جزوه های آموزشی مربوط به سال هفتم به تعداد: 19

ع

1398/6/11

علوم تجربی 1  اتم ها الفبای مواد

سال هفتم   عمومی1503

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 1  اندازه گیری

سال هفتم   عمومی1463

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 1  مواد پیرامون ما

سال هفتم   عمومی1613

ادامه مطلب

ز

1398/6/11

زبان خارجه 1  جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی1588

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 1  جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی1501

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 1  جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی1579

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1  قواعد

سال هفتم   عمومی1548

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1  قواعد

سال هفتم   عمومی1564

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1  قواعد

سال هفتم   عمومی1918

ادامه مطلب

م

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1  درس 1 تا 12

سال هفتم   عمومی1489

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1  درس 1 تا 24

سال هفتم   عمومی1481

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1  درس 2

سال هفتم   عمومی1375

ادامه مطلب

ق

1398/6/11

قرائت فارسی 1  درس نامه ستایش

سال هفتم   عمومی1453

ادامه مطلب

1398/6/11

قرائت فارسی 1  دستور زبان و برخی آرایه های ادبی

سال هفتم   عمومی1485

ادامه مطلب

1398/6/11

قرائت فارسی 1  زنگ آفرینش

سال هفتم   عمومی1373

ادامه مطلب

ر

1398/6/11

ریاضیات 1  درسنامه و نکات کلیدی

سال هفتم   عمومی1570

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 1  معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی1482

ادامه مطلب

ت

1398/6/11

تفکر و سبک زندگی 1  مبحث کتاب

سال هفتم   عمومی1731

ادامه مطلب

1398/6/11

تفکر و سبک زندگی 1  مبحث کتاب

سال هفتم   عمومی1631

ادامه مطلب