جزوه های آموزشی به تعداد: 107

ف

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 5)

سال یازدهم   علوم انسانی2102

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 6)

سال یازدهم   علوم انسانی2226

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش اول

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1403

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش دوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1344

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش سوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1225

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 1)

سال یازدهم   علوم انسانی1575

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 2)

سال یازدهم   علوم انسانی2144

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 3)

سال یازدهم   علوم انسانی2035

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 4)

سال یازدهم   علوم انسانی2034

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3   حرکت شناسی و دینامیک(بخش اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی1048

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3   حرکت شناسی و دینامیک(بخش دوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی1115

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1   درسنامه فیزیک اندازه گیری

سال دهم   همه رشته ها1266

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1   درسنامه فیزیک اندازه گیری بردار

سال دهم   همه رشته ها1452

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1   درسنامه فیزیک اندازه گیری چگالی

سال دهم   همه رشته ها1404

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2   دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1232

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2   دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1283

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2   دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1286

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3   شناخت حرکت

سال دوازدهم   علوم تجربی1028

ادامه مطلب

1398/6/9

فیزیک 3   فصل دوم بخش چهارم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1203

ادامه مطلب

ع

1398/9/26

علوم تجربی 3   فصل اول

سال نهم   عمومی1275

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 1   اتم ها الفبای مواد

سال هفتم   عمومی1283

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 2   از درون اتم چه خبر

سال هشتم   عمومی1200

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 1   اندازه گیری

سال هفتم   عمومی1247

ادامه مطلب

1398/9/12

عربی (ادبيات و علوم انسانی) 3   ترجمه لغات

سال دوازدهم   علوم انسانی1152

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 2   تغییرات شیمیایی در خدمت زندگی

سال هشتم   عمومی1372

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم تجربی 3   جزوه عمومی علوم

سال نهم   عمومی1163

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1   عمومی 1

سال دهم   همه رشته ها1913

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1   عمومی 2

سال دهم   همه رشته ها1366

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1   عمومی 3

سال دهم   همه رشته ها1432

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم تجربی 3   فصل سوم

سال نهم   عمومی1159

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 2   مخلوط و جداسازی مواد

سال هشتم   عمومی1273

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 1   مواد پیرامون ما

سال هفتم   عمومی1351

ادامه مطلب

ق

1398/6/16

قرائت فارسی 3   آرایه های ادبی

سال نهم   عمومی1184

ادامه مطلب

1398/6/16

قرائت فارسی 3   بررسی آرایه ها و نکات ادبی

سال نهم   عمومی1139

ادامه مطلب

1398/6/16

قرائت فارسی 3   خلاصه بخش دستور

سال نهم   عمومی1200

ادامه مطلب

1398/6/11

قرائت فارسی 1   درس نامه ستایش

سال هفتم   عمومی1249

ادامه مطلب

1398/6/11

قرائت فارسی 1   دستور زبان و برخی آرایه های ادبی

سال هفتم   عمومی1221

ادامه مطلب

1398/6/11

قرائت فارسی 1   زنگ آفرینش

سال هفتم   عمومی1161

ادامه مطلب

ر

1398/6/11

ریاضیات 2   اعداد صحیح و گویا

سال هشتم   عمومی1224

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی 3   جمع بندی فصل اول

سال دوازدهم   علوم تجربی1184

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی 3   جمع بندی ویژه شب امتحان

سال دوازدهم   علوم تجربی1088

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی و آمار 3   درس نامه

سال دوازدهم   علوم انسانی1142

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 3   درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی1241

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 2   درسنامه و نکات کلیدی

سال هشتم   عمومی1284

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 2   درسنامه و نکات کلیدی

سال هشتم   عمومی1203

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 1   درسنامه و نکات کلیدی

سال هفتم   عمومی1345

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 3   ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی1158

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی و آمار 3   شمارش

سال دوازدهم   علوم انسانی1153

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 1   فصل اول

سال دهم   ریاضی و تجربی1260

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 3   فصل اول مجموعه ها

سال نهم   عمومی1233

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 1   فصل دوم مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی1111

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 1   معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی1269

ادامه مطلب

ه

1398/9/12

هندسه 3   جبر خطی

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1044

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3   ماتریس (قسمت اول)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1088

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3   ماتریس (قسمت دوم)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1056

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3   مخروط ها

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1193

ادامه مطلب

ز

1398/9/12

زبان خارجی 3   جزوه عمومی

سال دوازدهم   عمومی1083

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 2   جزوه عمومی

سال هشتم   عمومی1207

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 2   جزوه عمومی

سال هشتم   عمومی1398

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 1   جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی1374

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 1   جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی1284

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 1   جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی1331

ادامه مطلب

1398/9/12

زبان خارجی 3   درس اول

سال دوازدهم   عمومی1119

ادامه مطلب

1398/9/12

زبان خارجی 3   درس اول تا سوم

سال دوازدهم   عمومی1208

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 3   درس اول تا ششم

سال نهم   عمومی1252

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 2   دستور زبان انگلیسی پایۀ

سال هشتم   عمومی1207

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 3   زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی1251

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 3   زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی1277

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1   زمان گذشته ساده

سال دهم   همه رشته ها1270

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1   صفت های تفصیلی مضاعف

سال دهم   همه رشته ها1329

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3   عمومی

سال نهم   عمومی1117

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1   فصل دوم (قسمت اول)

سال دهم   علوم تجربی1297

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1   فصل دوم (قسمت دوم)

سال دهم   علوم تجربی1243

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1   فصل دوم (قسمت سوم)

سال دهم   علوم تجربی1285

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی2   فعل مضارع

سال هشتم   عمومی1111

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی2   قواعد

سال هشتم   عمومی1194

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1   قواعد

سال هفتم   عمومی1310

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1   قواعد

سال هفتم   عمومی1316

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1   قواعد

سال هفتم   عمومی1687

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3   قواعد

سال نهم   عمومی1237

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3   قواعد درس به درس

سال نهم   عمومی1197

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1   گرامر

سال دهم   همه رشته ها1283

ادامه مطلب

1398/6/23

زبان خارجی 1   گرامر درس 2

سال دهم   همه رشته ها1334

ادامه مطلب

1398/9/21

زیست شناسی   مبحث درسی

سال دوازدهم   کاردانش1093

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 2   مروري بر دستور زبان هفتم

سال هشتم   عمومی1283

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 2   مروری بر دستور زبان (بخش 1)

سال هشتم   عمومی1221

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 2   مروری بردستورزبان(بخش دوم)

سال هشتم   عمومی1264

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی2   نحوه ساخت فعل مضارع

سال هشتم   عمومی1135

ادامه مطلب

م

1398/6/16

مطالعات اجتماعی 3   جزوه کامل

سال نهم   عمومی1202

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1   درس 1 تا 12

سال هفتم   عمومی1275

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1   درس 1 تا 24

سال هفتم   عمومی1250

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1   درس 2

سال هفتم   عمومی1176

ادامه مطلب

1398/6/16

مطالعات اجتماعی 3   سوالات متن فصل اول

سال نهم   عمومی1180

ادامه مطلب

ش

1398/9/12

شیمی 3   جزوه کامل(قسمت اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی1232

ادامه مطلب

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی1385

ادامه مطلب

آ

1398/6/11

آموزش آمادگی دفاعی   درس 1 تا 12

سال نهم   عمومی1312

ادامه مطلب

1398/8/3

آمادگی دفاعی   مبحث درسی

سال دوازدهم   همه رشته ها932

ادامه مطلب

1398/10/28

  علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1024

ادامه مطلب

1398/10/28

  علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1054

ادامه مطلب

1398/10/28

  علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی979

ادامه مطلب

1398/10/28

  فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1221

ادامه مطلب

1398/10/28

  فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1195

ادامه مطلب

1398/10/28

  فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1200

ادامه مطلب

ا

1398/8/3

انسان و محيط زيست   مبحث کتاب

سال یازدهم   کاردانش1010

ادامه مطلب

ت

1398/6/11

تفکر و سبک زندگی 1   مبحث کتاب

سال هفتم   عمومی1517

ادامه مطلب

1398/6/11

تفکر و سبک زندگی 1   مبحث کتاب

سال هفتم   عمومی1402

ادامه مطلب

1398/9/21

تاریخ معاصر   مبحث کتاب

سال یازدهم   کاردانش1266

ادامه مطلب