

سال دهم   همه رشته ها822

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1   درسنامه فیزیک اندازه گیری چگالی

سال دهم   همه رشته ها780

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2   دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی591

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2   دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی638

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2   دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی633

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3   شناخت حرکت

سال دوازدهم   علوم تجربی471

ادامه مطلب

1398/6/9

فیزیک 3   فصل دوم بخش چهارم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی577

ادامه مطلب

ع

1398/9/26

علوم تجربی 3   فصل اول

سال نهم   عمومی643

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 1   اتم ها الفبای مواد

سال هفتم   عمومی689

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 2   از درون اتم چه خبر

سال هشتم   عمومی568

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 1   اندازه گیری

سال هفتم   عمومی657

ادامه مطلب

1398/9/12

عربی (ادبيات و علوم انسانی) 3   ترجمه لغات

سال دوازدهم   علوم انسانی534

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 2   تغییرات شیمیایی در خدمت زندگی

سال هشتم   عمومی713

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم تجربی 3   جزوه عمومی علوم

سال نهم   عمومی554

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1   عمومی 1

سال دهم   همه رشته ها1231

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1   عمومی 2

سال دهم   همه رشته ها740

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1   عمومی 3

سال دهم   همه رشته ها870

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم تجربی 3   فصل سوم

سال نهم   عمومی529

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 2   مخلوط و جداسازی مواد

سال هشتم   عمومی696

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 1   مواد پیرامون ما

سال هفتم   عمومی688

ادامه مطلب

ق

1398/6/16

قرائت فارسی 3   آرایه های ادبی

سال نهم   عمومی558

ادامه مطلب

1398/6/16

قرائت فارسی 3   بررسی آرایه ها و نکات ادبی

سال نهم   عمومی563

ادامه مطلب

1398/6/16

قرائت فارسی 3   خلاصه بخش دستور

سال نهم   عمومی569

ادامه مطلب

1398/6/11

قرائت فارسی 1   درس نامه ستایش

سال هفتم   عمومی676

ادامه مطلب

1398/6/11

قرائت فارسی 1   دستور زبان و برخی آرایه های ادبی

سال هفتم   عمومی654

ادامه مطلب

1398/6/11

قرائت فارسی 1   زنگ آفرینش

سال هفتم   عمومی621

ادامه مطلب

ر

1398/6/11

ریاضیات 2   اعداد صحیح و گویا

سال هشتم   عمومی598

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی 3   جمع بندی فصل اول

سال دوازدهم   علوم تجربی511

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی 3   جمع بندی ویژه شب امتحان

سال دوازدهم   علوم تجربی537

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی و آمار 3   درس نامه

سال دوازدهم   علوم انسانی515

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 3   درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی566

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 2   درسنامه و نکات کلیدی

سال هشتم   عمومی626

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 2   درسنامه و نکات کلیدی

سال هشتم   عمومی603

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 1   درسنامه و نکات کلیدی

سال هفتم   عمومی725

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 3   ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی549

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی و آمار 3   شمارش

سال دوازدهم   علوم انسانی514

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 1   فصل اول

سال دهم   ریاضی و تجربی641

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 3   فصل اول مجموعه ها

سال نهم   عمومی559

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 1   فصل دوم مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی556

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 1   معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی659

ادامه مطلب

ه

1398/9/12

هندسه 3   جبر خطی

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک447

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3   ماتریس (قسمت اول)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک493

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3   ماتریس (قسمت دوم)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک495

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3   مخروط ها

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک511

ادامه مطلب

ز

1398/9/12

زبان خارجی 3   جزوه عمومی

سال دوازدهم   عمومی495

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 2   جزوه عمومی

سال هشتم   عمومی607

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 2   جزوه عمومی

سال هشتم   عمومی805

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 1   جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی786

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 1   جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی712

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 1   جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی701

ادامه مطلب

1398/9/12

زبان خارجی 3   درس اول

سال دوازدهم   عمومی532

ادامه مطلب

1398/9/12

زبان خارجی 3   درس اول تا سوم

سال دوازدهم   عمومی513

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 3   درس اول تا ششم

سال نهم   عمومی600

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 2   دستور زبان انگلیسی پایۀ

سال هشتم   عمومی601

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 3   زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی533

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 3   زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی654

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1   زمان گذشته ساده

سال دهم   همه رشته ها700

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1   صفت های تفصیلی مضاعف

سال دهم   همه رشته ها700

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3   عمومی

سال نهم   عمومی547

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1   فصل دوم (قسمت اول)

سال دهم   علوم تجربی673

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1   فصل دوم (قسمت دوم)

سال دهم   علوم تجربی633

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1   فصل دوم (قسمت سوم)

سال دهم   علوم تجربی682

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی2   فعل مضارع

سال هشتم   عمومی549

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی2   قواعد

سال هشتم   عمومی615

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1   قواعد

سال هفتم   عمومی662

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1   قواعد

سال هفتم   عمومی668

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1   قواعد

سال هفتم   عمومی1115

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3   قواعد

سال نهم   عمومی675

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3   قواعد درس به درس

سال نهم   عمومی552

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1   گرامر

سال دهم   همه رشته ها670

ادامه مطلب

1398/6/23

زبان خارجی 1   گرامر درس 2

سال دهم   همه رشته ها686

ادامه مطلب

1398/9/21

زیست شناسی   مبحث درسی

سال دوازدهم   کاردانش582

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 2   مروري بر دستور زبان هفتم

سال هشتم   عمومی704

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 2   مروری بر دستور زبان (بخش 1)

سال هشتم   عمومی627

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 2   مروری بردستورزبان(بخش دوم)

سال هشتم   عمومی630

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی2   نحوه ساخت فعل مضارع

سال هشتم   عمومی570

ادامه مطلب

م

1398/6/16

مطالعات اجتماعی 3   جزوه کامل

سال نهم   عمومی577

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1   درس 1 تا 12

سال هفتم   عمومی660

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1   درس 1 تا 24

سال هفتم   عمومی670

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1   درس 2

سال هفتم   عمومی620

ادامه مطلب

1398/6/16

مطالعات اجتماعی 3   سوالات متن فصل اول

سال نهم   عمومی542

ادامه مطلب

ش

1398/9/12

شیمی 3   جزوه کامل(قسمت اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی597

ادامه مطلب

1398/9/12

شیمی 3   جزوه کامل(قسمت دوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی564

ادامه مطلب

1398/9/12

شیمی 3   جزوه کامل(قسمت سوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی615

ادامه مطلب

آ

1398/6/11

آموزش آمادگی دفاعی   درس 1 تا 12

سال نهم   عمومی684

ادامه مطلب

1398/8/3

آمادگی دفاعی   مبحث درسی

سال دوازدهم   همه رشته ها371

ادامه مطلب

1398/10/28

  علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی433

ادامه مطلب

1398/10/28

  علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی463

ادامه مطلب

1398/10/28

  علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی435

ادامه مطلب

1398/10/28

  فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک598

ادامه مطلب

1398/10/28

  فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک574

ادامه مطلب

1398/10/28

  فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک593

ادامه مطلب

ا

1398/8/3

انسان و محيط زيست   مبحث کتاب

سال یازدهم   کاردانش413

ادامه مطلب

ت

1398/6/11

تفکر و سبک زندگی 1   مبحث کتاب

سال هفتم   عمومی758

ادامه مطلب

1398/6/11

تفکر و سبک زندگی 1   مبحث کتاب

سال هفتم   عمومی842

ادامه مطلب

1398/9/21

تاریخ معاصر   مبحث کتاب

سال یازدهم   کاردانش643

ادامه مطلب