نمونه سوال به تعداد: 26

ز

1398/6/9

زبان عربی 1   خرداد 98

سال هفتم   عمومی1514

ادامه مطلب

1398/10/29

زبان عربی 1   دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی1373

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 1  آبان 98

سال هفتم   عمومی1603

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 1  آبان 98

سال هفتم   عمومی1571

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی1542

ادامه مطلب

1398/6/10

زبان عربی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی1293

ادامه مطلب

م

1398/6/10

معارف اسلامی 1   دی96

سال هفتم   عمومی1411

ادامه مطلب

1398/10/29

معارف اسلامی 1   دیماه - 98-99

سال هفتم   عمومی1208

ادامه مطلب

1398/10/29

مطالعات اجتماعی 1   دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی1329

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی1460

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی1391

ادامه مطلب

1398/6/10

مطالعات اجتماعی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی1325

ادامه مطلب

ق

1398/10/29

قرآن 1   دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی1398

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی1459

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی1438

ادامه مطلب

1398/6/10

قرائت فارسی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی1437

ادامه مطلب

1398/6/10

قرآن 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی1506

ادامه مطلب

ع

1398/10/29

علوم تجربی 1   دیماه 98-99

سال هفتم   عمومی1318

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی1448

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی1394

ادامه مطلب

1398/6/10

علوم تجربی 1  خرداد 98

سال هفتم   عمومی1499

ادامه مطلب

ر

1398/6/8

ریاضیات 1  آبان ماه 97

سال هفتم   عمومی1434

ادامه مطلب

1398/7/20

ریاضیات 1  ارزشیابی تشخیصی

سال هفتم   عمومی1391

ادامه مطلب

1398/6/8

ریاضیات 1  خرداد ماه 98

سال هفتم   عمومی1342

ادامه مطلب

1398/10/1

ریاضیات 1  فصل 1 تا 5

سال هفتم   عمومی1338

ادامه مطلب

1398/6/8

ریاضیات 1  یاضی-خرداد ماه 96

سال هفتم   عمومی1481

ادامه مطلب