جزوه های آموزشی به تعداد: 107

ف

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 5)

سال یازدهم   علوم انسانی2486

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 6)

سال یازدهم   علوم انسانی2665

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش اول

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1668

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش دوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1599

ادامه مطلب

1398/6/8

فیزیک 3   فصل دوم بخش سوم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1462

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 1)

سال یازدهم   علوم انسانی1808

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 2)

سال یازدهم   علوم انسانی2588

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 3)

سال یازدهم   علوم انسانی2446

ادامه مطلب

1399/1/30

فلسفه 1   جزوه کامل (بخش 4)

سال یازدهم   علوم انسانی2511

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3   حرکت شناسی و دینامیک(بخش اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی1251

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3   حرکت شناسی و دینامیک(بخش دوم)

سال دوازدهم   علوم تجربی1348

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1   درسنامه فیزیک اندازه گیری

سال دهم   همه رشته ها1491

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1   درسنامه فیزیک اندازه گیری بردار

سال دهم   همه رشته ها1683

ادامه مطلب

1398/6/25

فیزیک 1   درسنامه فیزیک اندازه گیری چگالی

سال دهم   همه رشته ها1639

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2   دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1446

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2   دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1512

ادامه مطلب

1398/10/28

فلسفه 2   دی ماه 98

سال دوازدهم   علوم انسانی1511

ادامه مطلب

1398/9/12

فیزیک 3   شناخت حرکت

سال دوازدهم   علوم تجربی1218

ادامه مطلب

1398/6/9

فیزیک 3   فصل دوم بخش چهارم

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1452

ادامه مطلب

ع

1398/9/26

علوم تجربی 3   فصل اول

سال نهم   عمومی1502

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 1   اتم ها الفبای مواد

سال هفتم   عمومی1503

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 2   از درون اتم چه خبر

سال هشتم   عمومی1406

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 1   اندازه گیری

سال هفتم   عمومی1464

ادامه مطلب

1398/9/12

عربی (ادبيات و علوم انسانی) 3   ترجمه لغات

سال دوازدهم   علوم انسانی1341

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 2   تغییرات شیمیایی در خدمت زندگی

سال هشتم   عمومی1625

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم تجربی 3   جزوه عمومی علوم

سال نهم   عمومی1395

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1   عمومی 1

سال دهم   همه رشته ها2195

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1   عمومی 2

سال دهم   همه رشته ها1582

ادامه مطلب

1398/6/25

عربی، زبان قرآن1   عمومی 3

سال دهم   همه رشته ها1637

ادامه مطلب

1398/6/16

علوم تجربی 3   فصل سوم

سال نهم   عمومی1403

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 2   مخلوط و جداسازی مواد

سال هشتم   عمومی1514

ادامه مطلب

1398/6/11

علوم تجربی 1   مواد پیرامون ما

سال هفتم   عمومی1613

ادامه مطلب

ق

1398/6/16

قرائت فارسی 3   آرایه های ادبی

سال نهم   عمومی1448

ادامه مطلب

1398/6/16

قرائت فارسی 3   بررسی آرایه ها و نکات ادبی

سال نهم   عمومی1396

ادامه مطلب

1398/6/16

قرائت فارسی 3   خلاصه بخش دستور

سال نهم   عمومی1432

ادامه مطلب

1398/6/11

قرائت فارسی 1   درس نامه ستایش

سال هفتم   عمومی1454

ادامه مطلب

1398/6/11

قرائت فارسی 1   دستور زبان و برخی آرایه های ادبی

سال هفتم   عمومی1485

ادامه مطلب

1398/6/11

قرائت فارسی 1   زنگ آفرینش

سال هفتم   عمومی1373

ادامه مطلب

ر

1398/6/11

ریاضیات 2   اعداد صحیح و گویا

سال هشتم   عمومی1456

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی 3   جمع بندی فصل اول

سال دوازدهم   علوم تجربی1398

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی 3   جمع بندی ویژه شب امتحان

سال دوازدهم   علوم تجربی1321

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی و آمار 3   درس نامه

سال دوازدهم   علوم انسانی1360

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 3   درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی1502

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 2   درسنامه و نکات کلیدی

سال هشتم   عمومی1529

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 2   درسنامه و نکات کلیدی

سال هشتم   عمومی1467

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 1   درسنامه و نکات کلیدی

سال هفتم   عمومی1570

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 3   ریاضی-درسنامه و نکات کلیدی

سال نهم   عمومی1395

ادامه مطلب

1398/9/12

ریاضی و آمار 3   شمارش

سال دوازدهم   علوم انسانی1363

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 1   فصل اول

سال دهم   ریاضی و تجربی1472

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 3   فصل اول مجموعه ها

سال نهم   عمومی1486

ادامه مطلب

1398/6/23

ریاضی 1   فصل دوم مثلثات

سال دهم   ریاضی و تجربی1318

ادامه مطلب

1398/6/11

ریاضیات 1   معرفی اعداد علامت دار

سال هفتم   عمومی1482

ادامه مطلب

ه

1398/9/12

هندسه 3   جبر خطی

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1263

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3   ماتریس (قسمت اول)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1286

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3   ماتریس (قسمت دوم)

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1271

ادامه مطلب

1398/9/12

هندسه 3   مخروط ها

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1417

ادامه مطلب

ز

1398/9/12

زبان خارجی 3   جزوه عمومی

سال دوازدهم   عمومی1304

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 2   جزوه عمومی

سال هشتم   عمومی1440

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 2   جزوه عمومی

سال هشتم   عمومی1643

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 1   جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی1588

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 1   جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی1501

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 1   جزوه عمومی

سال هفتم   عمومی1579

ادامه مطلب

1398/9/12

زبان خارجی 3   درس اول

سال دوازدهم   عمومی1326

ادامه مطلب

1398/9/12

زبان خارجی 3   درس اول تا سوم

سال دوازدهم   عمومی1411

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 3   درس اول تا ششم

سال نهم   عمومی1473

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 2   دستور زبان انگلیسی پایۀ

سال هشتم   عمومی1397

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 3   زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی1481

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 3   زبان گذشته ساده

سال نهم   عمومی1506

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1   زمان گذشته ساده

سال دهم   همه رشته ها1484

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1   صفت های تفصیلی مضاعف

سال دهم   همه رشته ها1598

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3   عمومی

سال نهم   عمومی1346

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1   فصل دوم (قسمت اول)

سال دهم   علوم تجربی1543

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1   فصل دوم (قسمت دوم)

سال دهم   علوم تجربی1490

ادامه مطلب

1398/6/25

زیست شناسی 1   فصل دوم (قسمت سوم)

سال دهم   علوم تجربی1554

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی2   فعل مضارع

سال هشتم   عمومی1339

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی2   قواعد

سال هشتم   عمومی1418

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1   قواعد

سال هفتم   عمومی1548

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1   قواعد

سال هفتم   عمومی1564

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی 1   قواعد

سال هفتم   عمومی1918

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3   قواعد

سال نهم   عمومی1463

ادامه مطلب

1398/6/16

زبان عربی 3   قواعد درس به درس

سال نهم   عمومی1432

ادامه مطلب

1398/6/25

زبان خارجی 1   گرامر

سال دهم   همه رشته ها1526

ادامه مطلب

1398/6/23

زبان خارجی 1   گرامر درس 2

سال دهم   همه رشته ها1552

ادامه مطلب

1398/9/21

زیست شناسی   مبحث درسی

سال دوازدهم   کاردانش1263

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان خارجه 2   مروري بر دستور زبان هفتم

سال هشتم   عمومی1516

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 2   مروری بر دستور زبان (بخش 1)

سال هشتم   عمومی1447

ادامه مطلب

1398/6/8

زبان خارجه 2   مروری بردستورزبان(بخش دوم)

سال هشتم   عمومی1500

ادامه مطلب

1398/6/11

زبان عربی2   نحوه ساخت فعل مضارع

سال هشتم   عمومی1352

ادامه مطلب

م

1398/6/16

مطالعات اجتماعی 3   جزوه کامل

سال نهم   عمومی1426

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1   درس 1 تا 12

سال هفتم   عمومی1489

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1   درس 1 تا 24

سال هفتم   عمومی1481

ادامه مطلب

1398/6/11

مطالعات اجتماعی 1   درس 2

سال هفتم   عمومی1375

ادامه مطلب

1398/6/16

مطالعات اجتماعی 3   سوالات متن فصل اول

سال نهم   عمومی1429

ادامه مطلب

ش

1398/9/12

شیمی 3   جزوه کامل(قسمت اول)

سال دوازدهم   علوم تجربی1458

ادامه مطلب

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی1837

ادامه مطلب

آ

1398/6/11

آموزش آمادگی دفاعی   درس 1 تا 12

سال نهم   عمومی1558

ادامه مطلب

1398/8/3

آمادگی دفاعی   مبحث درسی

سال دوازدهم   همه رشته ها1147

ادامه مطلب

1398/10/28

  علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1243

ادامه مطلب

1398/10/28

  علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1249

ادامه مطلب

1398/10/28

  علوم-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی و تجربی1181

ادامه مطلب

1398/10/28

  فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1433

ادامه مطلب

1398/10/28

  فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1427

ادامه مطلب

1398/10/28

  فیزیک-دی ماه 98

سال دوازدهم   ریاضی فیزیک1418

ادامه مطلب

ا

1398/8/3

انسان و محيط زيست   مبحث کتاب

سال یازدهم   کاردانش1230

ادامه مطلب

ت

1398/6/11

تفکر و سبک زندگی 1   مبحث کتاب

سال هفتم   عمومی1731

ادامه مطلب

1398/6/11

تفکر و سبک زندگی 1   مبحث کتاب

سال هفتم   عمومی1631

ادامه مطلب

1398/9/21

تاریخ معاصر   مبحث کتاب

سال یازدهم   کاردانش1491

ادامه مطلب